"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, 90 hp

Engelskt namn: Bridging Teacher Education Programme

Denna utbildningsplan gäller: VT22 och fram till VT24 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: LYKFO

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: Dnr FS 4.1.1-1595-16

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2016-09-12

Reviderad av: Styrelsen för Lärarhögskolan, 2021-06-10

Behörighetskrav

Examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen, samt Engelska 6 och Svenska 3. Dessutom krävs ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasiet som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, alternativt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng. Information om vilka undervisningsämnen som kan ingå i behörigheten finns på Umeå universitets webbplats.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på grund- eller avancerad nivå eller en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan på grund- eller avancerad nivå i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets webbplats).

Vilken examen som kan utfärdas beror på omfattningen av ämnesstudier som sökande har med sig in till utbildningen. Se Umeå universitets webbplats för vilka krav som finns för respektive examen.

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 översätts på engelska till Degree of Bachelor/Master of Arts/Science in Secondary Education.

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan översätts på engelska till Degree of Bachelor/Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå och avancerad nivå. Målen för utbildning på dessa nivåer återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Antalet examinationstillfällen på de kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är begränsade. Begränsningen framgår av aktuell kursplan.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Där framgår också övriga regler för betygssättning och omprov.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets webbplats.

Allmänt

Studierna inom programmet sker på distans och erbjuds med förhöjd studietakt under tolv månader, med fysiska träffar i Umeå. Däremellan sker undervisningen via digital plattform.

Utbildningen byggs upp genom sex kurser omfattande 15 hp vardera, där flera kurser i allmänhet läses parallellt.

Inom utbildningen läses kurser i följande utbildningsområden:
- Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp
- Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp

Ämnesstudierna läses inte som en del av programmet utan är en del av den särskilda behörigheten. Kraven är som följer:
* För ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet: Ämneskunskaper i ett undervisningsämne om minst 120 hp alternativt ämneskunskaper i två undervisningsämnen om minst 120 hp i ämne ett och minst 90 hp i ämne två. I ämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 120 hp.
* För ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9: Ämneskunskaper i ett undervisningsämne om minst 90 hp alternativt ämneskunskaper i två undervisningsämnen om minst 90 hp i ämne ett och minst 60 hp i ämne två, alternativt ämneskunskaper i tre undervisningsämnen om minst 90 hp i ämne ett och vardera 45 hp i ämne två och ämne tre. I examen där ämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 90 hp.

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp
UVK-kurserna är uppbyggd av fyra kurser omfattande 15 hp vardera. Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar följande delar:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygsättning,
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp
VFU är uppbyggd av två kurser omfattande 15 hp vardera. Studenten tränar att undervisa under handledning av legitimerad lärare. Studenten ska efter hand ansvara för mer och mer av planering, genomförande, bedömning och utvärdering av undervisningen. Studenten ska utöver egen undervisning följa handledare och annan personal i skolan för att få en helhetsbild av läraryrkets alla delar. Universitetslärare genomför under VFU examinerande besök samt har trepartssamtal med student och handledare där studentens kunskaper, förmågor och utveckling är i fokus.

VFU-placeringar sker i första hand i de kommuner och fristående skolhuvudmän som Lärarhögskolan har tecknat avtal med. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas. Placering kan även ske utanför avtalsområdet, exempelvis i den studerandes hemkommun. Den som har särskilda skäl för placering på viss ort kan ansöka om detta. Se beskrivning av regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets webbplats.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets webbplats.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets webbplats.

Övrigt

Studiebidrag
För att erhålla utbildningsbidrag under studietiden gäller särskilda regler enligt SFS 2016:706 Förordning om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Efter sex månaders studier ska minst 30 hp av 90 hp vara avklarade för att erhålla fortsatt utbildningsbidrag. Inom de avklarade poängen ska även poäng inom VFU-kurser ingå.

Övriga riktlinjer för utbildningen
Övriga riktlinjer framgår av Regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på Umeå universitets webbplats.

Studieplan

Giltig från: VT18

Huvuddelen av kurserna startar redan under första terminen. Kurser markerade med asterisk (*) kommer dock att avslutas först under termin 2.

Termin 1

6KP001, Skolans uppdrag (UVK), 15 hp*

6KP003 Verksamhetsförlagd utbildning 1, 15 hp

6KP000 Undervisning och lärande (UVK), 15 hp

6KP002 Bedömning för och av lärande (UVK), 15 hp*

6XXXXX Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, 15 hp*

Termin 2

6KP009 Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp

Studieplan

Giltig från: VT22

Huvuddelen av kurserna startar redan under första terminen. Kurser markerade med asterisk (*) kommer dock att avslutas först under termin 2.

Termin 1

6KP001, Skolans uppdrag (UVK), 15 hp*

6KP003 Verksamhetsförlagd utbildning 1, 15 hp

6KP000 Undervisning och lärande (UVK), 15 hp

6KP002 Bedömning för och av lärande (UVK), 15 hp*

6XXXXX Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, 15 hp*

Termin 2

6KP009 Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp

Studieplan

Giltig från: VT22

Huvuddelen av kurserna startar redan under första terminen. Kurser markerade med asterisk (*) kommer dock att avslutas först under termin 2.

Termin 1

Termin 2

6KP009 Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp

Studieplan

Giltig från: VT22

Termin 1

6KP001, Skolans uppdrag (UVK), 15 hp

6KP000, Undervisning och lärande (UVK), 15 hp

6KP017, Verksamhetsförlagdutbildning 1 inom KPU för forksarutbildade (VFU), 15 hp

Termin 2

6KP002, Bedömning för och av lärarande (UVK), 15 hp

6KP020, Verksamhetsförlagd utbildning 2 inom KPU för forskarutbildade (VFU), 15 hp

6KP021, Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund (självständigt arbete) (UVK), 15 hp