"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Läkarprogrammet, 360 hp

Engelskt namn: Medical programme

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: MYLAK

Högskolepoäng: 360

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2020-03-02

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2021-08-24

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en läkarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå och avancerad nivå. Målen för utbildning på grundnivå respektive avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Nationella mål
De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2

Nationella mål för aktuell examen

För läkarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som fordras för att få behörighet som läkare.

Kunskap och förståelse
För läkarexamen ska studenten

 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska området, 
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet i yrkesutövningen, 
 • visa kunskap om grundläggande vetenskapliga metoder inom området och insikt i metodernas möjligheter och begränsningar, 
 • visa kunskap om etiska principer och deras tillämpning inom hälso- och sjukvården samt inom forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa kunskap om, och förståelse för förhållanden i samhället som på-verkar hälsan för individer och olika grupper ur ett nationellt och globalt perspektiv, 
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, 
 • visa kunskap om hälso- och sjukvårdssystem i Sverige, inbegripet deras organisation och styrning, och kännedom om sådana system i andra länder, samt visa förståelse för strategier för likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård,
 • visa kunskap om patientsäkerhet, kvalitet och prioriteringar i hälso- och sjukvården samt om metoder för att utvärdera medicinsk verksamhet, och 
 • visa kunskap om relevanta författningar. 

Färdighet och förmåga
För läkarexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga till professionellt bemötande av patienter och deras närstående med respekt för patienternas och deras närståendes integritet, behov, kunskaper och erfarenheter, 
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och värdera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 
 • visa förmåga att självständigt diagnostisera och inleda behandling av akuta livshotande tillstånd, 
 • visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden ur patofysiologiskt och psykosocialt samt andra relevanta perspektiv och i samverkan med patienten handlägga dessa, 
 • visa förmåga att initiera och medverka i hälsoinriktat och sjukdomsförebyggande arbete för enskilda och grupper, samt att redogöra för hur sådant arbete bedrivs på samhällsnivå, 
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter och dokumentera dessa i enlighet med relevanta författningar, 
 • visa fördjupad förmåga att bidra till lärande i olika grupper, samt genomföra handledande uppgifter, 
 • visa förmåga till ledarskap och interprofessionellt samarbete såväl inom hälso- och sjukvården som med professioner inom andra delar av samhället, 
 • visa förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete samt visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete, 
 • visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det medicinska området med olika grupper samt att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information, och 
 • visa förmåga att använda digitala verktyg inom såväl hälso- och sjukvården som inom forsknings- och utvecklingsarbete. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För läkarexamen ska studenten

 • visa förmåga till självreflektion och empati samt till ett professionellt förhållningssätt, 
 • visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt synsätt och med särskilt beaktande av etiska principer och de mänskliga rättigheterna, och 
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av att fortlöpande utveckla sin kompetens och att ta ansvar för detta. 

Självständigt arbete (examensarbete)
För läkarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Läkarprogrammet är en 12 terminer lång utbildning som leder till läkarexamen. Programmet har två nivåer, där den grundläggande nivån omfattar termin 1-6 och den avancerade nivån termin 7-12. Under den senare delen av programmet genomförs utbildningen till stora delar som en praktisk klinisk utbildning (verksamhetsintegrerat lärande, ViL), i nära samarbete med hälso- och sjukvården i Region Jämtland-Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten samt Region Västernorrland. Studenten arbetar under ViL patientnära tillsammans med handledare, sjukvårdspersonal och ibland med studenter från andra program. Syftet är att, under handledning, inom hälso- och sjukvården öva upp professionens kärnaktiviteter till den självständighetsnivå som krävs för examen.

Inom ramen för läkarprogrammet breddar och fördjupar studenterna sina kunskaper och färdigheter i progression genom kurserna. Genom utbildningen byggs systematiskt, utöver en trygg kunskapsbas inom medicin, också ett vetenskapligt och professionellt förhållningsätt. De inledande kurserna fokuserar på en introduktion till läkarrollen samt friska kroppens uppbyggnad och funktion för att sedan alltmer fokusera på den sjuka människan och det kommande arbetet som läkare. Flera ämnen är involverade i en och samma kurs med en integration mellan basvetenskaper och klinisk medicin.
Kurserna planeras så att man åstadkommer en successiv påbyggnad med ny och fördjupad kunskap till ett större sammanhang där tonvikt läggs på kliniska tillämpningar. Under de kliniska kurserna fördjupas successivt förmågan att möta patienter och arbeta tillsammans med andra yrkeskategorier. På den sista obligatoriska kursen, Klinisk medicin 6, övar studenten med egen löpande mottagning, på en hälsocentral med ett oselekterat patientmaterial, upp förmågan till självständighet. Utbildningens struktur, läraktiviteter och examinationer syftar till att studenten vid examen ska vara kompetent, tillförlitlig och lämplig för läkaryrket.

Inlärning är en aktiv process som kräver eget arbete, både enskilt och i grupp. Undervisningen är därför organiserad så att den erbjuder en balans mellan schemalagd undervisning och tid för eget kunskapsinhämtande. Olika former av informations -och kommunikationsteknologi är en väsentlig del i utbildningen, exempelvis i form av e-hälsa inom det verksamhetsintegrerade lärandet, tillgång till läromedel online och digital salstentamen.

Från termin 6 (Klinisk medicin 1) genomförs programmet vid fyra studieorter, Sunderbyn, Sundsvall, Umeå och Östersund. För studenter med studieort Umeå är utlokalisering till hälsocentraler och även andra sjukhus vanligt förekommande. Viss undervisning kan förläggas till kvälls- och helgtid. Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student
som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda.
Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida

Studieuppehåll

Studenter som önskar återuppta studierna efter studieuppehåll från läkarprogrammet U2021 är garanterade plats förutsatt att anmälan inkommit på utsatt tid. Mer information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Kursupprop
Samtliga kursupprop är obligatoriska. För kurser som sträcker sig över terminsskiften görs ett nytt upprop och ny registrering i samband med terminsstart.
Befrielse från upprop kan endast ges av examinator vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats.
 
Internationalisering
Fakulteten verkar bland annat för att öka deltagande i student- och lärarutbyten och för att erbjuda samtliga studenter ett internationellt perspektiv på sin utbildning. Rektor har också beslutat att samtliga program ska genomföra minst en kurs på engelska, dels för att förbereda studenterna för det kommande yrkeslivet och dels för att kunna erbjuda utländska läkarstudenter möjlighet att delta i undervisningen.
 
Utdrag från belastningsregister
Studenten ska inför och under ViL vara beredd att på uppmaning uppvisa aktuellt registerutdrag från belastningsregistret.
 
Samvetsfrågor
Utbildningen kan innehålla moment om abort, fosterdiagnostik, blodtransfusion, försöksdjurs- användning och dylikt. Vissa personer kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur inför sådana moment. Den som vill genomgå läkarutbildning har dock skyldighet att uppfylla kursernas mål.

Hälso- och vaccinationsprogram
De studerande erbjuds att genomgå ett hälso- och vaccinationsprogram under utbildningen. Regionerna ställer krav på att studenter skall ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet innan ViL. Att avstå från att genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet medför således att den studerande ej kan delta i ViL och således ej kan få dessa kurser godkända.
 
Plagiatpolicy
Umeå universitet har en plagiatpolicy som finns tillgänglig på universitetets hemsida.
 
Övergångsregler
Enligt förordning (2019:161) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) gäller att den som före den 1 juli 2021 har påbörjat en utbildning till en läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna har rätt att slutföra sin utbildning för att få en läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2029.
 
Den som före den 1 juli 2021 har antagits till en utbildning till en läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, ska anses ha antagits till en utbildning till en läkarexamen enligt de nya bestämmelserna.
 
Den som före den 1 juli 2021 har antagits till en utbildning som leder till en läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna har möjlighet att söka till denna utbildning (U2021) i enlighet med regelverket för antagning till senare del (Dnr FS 1.1-34-20), enligt nedan. En sådan antagning kan innebära att den sökande behöver komplettera sina studier.

Regelverk för Antagning till senare del av läkarprogrammet i Umeå (Dnr FS 1.1-34-20) 
Ansökan om kursplats efter studieuppehåll eller studieavbrott görs företrädesvis på speciell blankett, se lärplattform.
I mån av ledig kursplats (beslut om att erbjuda ledig kursplats tas av Programrådet för läkarprogrammet) antas sökande med följande ordning och i följande prioriteringsordning:
1: Studenter som studerar/studerat vid Läkarprogrammet vid Umeå universitet (U2021)
1:1 Studenter som har studieuppehåll från MYLÄK
1:2 Tidigare utestängning pga. platsbrist vid ansökan om kursplats enligt U2021 efter studieavbrott
1:3 Studenter som anmält studieavbrott från U2021 för Forskarutbildning som ej berättigat till studieuppehåll
1:4 Studenter som anmält studieavbrott från U2021 på grund av att förkunskapskraven inte varit uppfyllda till kommande kurser
1:5 studenter som anmält studieavbrott från U2021
1:6 Studenter som anmält studieavbrott från MYLÄK och önskar övergång till U2021
1:7 Studenter som antagits till och registrerats på termin 1 och fått tillgodoräkna minst en termins studier

2: Övriga behöriga sökande. Ej tidigare antagna vid Läkarprogrammet i Umeå (U2021). Behörighet för grupp 2: Övriga behöriga sökande

 • Sökande som har påbörjat men inte slutfört läkarprogram vid annat universitet. Antagning från denna grupp kan ske från och med mitten av termin 3. Placering på adekvat kurs inom programmet sker utifrån uppnådd förkunskapsnivå.

Rangordning: avlagda högskolepoäng.

Ansökan sker via www.antagning.se.