"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läkarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 360 hp
  • Studietid 6 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Läkarprogrammet vid Umeå universitet är en modern, nyutvecklad utbildning med fokus på din blivande läkarroll i en föränderlig och global miljö. Du introduceras gradvis i läkarrollen, parallellt med att du bygger upp en bred kunskap om människan med fokus på slutmålet – att kunna arbeta som läkare.

Under utbildningen

Du kommer att plugga i en stad med expanderande universitetsmiljö inramad av natur som möjliggör kombinationen av studier med friluftsliv och möjligheter till såväl vintersport som inomhussporter i vårt sportcentrum IKSU. Umeå erbjuder också en pulserande stadsmiljö med ett rikt studentliv som påverkar såväl kultur som musikscen.

Viktiga områden inom utbildningen är exempelvis:

Programmets två nivåer

Läkarprogrammet som leder till läkarexamen har två nivåer - den grundläggande nivån omfattar termin 1-6 och den avancerade nivån termin 7-12.

Under senare delen av programmet genomförs utbildningen till stora delar som en praktisk klinisk utbildning (verksamhetsintegrerat lärande, ViL), i samarbete med hälso- och sjukvården i Region Jämtland-Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten samt Region Västernorrland.

Under ViL arbetar du patientnära tillsammans med handledare, sjukvårdspersonal och ibland med studenter från andra program. Syftet är att, under handledning, öva professionens kärnaktiviteter till den självständighetsnivå som krävs för examen.

Progression

Du breddar och fördjupar dina kunskaper och färdigheter i progression genom kurserna. Under utbildningen byggs systematiskt, utöver en trygg kunskapsbas inom medicin, också ett vetenskapligt och professionellt förhållningsätt.

Inledande kurser fokuserar introduktion till läkarrollen samt den friska kroppens uppbyggnad och funktion för att sedan alltmer fokusera på den sjuka människan och det kommande arbetet som läkare. Flera ämnen ingår i en och samma kurs med en integration mellan basvetenskaper och klinisk medicin.

Klinisk tillämpning

Kurserna planeras med en successiv påbyggnad av ny och fördjupad kunskap till ett större sammanhang där tonvikt läggs på kliniska tillämpningar. Under de kliniska kurserna byggs successivt förmågan att möta patienter och arbeta tillsammans med andra yrkeskategorier.

På den sista obligatoriska kursen, Klinisk medicin 6, övar du med egen löpande mottagning upp förmågan till självständighet på en hälsocentral med blandat patientmaterial. Utbildningens struktur, läraktiviteter och examinationer syftar till att du vid examen ska vara kompetent, tillförlitlig och lämplig för läkaryrket.

Inlärning är en aktiv process som kräver eget arbete, enskilt och i grupp. Undervisningen är därför organiserad så att den erbjuder en balans mellan schemalagd undervisning och tid för eget kunskapsinhämtande.

Informations- och kommunikationsteknologi

Olika former av informations- och kommunikationsteknologi är en väsentlig del i utbildningen, exempelvis i form av e-hälsa inom det verksamhetsintegrerade lärandet, tillgång till läromedel online, programgemensamma progresstest och digital salstentamen.

Målet är dels att du ska kunna ansöka om läkarlegitimation efter genomförd utbildning, dels att du ska vara förberedd för ett fortsatt livslångt lärande.

Fyra studieorter

Från termin 6 (Klinisk medicin 1) genomförs programmet vid fyra studieorter, Sunderbyn, Sundsvall, Umeå och Östersund. För studenter med studieort Umeå är utlokalisering till hälsocentraler och även andra sjukhus vanligt förekommande.

Under det verksamhetsintegrerade lärandet kommer du att handledas och löpande bedömas av dina blivande kollegor inom yrket. Viss undervisning kan förläggas till kvälls- och helgtid. Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska och som en del av internationaliseringen ges minst en av kurserna på engelska.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Vaccinera dig

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccinationen längre ned på sidan.

Programöversikt

Efter utbildningen

Medicinsk vetenskap är oerhört bred, från molekylärbiologi till hur människan fungerar i samhället. Lika mångfacetterade kan arbetsuppgifterna för en läkare vara. Du kan välja en bred kompetens som distriktsläkare eller kanske en smal inriktning vid ett universitetssjukhus.

Du kan ha verksamheten fylld av patienter eller välja en specialitet där du möter dem i form av prover eller bilder. Du kan ägna hela din tid åt forskning, låta den bli en del av ditt yrkesutövande eller välja bort den helt.

Anmälan och behörighet

Läkarprogrammet, 360 hp

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

132 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Alternativt urval: 34% betyg, 34% högskoleprov, 32% särskilt urval. Information om antagningsproceduren återfinns på https://www.umu.se/utbildning/program/lakarprogrammet/behorighet-och-urval/

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 124 050 kr. Total studieavgift: 1 488 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1308

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Läkarprogrammet i Umeå har en särskild antagningsprocess.

Frågor och svar

Nytt sexårigt läkarprogram

Nuvarande läkarutbildning (till och med intag VT21, kull vt21) är 11 terminer lång och ger läkarexamen. Därefter görs allmäntjänstgöring (AT) under minst 18 månader för att sedan ansöka hos Socialstyrelsen om läkarlegitimation. Den nya läkarutbildningen är 12 terminer lång och legitimationsgrundande. Man kan alltså ansöka om legitimation direkt efter läkarexamen. AT kommer då också att avskaffas.

Det är också stora skillnader i examensmålen. I den nya utbildningen läggs större vikt på bland annat etik, internationella perspektiv, vetenskapligt förhållningssätt, patientsäkerhet, ett hälsofrämjande förhållningsätt och annat jämfört med den äldre läkarutbildningen.

Vad händer efter legitimation?

Nu ändras regelverket för specialistutbildningen (ST) vilket medför att alla med läkarlegitimation måste göra en ettårig bastjänstgöring (BT) som en del av specialistutbildningen. Det är oklart idag om det kommer att vara separata tjänster eller om det blir i block med ST. Om man har gjort AT enligt det äldre systemet behöver man sannolikt inte göra BT.

Finns möjlighet att söka senare del-antagning till läkarprogrammet?

Vi har i dagsläget inte har någon senare del-antagning till läkarprogrammet.

När ges kurserna inom det gamla läkarprogrammet för sista gången?

Se beskrivning av när olika terminer inom programmet ges inom gammal respektive ny utbildning.

Vad händer om jag inte blir klar med alla kurser inom gamla programmet?

Om du går på gammal utbildning, och på grund av avbrott i studierna inte kan gå färdigt utbildningen då den kurs du skulle gå inte ges längre, så måste du flytta över till ny utbildning.

Du ansöker om att flytta över till ny utbildning och även om att dina tidigare studier ska kunna tillgodoräknas. Vi kommer då att titta på vad du gjort inom gammal utbildning och erbjuda kursplats på relevant termin, under förutsättning att kursen inte är full.

Riskerar jag förlora tid om jag går över från gamla till nya programmet?

Vi håller på att förbereda den nuvarande läkarutbildningen för den nya. Den övergripande strukturen är snarlik, men du kan behöva komplettera vissa moment. Dock prövas detta individuellt efter ansökan.

Du kan inte gå en kurs inom den nya utbildningen förrän kullen som börjar T1 HT21 når den terminen (se figuren ovan).

Vad händer om jag har läst flera terminer på annat universitet och antas till det nya läkarprogrammet?

När du är antagen kan du ansöka om tillgodoräknande för dina studier. Om det visar sig att du kan tillgodoräkna dig fler terminer än vad som då ges inom den nya utbildningen behöver du vänta in kull ht21 innan du kan ansöka om kursplats (kursplats medges i mån av plats), alternativ avvakta att din egen kull kommer upp till aktuell kurs.

Hur länge kommer det att finnas möjlighet att göra AT?

Vi kan inte svara på det eftersom det är regionernas ansvar. Dock måste man ju förutsätta att alla studenter som tar examen t o m VT26 ges möjlighet att göra AT utan att det skett några större minskningar av antal AT-block. Dessutom har studenter rätt att slutföra sin utbildning fram till 2029 inom Läkarprogrammet 330 hp.

Har du fler frågor?

Kontakta vår studievägledning: lp.syv.medfak@umu.se

 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Olov Olsson