"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pedagogisk vision för utbildningsmiljön vid epidemiologi och global hälsa

Vår utbildningsmiljö är baserad på tre grundprinciper. De representerar vår ambition och ställningstagande gällande de mest centrala temana inom folkhälsovetenskaplig utbildning, forskning, policy och praktik.

Grundprinciperna speglar innehållet i undervisningen på våra masterprogram och formuleras enligt följande:

  • Alla har rätt till hälsa och sjukvård - vi anser att det finns ett globalt behov av att förnya hälsosystem utifrån grundläggande värden som rätten till hälsa för alla; och social rättvisa, effektivitet, deltagande och solidaritet. Förändringarna måste utformas efter befolkningens behov och varje lands unika förutsättningar.
  • Hälsa är beroende av samhälle och miljö, och är formad av historien – Människor är sociala individer som är ömsesidigt beroende av varandra och miljön de vistas i. Människors hälsa och hälsopraktiker utvecklas och förändras genom denna ömsesidighet. Individen bär därför inte ensam ansvaret för sin egen hälsa.
  • Ojämlikheter och orättvisor hotar folkhälsan - målet med folkhälsa är en god överlag och rättvist fördelad hälsa i befolkningen. De utbredda sociala ojämlikheterna som även uttrycks i hälsa, hälso- och sjukvård och hälsofrämjande insatser utgör ett hinder för att uppnå dessa mål, men där kan folkhälsovetenskapen bidra till förändring.

Grundprinciperna är utgångspunkter för vår pedagogiska vision, som är inspirerad av begreppet transformativt lärande, definierat som “en process där tidigare okritiskt assimilerade antaganden, övertygelser, värderingar och perspektiv ifrågasätts, och därmed blir mer öppna, permeabla och bättre validerade” (Mesirow, 2000).

Denna pedagogiska vision stöds av nära samspel mellan forskning och undervisning och vår betoning på både kvalitativ och kvantitativ metod. Visionen tar sitt praktiska uttryck i följande didaktiska strategier, som vägleder planeringen och genomförandet av vår undervisningsverksamhet:

  • Aktivt lärande från ett studentperspektiv - för att stimulera djupinlärning och reflektion bör studenterna vara aktivt engagerade istället för passiva kunskapsmottagare. Vi lägger därför speciellt fokus på att aktivera studenterna, genom gruppdiskussioner, seminarier, rollspel, praktiska övningar, presentationer och "flipped classroom”-pedagogik.
  • Kollaborativt lärande – lärande betraktas som en social process som inträffar genom interaktion med andra, vilket stärker kommunikativa och problemlösande färdigheter. Denna strategi uttrycks i vår undervisning genom reflekterande och problemlösande grupparbeten samt öppna och respektfulla diskussioner under föreläsningar och lektioner.
  • Reflekterande synsätt på lärande - för att stödja livslångt lärande är det viktigt att studenterna utvecklar förmågan att reflektera över sin egen inlärningsprocess. Vi uppmuntrar till reflektion över inlärningsprocessen, kursstruktur och kursinnehåll genom kontinuerlig öppen kommunikation mellan lärare och studenter samt studentrepresentation i de formella organen för Programrådet och Studentrådet.

Vi använder den pedagogiska visionen, grundprinciperna och de didaktiska strategierna - och samspelet dem emellan - som användbara verktyg för att bedöma, reflektera över och utveckla vår utbildningsmiljö.

Senast uppdaterad: 2023-09-01