Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Utbildningsplan:

Magisterprogram i Folkhälsovetenskap, 60 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Public Health (one-year)

Denna utbildningsplan gäller: HT16 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: VAFHV

Högskolepoäng: 60

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2010-10-21

Reviderad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2017-02-02

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande

Examen

Medicine magisterexamen (60 hp). Huvudområde: Folkhälsovetenskap

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

(Högskolelagen 1 kap 9 §) Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten

• Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick inom området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
• Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten

• Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
• Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
• Visa förmåga att  muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper och
• Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten

• Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
• Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och
• Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga prov, muntlig examination i seminarieform och genom skriftliga rapporter och inlämningsuppgifter. Examination skall utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna framgår av respektive kursplan.

Student som underkänts vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat prov s.k. omprov, tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet från ordinarie prov meddelats och senast tre månader efter ordinarie prov samt ytterligare ett omprov inom ett år, s.k. uppsamlingsprov.

Under förutsättning att studenten följer universitetets regler för tentamensskrivningar och inte överskrider eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen får en student inte nekas att delta i prov. Detta gäller även då det finns obligatoriska utbildningsmoment som skall ha fullgjorts innan momentet/kursen godkänns. För att godkännas krävs dock att studenten i efterhand fullgör det obligatoriska momentet eller befrias från det.

Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs har rätt att begära byte av examinator.

Betyg

Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt universitetets regelver på www.umu.se

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Utbildningen på magisterprogrammet i folkhälsovetenskap (60hp) omfattar sammanlagt två terminer (1 år) vilket motsvarar kurser om sammanlagt 60 högskolepoäng. Examensarbetet omfattar 15 av dessa poäng och görs i form av ett arbete som examineras under den andra terminen.

Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och värdering utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och föreläsningar. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.

All undervisning sker på engelska.

Vissa kurser förutsätts läsas i viss ordning, som framgår av kursplan.

Baskurser
Alla kurser i programmet är baskurser, dvs. det finns inte något utrymme för valbara eller fria kurser. Studenterna på programmet är garanterade plats på dessa baskurser.

Valbara kurser
Det finns inget utrymme att i programmet inrymma valbara kurser.

Fria kurser
Det finns inget utrymme att i programmet inrymma fria kurser.

Programöversikt

Läsår 1, höstterminen

Kurs, Högskolepoäng, Nivå

Global hälsa, 10 hp, Avancerad
Biostatistik, 5hp, Avancerad
Epidemiologi, 10 hp, Avancerad
Kvalitativa metoder i folkhälsovetenskap, 5 hp, Avancerad

Läsår 1, vårterminen

Kurs, Högskolepoäng, Nivå

Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering, 5 hp, Avancerad
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, 5 hp, Avancerad
Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete, 5 hp, Avancerad
Masteruppsats,första året,  15 hp, Avancerad

Examensarbete/självständigt arbete
För magisterexamen i folkhälsovetenskap skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen på avancerad nivå.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Kursupprop
Deltagande i programmets introduktionsvecka är obligatoriskt. Befrielse från upprop kan endast ges då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av programplats. Beslut om detta fattas av programansvarig.
 

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.

Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.

Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.
 

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Övrigt

Plagiatpolicy
För information om universitetets plagiatpolicy, se universitetets hemsida.

Regler för utbildningen
Regler för utbildningen finns i Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) samt i Regelsamling för grundutbildning vid Umeå universitet.