Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle, 60 hp

Engelskt namn: Master program in Gender, Justice and Society

Denna utbildningsplan gäller: HT20 och tillsvidare

Programkod: SAGRA

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-759-19

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-05-02

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Därutöver krävs Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet genusvetenskap (Gender Studies) med inriktningen genus, rättvisa och samhälle (Gender, Justice and Society).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 - examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

För att erhålla filosofie magisterexamen med inriktning mot genus, rättvisa och samhälle ska studenten efter avslutad utbildning:
- förstå, förklara och analysera det komplexa samspelet mellan genus, rättvisa och samhälle.

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas en tregradig betygsskala med betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Den som har godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall motiveras skriftligt.

Allmänt

Programmet riktar sig dels till studenter och yrkesverksamma med en grundutbildning på lägst kandidatexamensnivå i genusvetenskap eller annat ämne, och som behöver djupgående kunskaper i genusvetenskap eller vill förbättra sin position på arbetsmarknaden genom en spetskompetens.
Utbildningen omfattar två terminer om sammanlagt 60 högskolepoäng. Under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska och läses i den ordning som anges där. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Kurserna ges på helfart, på distans. Undervisningen på programmet ges på engelska.
För aktuell magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet genusvetenskap.
Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Obligatoriska kurser
Feministiska teorier, 7,5 hp Genus och arbete 7,5 hp, Jämlikhet i policy och praktik 7,5 hp, Magisteruppsats i genusvetenskap, 15 hp utgör obligatoriska kurser för aktuell examen.
 
Examensarbete/självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i genusvetenskap på avancerad nivå.

Programöversikt

Termin 1 Termin 2
Feministiska teorier, 7,5 hp Jämlikhet i policy och praktik, 7,5 hp
Genus och rätt, 7,5 hp Metod 7,5 hp
Genus och arbete, 7,5 hp Magisteruppsats, 15 hp
Bekönat våld, 7,5 hp  

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Se Umeå universitets Antagningsordning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till programansvarig vid Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS). Studieuppehåll kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programansvarig.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.