Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle, 60 hp

Engelskt namn: Master's programme in Gender, Justice and Society

Denna utbildningsplan gäller: HT20 och tillsvidare

Programkod: SAGRA

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-2428-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-05-02

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-12-07

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Därutöver krävs Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet genusvetenskap (Gender Studies) med inriktningen genus, rättvisa och samhälle (Gender, Justice and Society).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

För att erhålla filosofie magisterexamen med inriktning mot genus, rättvisa och samhälle ska studenten efter avslutad utbildning:
- förstå, förklara och analysera det komplexa samspelet mellan genus, rättvisa och samhälle.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som har godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet riktar sig dels till studenter och yrkesverksamma med en grundutbildning på lägst kandidatexamensnivå i genusvetenskap eller annat ämne, och som behöver djupgående kunskaper i genusvetenskap eller vill förbättra sin position på arbetsmarknaden genom en spetskompetens. Utbildningen omfattar två terminer om sammanlagt 60 högskolepoäng. Under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska och läses i den ordning som anges där. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Kurserna ges på helfart, på distans. Undervisningen på programmet ges på engelska. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Examensarbete/självständigt arbete För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i genusvetenskap på avancerad nivå.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.Studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programansvarig.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT22

För att få veta vad obligatoriska innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Feministiska teorier, 7,5 hp
Obligatorisk

Genus och rätt, 7,5 hp
Obligatorisk

Genus och arbete, 7,5 hp
Obligatorisk

Bekönat våld, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 2

Jämlikhet i policy och praktik, 7,5 hp
Obligatorisk

Metod 7,5 hp

Magisteruppsats, 15 hp
Obligatorisk