Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Normkritisk pedagogik i arbetslivet

Ulrika Widding har tidigare undervisat på kursen "Normkritisk pedagogik i arbetslivet". Här berättar hon lite mer om den.

Kan du ge en kort beskrivning av kursen?

Kursen presenterar ett normkritiskt förhållningssätt och hur det kan användas för att analysera och problematisera normer och hur de fungerar inkluderande och exkluderande i arbetslivet. Fokus ligger på att granska arbetslivnormer som relaterar till exempelvis kön/genus, sexualitet, etnicitet/rasifiering, social klass, ålder och funktionsförmåga.

Varför är kursen relevant för arbetsmarknaden?

Svenska arbetsgivare har sedan 2017 ett ansvar för att arbeta med ”aktiva åtgärder”, det vill säga motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Kursen är relevant för att den presenterar teorier och exempel på forskning som beskriver och förklarar hur ojämställdhet, ojämlika villkor och olika typer av diskriminering kan komma till uttryck i arbetslivet.

Varför är kursen relevant för ett framtida arbetsliv?

Kursen är relevant för de som tänker sig jobba med personal-/HR-frågor eller mer specifikt arbetsuppgifter inom intresseorganisationer som driver olika former av rättvise- eller likavillkors-frågor. Kursen är även relevant för den som tänker sig jobba inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Kursen är förstås också spännande för den som har ett allmänt intresse av normer och maktrelationer och hur de kommer till uttryck i arbetslivet.  

Vilken är den aktuella forskning som kursen bygger på?

Kursen bygger både på klassiska och aktuella maktteorier (t ex feministisk teori, postkolonial teori, queer-teori, crip-teori, diskursteori), liksom exempel på svensk och internationell forskning om normer och in-/exkludering i arbetslivet.  

På vilket sätt är institutionens forskning grund för kursen?

Kursen grundar sig i det intresse för ”Kritiska studier av normer i samhället” som är ett forskningsprogram under uppbyggnad i området Genus och pedagogiska processer i samhället (GePS). Kursen relaterar även till den forskning som bedrivs inom området Ledarskap, organisation och arbetsliv (LOA).