"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Magisterprogram i polisiärt arbete, 60 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Police Work

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SAPAR

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-1020-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-01

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i något av huvudområdena polisiärt arbete, pedagogik, idrottspedagogik, statsvetenskap, rättsvetenskap, rättssociologi, socialt arbete, sociologi, kriminologi och psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet polisiärt arbete (Police work).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

För att erhålla filosofie magisterexamen i polisiärt arbete ska studenten efter avslutad utbildning:
- Visa kunskap och förståelse för polisens och andra samhällsaktörers samverkan kring brottslighet och
tillitsskapande.
- Visa insikt om kunskapsbaserat och evidensbaserat polisarbete och förmåga att problematisera
kunskapsbildningen i polisiärt arbete.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningen består av en kombination av kurser i polisiärt arbete. Två teman genomsyrar programmet: kunskaps- och evidensbaserat polisarbete samt samverkan kring brottslighet, trygghet, brottsförebyggande och tillitsskapande arbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Samtliga kurser i programmet är obligatoriska. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. Samtliga kurser ges på halvfart. Magisterprogrammet innebär heltidsstudier genom att kurser läses parallellt. Programmet är nätburet.

Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT22

Termin 1

Första halvan av terminen
Polisvetenskap och polisiärt arbete i teori och praktik, 7,5 hp
Obligatorisk
och (parallellt med)
Samverkan och polisarbete för tillitsskapande och förebyggande av brott, 7,5 hp
Obligatorisk

Andra halvan av terminen
Fördjupning inom vetenskaplig metod i polisiärt arbete, 7,5 hp
Obligatorisk
och (parallellt med)
Polisens organisation och styrning, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 2

Första halvan av terminen
Hälsa och hållbarhet i polisiärt arbete, 7,5 hp
Obligatorisk
och (parallellt med)
Magisteruppsats i polisiärt arbete, 15 hp
Obligatorisk

Andra halvan av terminen
Internationellt polisarbete, 7,5 hp
Obligatorisk
och (parallellt med)
Magisteruppsats i polisiärt arbete, 15 hp
Obligatorisk