Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Magisterprogrammet i statistik och data science, 60 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Statistics and Data Science

Denna utbildningsplan gäller: HT20 och tillsvidare

Programkod: SASDS

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-1425-19

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2019-05-23

Behörighetskrav

För tillträde till magisterprogrammet i statistik krävs kandidatexamen, eller motsvarande utländsk examen om minst 180 hp, med huvudområdet statistik eller matematisk statistik eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. Därutöver krävs engelska B/6 från gymnasiet samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (krav på svenska gäller om utbildningen ges med svenska som undervisningsspråk).

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en
filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se
https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 Credits).
Examen utfärdas i huvudområdet statistik (Statistics).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får
inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för
utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap 9 § Högskolelagen)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick
över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och
med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och
den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att
arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.
(Högskoleförordningen, Bilaga 2 - examensordningen)

Examinationsformer

Examinationsformerna varierar beroende på ämnets karaktär och omfattning, kursens
upplägg, pedagogiska metoder etc. Examinationen sker genom skriftlig och/eller muntlig
tentamen normalt i slutet av en kurs och/eller i form av fortlöpande uppgifter under kursens
gång. Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas en tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och
underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en specifik kurs. Den som har godkänts i
prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Allmänt
Av programöversikten framgår vilka kurser som är obligatoriska, valbara respektive valfria.
Valbara och valfria kurser kan vara på avancerad eller grundläggande nivå, av de valbara och
valfria kurserna måste minst 15 hp vara kurser på avancerad nivå för att uppfylla kraven på en
magisterexamen. Kurserna kan ges på hel- eller halvfart.

Valbara kurser
På programmets första termin är en del kurser valbara. Studenten har garanterad plats på ett
antal olika kurser motsvarande heltidsstudier men studenten är inte garanterad att få sitt
förstahandsval. Vilka kurser som är aktuella ett specifikt år anslås på universitetets hemsida:
https://www.umu.se/utbildning/
Val av valbara kurser görs i samråd med programansvarig efter att studenten fått besked om antagning till programmet.

Valfria kurser
Valfria kurser sökes i konkurrens med andra studenter. Kursplanen för varje kurs beskriver
förkunskapskraven.

Examensarbete/Självständigt arbete
För aktuell magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
examensarbete/självständigt arbete (magisteruppsats) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom
huvudområdet statistik.

Programöversikt
Termin 1
Statistisk programmering 7.5 hp
Kausal inferens 7.5 hp
Valbara kurser 15 hp

Termin 2
Magisteruppsats i statistik 15 hp
Valfria kurser 15 hp

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Se Umeå universitets Antagningsordning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren.
Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.