"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i arbetsterapi, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Occupational Therapy

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och tillsvidare

Programkod: VAARM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 3.1.3-312-23

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2007-02-26

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2023-02-07

Behörighetskrav

Kandidatexamen i arbetsterapi varav minst 15 hp vetenskapligt arbete eller arbetsterapeutexamen om 180 hp varav minst 15 hp vetenskapligt arbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en medicine masterexamen i huvudområdet arbetsterapi i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Medicine masterexamen i arbetsterapi översätts på engelska till Degree of Master of Medical Science in Occupational Therapy.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 
kap. 9 §. 

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

 

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

 

Allmänt

Masterprogrammet är upplagt som en distansutbildning med fördröjd studietakt och sammankomster på studieorten kan förekomma. Undervisningen är i huvudsak problemorienterad, vilket innebär aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och egen problemlösning. Efter de första 60 högskolepoängen kan studenten välja att avsluta sina studier och ansöka om magisterexamen.

För magister/masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande utländsk utbildning.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. 

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet.

 

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Denna utbildningsplan ersätter tidigare utbildningsplan, beslutad 2016-09-29.

Studenter som redan påbörjat programmet omfattas inte av förändringarna, utan de fortsätter följa den utbildningsplan som gällde när de påbörjade sina studier.

För de studenter som haft studieuppehåll gäller följande: I det fall kurs har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. I övrigt gäller att student har möjlighet till ansökan om tillgodoräknande och ansökan till senare del av program.


 
 

Studieplan

Giltig från: HT23

För att få veta på vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, läs under rubriken "Allmänt".

Vissa kurser bygger på varandra och måste läsas i en speciell ordning. Du väljer därför dina kurser i samråd med programvägledare.

Termin 1

Obligatorisk kurs termin 1

Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

 

 

Termin 2

Alla kurser under programmets andra termin är valbara och/eller valfria kurser.

 

Valbara kurser termin 2:

Klinisk tillämpning av arbetsterapeutiska teorier och modeller, 15 hp

Evidensbaserad arbetsterapi, 7,5 hp

Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

Bildskapande i utredning, terapi, rehabilitering och handledning, 15 hp

Termin 3

Under programmets tredje och fjärde termin genomförs ett självständigt examensarbete.

Obligatorisk kurs termin 3

Examensarbete i arbetsterapi, 30 hp

Termin 4

 

Obligatorisk kurs termin 4

Fortsättning på Examensarbete i arbetsterapi, 30 hp

Termin 5

Alla kurser under programmets femte termin är valbara och/eller valfria.

 

Valbara kurser termin 5:

Fördjupning inom vetenskaplig metodik, 15 hp

Yrkesmässig handledning, 7,5 hp

Arbetsterapi: arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet, 7,5 hp

 

Termin 6

Alla kurser under programmets sjätte termin är valbara och/eller valfria kurser.

 

Valbara kurser termin 6:

Evidensbaserad arbetsterapi, 7,5 hp

Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

Bildskapande i utredning, terapi, rehabilitering och handledning, 15 hp

Klinisk tillämpning av arbetsterapeutiska teorier och modeller, 15 hp

Termin 7

Alla kurser på programmets sjunde termin är valbara och/eller valfria kurser.

 

Valbara kurser på termin 7:

Yrkesmässig handledning, 7,5 hp

Arbetsterapi: arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet, 7,5 hp

Fördjupning inom vetenskaplig metodik, 15 hp

Termin 8

Alla kurser på programmets åttonde termin är valbara och/eller valfria kurser.

 

Valbara kurser termin 8:

Evidensbaserad arbetsterapi, 7,5 hp

Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

Bildskapande i utredning, terapi, rehabilitering och handledning, 15 hp