Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i Biomedicin, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Biomedicine

Denna utbildningsplan gäller: HT10 och tillsvidare

Programkod: VABIM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 2.1.3-1789-18

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetsnämnden, 2011-04-15

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2018-09-28

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; samt dessutom 5 hp i klassisk genetik, 7,5 hp i cellbiologi, och 15 hp i human- eller djurfysiologi innehållande immunologi, neurobiologi och sjukdomslära; engelska B/6 från gymnasieskolan.

Examen

Medicine masterexamen i biomedicin

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Lag (2006:173) (SFS nr: 1992:1443 uppdaterad t.o.m SFS 2006:173)
 

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematisk integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling
 

Lokala mål för aktuell examen

Utöver de nationella målen gäller för masterexamen i biomedicin vid Umeå universitet att studenten kan
 
Kunskap och Förståelse
- uppvisa biomedicinska ämneskunskaper avseende genetiska, biokemiska, cellbiologiska, fysiologiska och molekylärbiologiska mekanismer som ligger till grund för infektionssjukdomar, cancer, metaboliska tillstånd och neurovetenskap,
 
Färdigheter och Förmåga
- kunna analysera biomedicinska frågeställningar och med utgångspunkt därifrån kunna utforma experiment så att utvärderingsbara data erhålls,
- uppvisa tillräckliga kunskaper och färdigheter i experimentella metoder för att genomföra egna experiment, utvärdera resultat och felkällor, relatera till aktuellt kunskapsläge samt kunna presentera dem i olika vetenskapliga format,
- kunna presentera och diskutera resultat och vetenskaplig litteratur muntligt eller skriftligt
- uppvisa ett professionellt biomedicinskt arbetssätt, vilket innebär att behärska rutiner för dokumentation av data och resultat,
- kunna självständigt söka och tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur,
- kunna sammanställa resultat i den vetenskapliga uppsatsens form,
- visa goda färdigheter i att arbeta självständigt och i samverkan med annan personal som deltar i biomedicinsk forskning.
Värderingsförmåga och Förhållningssätt
- kunna reflektera över etiska aspekter och beakta redlighet i biomedicinsk verksamhet,
,- vara förberedd för forskarutbildning, för arbete med kvalificerade vetenskapliga metoder, eller för arbete med biomedicinska frågeställningar inom företag eller hälso- och sjukvård,
- vara förberedd att bidra med biomedicinska kunskaper för yrkesverksamhet inom olika samhällssektorer där ett vetenskapligt förhållningssätt förutsätts till exempel forsknings-, utvecklings- produktions- och informationsverksamhet.
 

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga prov och muntlig examination i seminarieform. Examination skall utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna framgår av respektive kursplan.
Inom varje ämne finns undervisningsmoment vilka är obligatoriska. Obligatoriska moment är examinerande och förutsätter studenternas aktiva medverkan. Sådana kan vara laborationer, demonstrationer, seminarier, gruppövningar och delförhör. Närmare anvisningar rörande obligatoriska moment ges i kursplanerna för respektive kurs.
Genomgången godkänd kurs som ej tenterats, gäller fyra terminer. Utsträckt giltighetstid kan medges efter särskild prövning.
Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, s.k. omprov. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie prov, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprov inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov bör meddelas senast i samband med ordinarie prov. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år, s.k. uppsamlingsprov.
Antalet provtillfällen är begränsat till totalt fem. Efter 3 underkända tentamina erbjuds studenten att delta i schemalagd undervisning vid nästa kurs.
Under förutsättning att studenten följer universitetets regler för tentamensskrivningar och inte överskrider eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen får en student inte nekas att delta i prov. Detta gäller även då det finns obligatoriska utbildningsmoment som skall ha fullgjorts innan momentet/kursen godkänns. För att godkännas krävs dock att studenten i efterhand fullgör det obligatoriska momentet eller befrias från det.
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs har rätt att hos programrådet begära byte av examinator.
Student kan få ett betyg omprövat av examinator om det är uppenbart oriktigt och ändringen kan göras snabbt och enkelt. En ändring får inte innebära att ett betyg sänks.
Student som blivit underkänd har rätt att få individuell studievägledning genom en aktiv programinsats.
För praktik kopplad till examensarbete/projektarbete gäller att ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
 
Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen
 
 

Betyg


Vid sammantagen bedömning skall hänsyn tas till studentens kunskaper och förmåga till självständig och kritisk bedömning samt till förmåga att självständigt lösa problem. Betyg sätts på genomgången kurs. Betyget bestäms av en av programrådet särskild utsedd examinator. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. (HF 6 kap 10-11§§)
Annan betygsskala kan förekomma på moment inom kurs samt på valbara kurser. Avvikelser från betygsskalan meddelas i respektive kursplan.

Tillgodoräknande

En student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande. Anhållande om detta görs hos Umeå universitet Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå Information om tillgodoräknande finns på http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/
 
Student har rätt att överklaga negativt beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet. Skrivelse om överklagande skall ställas till Överklagandenämnden för högskolan men lämnas till registrator vid Umeå universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs. För sent inkommet överklagande kommer att avvisas.
 

Allmänt

Utbildningen organiseras som ett utbildningsprogram och omfattar 120 högskolepoäng. Programmet genomförs som helfartsstudier. Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. På en valbar kurs har man platsgaranti på ett urval av kurser som omfattar heltidsstudier, dock inte med nödvändighet förstahandsvalet. En fri kurs söks i konkurrens utan någon förtur. För att en student ska vara behörig till en kurs måste dess förkunskapskrav vara uppfyllda. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.
Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, laborationer, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både individuellt och i grupp under utbildningen.
Arbetsformer som främjar ett vetenskapligt förhållningssätt är grundläggande, där teoretiska och experimentella moment integreras. De teoretiska studierna bidrar till fördjupad ämneskunskap under det att de experimentella momenten ger praktisk färdighet samt ger kännedom om avancerade biomedicinska metoder och redskap för att värdera erhållna resultat.
Under utbildningen har studenten handledning i tät kontakt med forskare och andra yrkesverksamma personer med olika kompetensområden.
Studenten har möjlighet att förlägga del av utbildningen i annat land.
I samtliga kurser genomförs utvärderingar där studenter tillsammans med kursansvariga lärare bedriver gemensam kvalitetsutveckling.
Undervisningsspråk
Undervisningsspråk är engelska. Engelsk kurslitteratur används.

Programöversikt
År 1 Avancerad biomedicin 30 hp Valbara kurser, 30 hp
År 2 Valbara kurser, 30 hp Examensarbete, 30 hp

Baskurs
Baskursen Avancerad Biomedicin 30 hp innefattar fyra huvudområden; infektion och immunitet, cancer, ämnesomsättning, och neurovetenskap. I kurserna integreras färdigheter inom vetenskaplig metodik så som bibliotekskunskap, bioinformatik och biostatistik enligt kursplanen.
 
Valfria kurser
Valfria kurser om 60 hp kan väljas förutsatt att förkunskapskraven för respektive kurs är uppnådda och att kurs med motsvarande innehåll inte ingått i kandidatexamen.

Examensarbete/självständigt arbete
I utbildningen ingår ett självständigt arbete inom huvudområdet biomedicin omfattande 30 eller 45 hp. Detta arbete kan endast påbörjas efter att studenten är godkänd på kursen Avancerad biomedicin, 30 hp. Det självständiga arbetet är centralt för att bekräfta att studenten uppnått målen för examen. Studenten skall utifrån biomedicinsk frågeställning grundad på aktuellt kunskapsläge ha självständigt utfört experimentella moment, sammanställt resultat och kritiskt diskuterat dem. Studenten skall tillämpa och vidareutveckla inhämtade kunskaper med den grad av självständighet som krävs för att påbörja forskarstudier. Arbetet skall dokumenteras i form av en vetenskapligt utformad presentation.
Inom ramen för examensarbetet ingår även att studenten aktivt skall delta i seminarieserier och journalklubbar.
 
Behörighet och urval
Behörighetskrav
Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; samt dessutom 5 hp i klassisk genetik, 7,5 hp i cellbiologi, och 15 hp i human- eller djurfysiologi innehållande immunologi, neurobiologi och sjukdomslära; engelska B/6 från gymnasieskolan.
Urval
Urval sker enligt gällande antagningsordning www.umu.se/studentcentrum

 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen
hos Studentcentrum/Antagning efter att studenten fått ett positivt antagningsbesked.
Det är möjligt att överklaga ett negativt beslut om anstånd med studiestart till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.
Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.

Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.
 

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Återupptagande av studier
Anmälan om återupptagande av studier ska göras före 15 april inför hösttermin respektive 15 oktober inför vårtermin enligt Regelverket för studieadministration på grund- och avancerad nivå (http://www.student.umu.se/digitalAssets/184/184596_fs-1.1-340-16-regler-fr-studieadministration-p-grund--och-avancerad-niv.pdf).​ 

Den som avbrutit programutbildningen där hon/han en gång varit registrerad och önskar återuppta studierna ska, efter ansökan om antagning till senare del på program, erbjudas plats på denna under förutsättning att där finns ledig studieplats samt att hon/han uppfyller ställda förkunskapskrav.

Övrigt

Tröskelkrav
För tillträde till Examensarbete i biomedicin krävs att baskursen Avancerad biomedicin 30 hp är godkänd.
Utöver detta kan det finnas kursspecifika krav, se respektive kursplan.
 
Plagiatpolicy
Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: Fusk och plagiat, Umeå universitet
 
Disciplinära åtgärder
Grunderna för disciplinära åtgärder återfinns i Högskolelagen 4 kap 5§ samt i Högskoleförordningen 10 kap 1-2§§ och 14§ samt Umeå universitets regelsamling. http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/index.htm