"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i folkhälsovetenskap, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Public Health

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: VAFHM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1503-20

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2010-10-21

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2020-08-26

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, farmaci, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en Medicine Masterexamen (120 hp) i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Examen utfärdas i huvudområdet folkhälsovetenskap (public health).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i Högskolelagen 1 kap 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

  • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten

  • Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
  • Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
  • Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten

  • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
  • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningen på masterprogrammet i folkhälsovetenskap omfattar sammanlagt 4 terminer (2 år) vilket motsvarar kurser om sammanlagt 120 högskolepoäng. 

Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och värdering utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och föreläsningar.  I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. All undervisning i programmet sker på engelska. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen och görs i form av två separata arbeten som examineras under termin 2 respektive termin 4.

Det är möjligt att avsluta utbildningen efter 2 terminer (1 år), dvs 60 högskolepoäng. Då kan en student som ansökt om examen erhålla en Medicine Magisterexamen (60 hp) i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Examen utfärdas efter 1 år i huvudområdet folkhälsovetenskap (public health).

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. 

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Kursupprop
Samtliga kursupprop är obligatoriska. Befrielse från upprop kan endast ges av kursansvarig. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats.

Plagiatpolicy
Umeå universitet har en plagiatpolicy som finns tillgänglig på Umeå universitets hemsida.

Övergångsregler
Denna utbildningsplan ersätter planen från 2017-02-02. Studenter som påbörjat studier enligt planen från 2017-02-02 har rätt att ansöka om examen enligt denna tidigare plan.

Studieplan

Giltig från: HT21

Termin 1

För att veta vad som är obligatoriska och valbara kurser, se under rubriken "Allmänt" ovan. Alla kurser på programmets 4 terminer utom två är obligatoriska kurser. Vidare gäller att för vissa kurser som ges under det andra läsåret föreligger ett förkunskapskrav om godkända kurser under första året (framgår av respektive kursplan). Under det andra läsåret har studenterna möjlighet till ett val mellan två kurser som båda ges av Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa.
 

Kurs Högskolepoäng (hp) Termin Nivå Obligatorisk (O) eller Valbar (V)
Global hälsa 10 1 A O
Biostatistik 5 1 A O
Epidemiologi 10 1 A O
Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap           5 1 A O

Termin 2

Kurs Högskolepoäng (HP) Termin Nivå Obligatorisk eller Valbar (V)
Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering       5 2 A O
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder 5 2 A O
Teori och management inom hälsopromotion 5 2 A O
Magisteruppsats, första året         15 2 A O

Termin 3

Kurs Högskolepoäng (hp) Termin Nivå Obligatorisk (O) eller Valbar (V)
Evidensbaserat folkhälsoarbete   4 3 A O
Jämlikhet och hälsa 3,5 3 A O
Kvalitativ dataanalys 7,5 3 A O
Avancerad biostatistik och epidemiologi 7,5 3 A O
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder 7,5 3 A V
Social epidemiologi - teori och metoder 7,5 3 A V

Termin 4

Kurs Högskolepoäng (hp) Termin Nivå Obligatorisk (O) eller Valbar (V)
Hälsa, miljö och hållbarhet 3,5 4 A O
Leda förändring och utveckling i välfärdsorganisationer 4 4 A O
Utvärdering i folkhälsovetenskap 7,5 4 A O
Masteruppsats, andra året 15 4 A O