Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Utbildningsplan:

Masterprogram i folkhälsovetenskap, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Public Health

Denna utbildningsplan gäller: HT16 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: VAFHM

Högskolepoäng: 120

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2010-10-21

Reviderad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2017-02-02

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt En B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande

Examen

Medicine masterexamen (120 hp). Huvudområde: Folkhälsovetenskap

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

(Högskolelagen 1 kap 9 §) Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenterna förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

  • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
  • Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
  • Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
  • Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammmanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de arguument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
  • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter för forsknings- och utvecklingsarbete,
  • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  • Visa förmåga att identidiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga prov, muntlig examination i seminarieform och genom skriftliga rapporter och inlämningsuppgifter. Examination skall utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna framgår av respektive kursplan.

Student som underkänts vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat prov s.k. omprov, tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet från ordinarie prov meddelats och senast tre månader efter ordinarie prov samt ytterligare ett omprov inom ett år, s.k. uppsamlingsprov.

Under förutsättning att studenten följer universitetets regler för tentamensskrivningar och inte överskrider eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen får en student inte nekas att delta i prov. Detta gäller även då det finns obligatoriska utbildningsmoment som skall ha fullgjorts innan momentet/kursen godkänns. För att godkännas krävs dock att studenten i efterhand fullgör det obligatoriska momentet eller befrias från det.

Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs har rätt att begära byte av examinator.

Betyg

Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: universitetets regelverk på www.umu.se

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Utbildningen på masterprogrammet i folkhälsovetenskap (120 hp) omfattar sammanlagt fyra terminer (2 år) vilket motsvarar kurser om sammanlagt 120 högskolepoäng. Examensarbetet omfattar 30 av dessa poäng och kan antingen göras i form av ett arbete som avtenteras under den fjärde terminen eller i form av två separata arbeten som avtenteras under termin 2 respektive termin 4.

Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och värdering utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och föreläsningar. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.

All undervisning sker på engelska.

Vissa kurser förutsätts läsas i viss ordning, som framgår av kursplan.

Bas- och valbara kurser
Under det första läsåret är alla kurser baskurser, dvs. det finns inte något utrymme för valbara eller valfria kurser. Studenterna på programmet är garanterade plats på dessa baskurser. Under det andra läsåret ges 6 baskurser (inklusive examensarbetet) och 4 valbara (se programöversikt nedan). För de kurser som ges under det andra läsåret gäller att vissa kurser utgör påbyggnader och förutsätts läsas i viss ordning, som framgår av kursplanen. Detta kan påverka möjligheten att läsa en viss kurs som valbar. Studenter som följer programmet är garanterade att inom programmet kunna läsa kurser motsvarande 30 hp per termin under förutsättning att förkunskapskraven för aktuell kurs är uppfyllda.

Valbara kurser
På en valbar kurs har studenter som följer programmet platsgaranti förutsatt att de uppfyller förkunskapskraven. Under det andra läsåret kan studenterna välja att ta två  av följande kurser: Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder eller Social epidemiologi- teori och metoder, samt Hälsa, miljö och hållbarhet eller  Planering och management i hälso- och sjukvård.


Programöversikt

Läsår 1, höstterminen

Global hälsa, 10 hp
Biostatistik, 5 hp
Epidemiologi, ,10 hp
Kvalitativa metoder i folkhälsovetenskap, 5 hp

Läsår 1, vårterminen
Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering, 5 hp
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, 5 hp
Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete, 5 hp
Masteruppsats,första året,  15 hp

Läsår 2, höstterminen
Evidensbaserat folkhälsoarbete 4 hp
Jämlikhet och hälsa, 3,5 hp
Kvalitativ dataanalys, 7,5 hp
Avancerad biostatistik och epidemiologi 7,5 hp
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder (valbar), 7,5 hp eller
Social epidemiologi- teori och metoder (valbar), 7,5 hp


Läsår 2, vårterminen
Hälsa, miljö och hållbarhet (valbar), 7,5 hp eller
Planering ochmanagement i hälso- och sjukvård (valbar) 7,5 hp
Utvärdering i folkhälsovetenskap, 7,5 hp
Masteruppsats, andra året, 15 hp

Examensarbete/självständigt arbete
För masterexamen i folkhälsovetenskap skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen på avancerad nivå.

Studenterna på programmet kan välja mellan att göra ett självständigt arbete omfattande 30 högskolepoäng och som examineras under termin 4 eller att göra två separata självständiga arbeten omfattande 15 högskolepoäng vardera varav det första examineras under termin 2 och det andra under termin 4. Den som väljer det första alternativet måste vid slutet av termin 2 lämna in en rapport om det arebte som fullgjorts under denna termin.

 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Kursupprop
Deltagande i programmets introduktionsvecka är obligatoriskt. Befrielse från upprop kan endast ges då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av programplats. Beslut om detta fattas av programansvarig.

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.

Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.

Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.
 

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Övrigt

Plagiatpolicy
För information om universitetets plagiatpolicy för den medicinska fakulteten, se universitetets hemsida.

Regler för utbildningen
Regler för utbildningen finns i Högskolelagen (1992:1434) och Högskoleförordningen (1993:100) samt i Regelsamling för grundutbildning vid Umeå universietet.