Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i kultur- och medievetenskap, 120 hp

Engelskt namn: Master Programme in Culture and Media Studies

Denna utbildningsplan gäller: HT19 och tillsvidare

Programkod: HAKMM

Högskolepoäng: 120

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Rektor, 2017-01-24

Reviderad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2019-12-12

Behörighetskrav

Kandidatexamen i etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor. Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Arts. Examen utfärdas i något av huvudområdena etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller museologi.

Det är möjligt att ta ut en filosofie magisterexamen efter ett år. Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Arts. Examen utfärdas i något av huvudområdena etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller museologi.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

(Högskolelagen 1 kap 9 §) Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Övrigt
För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav
gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna
examensbeskrivning.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

 • kunna kritiskt förhålla sig till centrala och huvudområdesspecifika perspektiv inom området kultur- och medievetenskap
 • ha fördjupad kunskap om relationen mellan teori och metod
 • god överblick över den aktuella, inbegripet internationella, vetenskapliga litteraturen av relevans för uppsatsämnet
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
 • kunna kritiskt förhålla sig till materialinsamlings- och/eller analysmetoder i kultur- och medievetenskap
 • ha visat förmåga att kunna göra muntliga och skriftliga presentationer av egna och andras forskningsresultat riktade till olika målgrupper.
 • förmåga att formulera ett vetenskapligt problem, samt utifrån relevant källmaterial och med relevant metod studera och analysera detta problem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
 • förmåga att kritiskt granska och värdera ett annat uppsatsarbete muntligt och/eller skriftligt med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • god förmåga att reflexivt värdera forskningsmaterial i enlighet med källkritiska och metodologiska kriterier
 • god förmåga att teoretiskt och praktiskt värdera forskningsmaterial utifrån aspekter på hållbar utveckling, samt genusrelaterade frågor.

Examinationsformer

Se respektive kursplan.

Betyg

Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs eller visst moment sker examination enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen eller kontakta Studentcentrum/Examina.

Studenten har rätt att överklaga beslut om avslag. Detta ska göras skriftligt till Överklagandenämnden för högskolan, inom tre veckor från den dag studenten fick ta del av beslutet. Studenten ska då skicka sin motivering och sitt önskemål om ändring till Umeå universitet som sedan skickar det vidare till Överklagandenämnden för högskolan.

 

Allmänt

Programmet läsas med inriktning mot etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller museologi. Kurserna som ingår i programmet kan ges som campuskurs (med återkommande obligatoriska sammankomster i Umeå), som distanskurs (med enstaka obligatoriska sammankomster i Umeå) eller som nätkurs (utan obligatoriska sammankomster).  Uppsats skrivs inom det huvudområde (eller motsvararande) i vilket behörighetskravet för programmet (kandidatexamen) uppfyllts. Varje år ges två profilkurser (kan variera, ta kontakt med institutionen för information om vilka kurser som ges) som ingår i programmet. Samtliga kurser ges som fristående kurser men programstudenter har förtur till platserna på obligatoriska och valbara kurser.

Termin 1
Magisterkurs - teori och metod i kultur- och medievetenskap 15 hp
Teoretisk fördjupning i kultur- och medievetenskap 15 hp

Termin 2
Profilkurs I 7,5 hp
Profilkurs II 7,5 hp
Magisteruppsatskurs 15 hp

 • Magisteruppsats i etnologi 15 hp
 • Magisteruppsats i kulturanalys 15 hp
 • Magisteruppsats i litteraturvetenskap 15 hp
 • Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 15 hp
 • Magisteruppsats i museologi 15 hp
Termin 3
Masterkurs - individuellt projekt i kultur- och medievetenskap 15 hp
Profilkurs III 7,5 hp
Profilkurs IV 7,5 hp

Termin 4
Masteruppsatskurs 30 hp
 • Masteruppsats i etnologi 30 hp
 • Masteruppsats i kulturanalys 30 hp
 • Masteruppsats i litteraturvetenskap 30 hp
 • Masteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 30 hp
 • Masteruppsats i museologi 30 hp

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum. Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna som i förväg anmälts till högskolan av studenten. Om studenten bedöms ha särskilda skäl att få fortsätta studierna efter uppehållet ska universitetet besluta om att bevilja platsgaranti vid viss termin efter studieuppehållet. Med särskilda skäl avses medicinska, sociala eller andra skäl (till exempel föräldraledighet) som påverkar den studerandes möjligheter att fullfölja programmet i normal tid. Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programansvarig eller motsvarande.

Övrigt

Student måste för att kunna påbörja år 2 ha uppnått minst 45 hp på programmet under år 1.