"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i rätt, genus och samhälle, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Law, Gender and Society

Denna utbildningsplan gäller: HT16 och tillsvidare

Programkod: SARGS

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-863-15

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-03

Behörighetskrav

För att antas till programmet krävs kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Därutöver krävs En A/5 samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (krav på svenska gäller om utbildningen ges med svenska som undervisningsspråk).

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i något av huvudområdena genusvetenskap (Gender Studies)  eller rättsvetenskap (Law).

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i något av huvudområdena genusvetenskap (Gender Studies)  eller rättsvetenskap (Law).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap 9 § Högskolelagen)

Nationella mål för aktuell examen

Magisterexamen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Masterexamen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Lokala mål för magisterexamen
För denna magisterexamen skall studenten efter avslutad utbildning kunna
- Förstå, förklara och analysera det komplexa samspelet mellan genus, rätt och samhälle,
- Visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga och genusrättsvetenskapliga perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.
- Visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde.

Lokala mål för masterexamen
För denna masterexamen skall studenten efter avslutad utbildning kunna
- Förstå, förklara och analysera det komplexa samspelet mellan genus, rätt och samhälle,
- Visa fördjupad förmåga att utifrån genusvetenskapliga och genusrättsvetenskapliga perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.
- Visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde.

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas en tregradig betygsskala med betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Den som har godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Programmet riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom stat, kommun, landsting, det privata näringslivet och organisationer med en grundutbildning, med en kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp som behöver djupgående kunskaper i rättsvetenskap eller genusvetenskap eller en kombination av dessa två områden.
Utbildningen omfattar fyra terminer om sammanlagt 120 högskolepoäng. Programmet kan dock avslutas med en magisterexamen efter ett år. Under rubriken programöversikt framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara. Förutom integrerad teori- och metodundervisning inom ramen för varje kurs omfattar programmet en obligatorisk metodkurs.
Utbildningen ges på engelska.

Examensarbete/Självständigt arbete
För aktuell masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet rättsvetenskap eller genusvetenskap. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Programöversikt - magisterexamen (med möjlighet till fortsatta studier mot masterexamen)

Termin 1  
Rätt och samhälle: Juridisk översiktskurs 15 hp Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys 15 hp
Termin 2  
Kritiska studier av genus och rätt i Norden 15 hp Självständigt arbete i genusvetenskap eller rättsvetenskap, 15 hp
=> Magisterexamen  


Programöversikt – masterexamen

Termin 1  
Rätt och samhälle: Juridisk översiktskurs, 15 hp
 
Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys, 15 hp
Termin 2  
Kritiska studier av genus och rätt i Norden, 15 hp Kritiska perspektiv på nordiska jämställdheter, 15 hp
Termin 3  
Valbara kurser:
Genus, kön, kropp: teorier och debatt, 15 hp,
Straffrätt i kontext, 15 hp Verksamhetsanknutna studier, 15 hp
Metodkurs I, 7,5 hp

Valbara kurser:
Metodkurs II, 7,5 hp
Bekönat våld 7,5 hp

 
Termin 4  
Självständigt arbete i genusvetenskap eller rättsvetenskap 15 hp, halvfart* Kritiska perspektiv på nordiska jämställdheter, 15 hp
Eller  
Självständigt arbete i genusvetenskap eller rättsvetenskap, 30 hp
 
*Student som under termin 2 skrivit ett självständigt arbete om 15 hp skriver ytterligare ett arbete om 15 hp under termin 4. Under terminens resterande 15 hp läser dessa studenter Kritiska perspektiv på nordiska jämställdheter, 15 hp.
=> Masterexamen
 

 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.

Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.
 

Studieavbrott

Studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studierektor vid Juridiskt Forum eller Umeå centrum för genusstudier.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.