"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i socialt arbete, 120 hp

Engelskt namn: Master in Social Work

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SASAM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1013-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-03

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-01

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga / beteendevetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena socialt arbete, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Därutöver krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet socialt arbete (Social Work).

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet socialt arbete (Social Work).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som har godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida. 

För studenter som har socionomexamen 140 poäng
Student med socionomexamen enligt 1993 års bestämmelser får räkna in ämneskurser på avancerad nivå omfattande högst 15 högskolepoäng för magisterexamen och högst 30 högskolepoäng för masterexamen.

Student med socionomexamen enligt 2007 års bestämmelser får räkna in ämneskurser på avancerad nivå omfattande högst 30 högskolepoäng för magister- eller masterexamen.

Allmänt

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Självständigt arbete (examensarbete) magister
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i socialt arbete.

Självständigt arbete (examensarbete) master
För masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i socialt arbete. Det självständiga arbetet får omfatta minst 30 högskolepoäng (eller 15+15) högskolepoäng på avancerad nivå i socialt arbete eller motsvarande från utländsk utbildning.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

För att få registrera sig på nästkommande kurs skall de förkunskapskrav som finns angivna i kursplanerna vara uppfyllda.

Kursvärdering skall genomföras och ingå som en integrerad del av kurserna. Kursvärderingen är en viktig del av institutionens kvalitetssystem.

Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2022 och framåt. För student som påbörjat Masterprogrammet fr.o.m. höstterminen 2021 innebär revideringen av utbildningsplanen att valbara kurser i termin 3 införts i programmet, se studieplanen. För dessa studenter gäller att de kan slutföra programmet enligt den utbildningsplan (Dnr FS 3.1.3-862-15) som de antogs på och/eller denna utbildningsplan.

Studieplan

Giltig från: HT22

För att få veta vad obligatoriska och valbara  kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Studieplan för magisterexamen
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete om sammanlagt 15 hp *

Vetenskapsteori och teorier för socialt arbete, 15 hp
Obligatorisk

Studieplan för masterexamen
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 7,5 hp *

Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 7,5 hp *

Vetenskapsteori och teorier för socialt arbete, 15 hp
Obligatorisk


* Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete. Kurserna ges inom ramen för termin 7 socionomprogrammet eller som valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete motsvarande 7,5 hp eller 15 hp.

Termin 2

Studieplan för magisterexamen
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp eller motsvarande
Obligatorisk
Kvalitativ metod i socialt arbete 7,5 hp eller motsvarande
Obligatorisk
Att forska i socialt arbete, 7,5 hp
Obligatorisk
Magisteruppsats, 15 hp
Obligatorisk

Studieplan för masterexamen
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp eller motsvarande
Obligatorisk
Kvalitativ metod i socialt arbete 7,5 hp eller motsvarande
Obligatorisk
Att forska i socialt arbete, 7,5 hp
Obligatorisk
Databaser, register, arkiv och myndighetsmaterial, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 3

Studieplan för masterexamen
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara
fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete om sammanlagt 15 hp *

Fördjupade akademiska färdigheter, 15 hp
Obligatorisk


* Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete. Kurserna ges inom ramen för termin 7 socionomprogrammet eller som valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete motsvarande 7,5 hp eller 15 hp.

Termin 4

Studieplan för masterexamen
Självständigt vetenskapligt arbete / masteruppsats, 30 hp
Obligatorisk

Studieplan

Giltig från: HT22

För att få veta vad obligatoriska och valbara  kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Studieplan för magisterexamen
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete om sammanlagt 15 hp *

Vetenskapsteori och teorier för socialt arbete, 15 hp
Obligatorisk

Studieplan för masterexamen
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 7,5 hp *

Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 7,5 hp *

Vetenskapsteori och teorier för socialt arbete, 15 hp
Obligatorisk


* Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete. Kurserna ges inom ramen för termin 7 socionomprogrammet eller som valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete motsvarande 7,5 hp eller 15 hp.

Termin 2

Studieplan för magisterexamen
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp eller motsvarande
Obligatorisk
Kvalitativ metod i socialt arbete 7,5 hp eller motsvarande
Magisteruppsats, 15 hp
Obligatorisk

Studieplan för masterexamen
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp eller motsvarande
Obligatorisk
Kvalitativ metod i socialt arbete 7,5 hp eller motsvarande
Obligatorisk
Att forska i socialt arbete, 7,5 hp
Obligatorisk
Databaser, register, arkiv och myndighetsmaterial, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 3

Studieplan för masterexamen
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara
fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete om sammanlagt 15 hp *

Fördjupade akademiska färdigheter, 15 hp
Obligatorisk


* Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete. Kurserna ges inom ramen för termin 7 socionomprogrammet eller som valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete motsvarande 7,5 hp eller 15 hp.

Termin 4

Studieplan för masterexamen
Självständigt vetenskapligt arbete / masteruppsats, 30 hp
Obligatorisk

Studieplan

Giltig från: HT23

För att få veta vad obligatoriska och valbara  kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Studieplan för magisterexamen
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete om sammanlagt 15 hp *

Vetenskapsteori och teorier för socialt arbete, 15 hp
Obligatorisk

Studieplan för masterexamen
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 7,5 hp *

Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 7,5 hp *

Vetenskapsteori och teorier för socialt arbete, 15 hp
Obligatorisk


* Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete. Kurserna ges inom ramen för termin 7 socionomprogrammet eller som valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete motsvarande 7,5 hp eller 15 hp.

Termin 2

Studieplan för magisterexamen
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp eller motsvarande
Obligatorisk
Kvalitativ metod i socialt arbete 7,5 hp eller motsvarande
Magisteruppsats, 15 hp
Obligatorisk

Studieplan för masterexamen
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp eller motsvarande
Obligatorisk
Kvalitativ metod i socialt arbete 7,5 hp eller motsvarande
Obligatorisk
Att forska i socialt arbete, 7,5 hp
Obligatorisk
Databaser, register, arkiv och myndighetsmaterial, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 3

Studieplan för masterexamen
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara
fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete om sammanlagt 15 hp *

Fördjupade akademiska färdigheter, 15 hp
Obligatorisk


* Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete. Kurserna ges inom ramen för termin 7 socionomprogrammet eller som valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete motsvarande 7,5 hp eller 15 hp.

Termin 4

Studieplan för masterexamen
Självständigt vetenskapligt arbete / masteruppsats, 30 hp
Obligatorisk