Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i socialt arbete, 120 hp

Engelskt namn: Master in Social Work

Denna utbildningsplan gäller: HT16 och fram till HT22 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SASAM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-862-15

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-03

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga / beteendevetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena socialt arbete, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Därutöver krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credtis). Examen utfärdas i huvudområdet socialt arbete (Social Work).

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http:http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet socialt arbete (Social Work).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Nationella mål för aktuell examen

Magisterexamen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


Masterexamen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
– Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
– Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
– Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

 

Examinationsformer

Examinationsformerna varierar beroende på ämnets karaktär och omfattning, kursens uppläggning, pedagogiska metoder m.m. Examination sker genom skriftlig och/eller muntlig tentamen normalt i slutet en kurs och/eller i form av fortlöpande uppgifter under kursens gång. Se aktuella kursplaner.
 

Betyg

På programmet tillämpas en tregradig betygsskala med betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Den som har godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall motiveras skriftligt.

För studenter som har socionomexamen 140 poäng
Student med socionomexamen enligt 1993 års bestämmelser får räkna in ämneskurser på avancerad nivå omfattande högst 15 högskolepoäng för magisterexamen och högst 30 högskolepoäng för masterexamen.

Student med socionomexamen enligt 2007 års bestämmelser får räkna in ämneskurser på avancerad nivå omfattande högst 30 högskolepoäng för magister- eller masterexamen.
 

Allmänt

Av programöversikten framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara. Val av valbara kurser görs i samråd med programansvarig. Kurserna läses i den ordning som anges i utbildningsplanen, ordningen på kurserna kan emellertid komma att ändras. Samtliga kurser som ingår i mastersprogrammet kan ges som fristående kurser. Information om de enskilda kurserna finns i respektive kursplan. Kurserna kan ges på hel- eller halvfart.

Självständigt arbete (examensarbete) magister
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i socialt arbete.

Självständigt arbete (examensarbete) master
För masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå i socialt arbete.
Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 45 högskolepoäng, dock minst 30 (eller 15+15) högskolepoäng på avancerad nivå, i socialt arbete eller motsvarande från utländsk utbildning.

Programöversikt magisterexamen (med möjlighet att fortsätta mot en masterexamen)

Termin 1
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 15 hp *
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 15 hp *
Termin 2
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna 7,5 hp eller motsvarande
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp eller motsvarande
Magisteruppsats, 15 hpProgramöversikt masterexamen
Termin 1
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 15 hp *
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 15 hp *
Termin 2
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna 7,5 hp eller motsvarande
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp eller motsvarande
Att forska i socialt arbete, 7,5 hp
Databaser, register, arkiv och myndighetsmaterial, 7,5 hp
 
Termin 3 och 4**
Fördjupade akademiska färdigheter I, 7,5 hp
Självständigt vetenskapligt arbete / masteruppsats,  45 hp
Fördjupade akademiska färdigheter II, 7,5 hp

* Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete 15 hp, kursernas ges inom ramen för termin 7 socionomprogrammet eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete motsvarande 30 hp eller 15 hp

** Varje termin examineras 30 hp, det självständiga arbetet (masteruppsatsen på 45 hp) löper över två terminer.


 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

 

Studieuppehåll

Studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studerandefackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

För att få registrera sig på nästkommande kurs skall de förkunskapskrav som finns angivna i kursplanerna vara uppfyllda.

Kursvärdering skall genomföras och ingå som en integrerad del av kurserna. Kursvärderingen är en viktig del av institutionens kvalitetssystem.