Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i interaktionsdesign, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Interaction Design

Denna utbildningsplan gäller: HT15 och tillsvidare

Programkod: DAIDM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 514-927-07

Ansvarig fakultet:

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-09-22

Behörighetskrav

Kandidatexamen i industridesign eller kandidatexamen i näraliggande ämnesområde som ska innefatta minst 60 högskolepoäng i ämnet design + Portfolio. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en konstnärlig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Konstnärlig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Fine Arts (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet industridesign (Industrial Design) med inriktningen interaktionsdesign (Interaction Design).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 9 § Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
   Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För konstnärlig masterexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området.


Färdighet och förmåga

För konstnärlig masterexamen skall studenten

- visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För konstnärlig masterexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om konstens roll i samhället, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Allmänna mål för konstnärlig masterexamen i industridesign vid Umeå universitet

Student som har genomgått konstnärlig masterutbildning i industridesign skall:

- ha god förmåga att inhämta relevant information
- ha avancerad förmåga att identifiera, formulera och analysera problem
- på en avancerad konstnärlig nivå ha fördjupad förmåga att arbeta med två- och tredimensionell form och kreativt tänkande
- på en avancerad konstnärlig nivå kunna redovisa form genom bland annat fysiska och/eller digitala modeller och skisser
- mycket väl behärska designprocessens olika moment
- tillämpa avancerade och kontemporära designmetoder i praktiskt projektarbete
- ha mycket god förmåga att självständigt organisera projektarbete när det gäller planering, genomförande och presentation
- ha förmåga att delta i produktutvecklingsprocessen i samarbete med andra specialister
- ha förståelse för företags organisation och verksamhet inom berörda branscher


Mål för konstnärlig masterexamen med inriktning mot interaktionsdesign vid Umeå universitet

Utöver de allmänna målen för konstnärlig masterexamen i industridesign är målen för en masterexamen med inriktning mot interaktionsdesign att studenten skall ha uppnått:

- mycket god artistisk förmåga att skapa form med personligt uttryck
- mycket god kreativ förmåga att utveckla nya koncept och idéer i en iterativ process tillsammans med andra experter i produktutvecklingsprocessen
- god förmåga att arbeta med moderna datorbaserade utrustningar och processer
- djupgående förståelse för människa-maskin interaktion och interaktionsteknologier
- stor förståelse för strukturen i en industriell organisation och förståelse för betydelsen av marknadsföring i industriprocessen
- förståelse för och förmåga till att arbeta med olika typer av interaktionsdesign inom olika branscher och tjänsteorganisationer
- stor förståelse för, och mycket god förmåga till planering och presentation av resultat skriftligt, muntligt och med hjälp av olika typer av visualiseringar

Examinationsformer

Prov sker normalt i form av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc. Prov kan helt eller delvis ersättas av muntligt och/eller skriftligt prov i slutet av kursen.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos institutionsstyrelse begära att annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. studioarbeten, projektrapporter och inlämningsuppgifter är bedömda. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen i skalan U (Underkänd) eller G (Godkänd).

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:

http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Programmet är indelat i fyra terminer. Den första terminen inriktar sig mot grafisk formgivning, designmetodik och human factors i praktiskt projektarbete. Den andra terminen koncentreras kring människa-dator-interaktion och verktyg för framtagning av mjukvaruprototyper som tillämpas i projektarbete. Den tredje terminen fokuserar på framtagning av upplevelseprototyper, konceptuellt designarbete och breddning av interaktivitetskonceptet. Den fjärde terminen ägnas helt åt examensarbete. All undervisning sker på engelska.

Baskurser

Konstnärligt arbete:
5ID084: Färdigheter och tekniker, ID (Skills and Techniques, ID) 7,5hp
5ID077: Workshop i formlära 1 (Form Workshop 1) 7,5hp
5ID188: Kreativa reflektioner kring interaktionsdesign (Creative reflections on Interaction Design) 7,5hp

Avancerad datakunskap och visualisering:
5ID075: Grafisk design 1 (Graphic Design 1) 7,5hp
5ID078: Grafisk design 2 (Graphic Design 2) 7,5hp
5ID081: Upplevelseprototyper (Experience Prototyping) 7,5hp

Tillämpningsarbete med inriktning mot interaktionsdesign:
5ID076: Projekt 1: Professionell produkt (Project 1: Professional Product) 15hp
5ID079: Projekt 2: Generell produkt (Project 2: General Product) 15hp
5ID082: Projekt 3: Interaktionskocept (Project 3: Interaction Concept) 15hp

På en baskurs har studenten platsgaranti.

Programöversikt
http://www.dh.umu.se/education/programmes/ma-in-interaction-design/subjects.aspx

Termin 1:

5ID084
Färdigheter och
tekniker, ID
7,5 hp
5ID075
Grafisk design 1
7,5 hp
 
5ID076
Projekt 1: Professionell produkt
15 hp
 

Termin 2:
5ID077
Workshop i
formlära 1
7,5 hp
5ID078
Grafisk
design 2
7,5 hp
5ID079
Projekt 2: Generell produkt
15 hp
 

Termin 3:
5ID081
Upplevelse-
prototyper
7,5 hp
5ID082
Projekt 3: Interaktionskoncept
15 hp
 
5ID188
Kreativa
reflektioner kring interaktionsdesign
7,5 hp

Termin 4:
5ID202
Examensarbete och examination
30 hp

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom masterprogrammet i industridesign med inriktning mot interaktionsdesign avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom interaktionsdesignområdet.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programledaren.

Övrigt

Urval
Urval sker genom arbetsprover och eventuell antagningsintervju.
För generella regler kring urval hänvisas till universitetets antagningsordning:
http://www.umu.se/english/education?languageId=1