Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i ekologi, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Ecology

Denna utbildningsplan gäller: HT19 och tillsvidare

Programkod: NAEKM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 514-288-13

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-05-22

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 högskolepoäng i huvudområdet biologi. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Naturvetenskaplig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet biologi (Biology) med någon av inriktningarna ekologi (Ecology) eller naturvård (Enviromental Protection).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 9 § Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

-visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
-visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.


Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

För masterexamen i biologi vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen:

- visa fördjupade kunskaper inom vissa biologiska delområden, främst ekologi,
- visa färdighet i att insamla, identifiera och undersöka biologiskt material,
- visa förmåga att använda biologiska mät- och analysmetoder samt statistiskt utvärdera och pröva erhållna resultat,
- visa insikt om det biologiska huvudområdets betydelse för en hållbar samhällsutveckling.


För inriktning mot delområdet ekologi ska studenten även:

- visa erfarenhet av experimentellt arbetssätt och experimentella metoder inom ekologin,
- visa förmåga att identifiera och avgränsa ekologiska problem samt med olika metoder behandla/lösa dessa problem.


För inriktning mot delområdet naturvård ska studenten även:

- visa insikt om den lagstiftning som rör skydd och vård av fauna, flora och biotoper,
- visa förmåga att identifiera och avgränsa naturvårdsrelaterade problem samt med olika metoder behandla/lösa dessa,
- visa förmåga att ställa upp mål för skötsel av olika naturtyper samt skriva en skötselplan för att uppnå dessa mål.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Det kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §).  Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Betyg

Betyg sätts på varje ingående kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygsättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. exkursioner, laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen 6 kap 6-8§ samt:

http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Masterprogrammet har två olika inriktningar: ekologi respektive naturvård. Programmet omfattar 120 högskolepoäng och innehåller baskurser, valbara kurser och fria kurser. Utbildningen är med undantag för enstaka fältkurser förlagd till Umeå.
Under hela programmet kombineras teoretisk undervisning med praktiska övningar i fält och på laboratoriet. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppundervisning samt handledning i samband med exkursioner, laborationer, grupparbeten eller projektarbeten. Exkursionerna och laborationerna är normalt obligatoriska. Studierna förutsätts bedrivas på heltid. En arbetsvecka omfattar normalt cirka 40 timmar, inklusive egna studier och övningar. Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska. Undervisning sker på engelska på alla kurser inom inriktningen mot ekologi medan en del av kurserna inom inriktningen mot naturvård endast ges på svenska.

INRIKTNING EKOLOGI

Baskurser
Skogsekologi, 15 högskolepoäng (5BI040), eller Akvatisk ekologi, 15 högskolepoäng (5BI042)
Analys av ekologiska data, 15 högskolepoäng (5BI005)
Ekologisk dynamik, 15 högskolepoäng (5BI097)
Examensarbete i biologi avseende masterexamen, 30 högskolepoäng (5BI085)

På baskurserna har studenten platsgaranti.


Valbara kurser
Inom programmet kan studenten läsa valbara kurser på avancerad nivå inom ekologiområdet. Utbudet av valbara kurser framgår på http://www.emg.umu.se/utbildning/.

På valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval av kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. Valbara kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.


Fria kurser
Inom masterprogrammet i ekologi kan studenten välja 45 högskolepoäng fria kurser.
Fria kurser söks i öppen konkurrens. Fria kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.


Programöversikt

År1

Skogsekologi 15 hp eller
Akvatisk ekologi 15 hp
Ekologisk dynamik 15 hp
Analys av ekologiska data 15 hp
Valbara/fria 15 hp

År 2
Valbara/fria 30 hp Examensarbete 30 hpINRIKTNING NATURVÅRD

Baskurser
Skogsekologi, 15 högskolepoäng (5BI040), eller Akvatisk ekologi, 15 högskolepoäng (5BI042)
Analys av ekologiska data, 15 högskolepoäng (5BI005)
Ekologisk dynamik, 15 högskolepoäng (5BI097)
Naturvård, 15 högskolepoäng (5BI032)
Miljöbalken, 7,5 högskolepoäng (5MH061)
Examensarbete i biologi avseende masterexamen, 30 högskolepoäng (5BI085)

På baskurserna har studenten platsgaranti.


Valbara kurser
Inom programmet kan studenten läsa valbara kurser på avancerad nivå inom ekologiområdet. Utbudet av valbara kurser framgår på http://www.emg.umu.se/utbildning/.
På valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval av kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. Valbara kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.


Fria kurser
Inom masterprogrammet i naturvård kan studenten välja 22,5 högskolepoäng fria kurser.
Fria kurser söks i öppen konkurrens. Fria kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.


Programöversikt

År 1

Skogsekologi 15 hp eller
Akvatisk ekologi 15 hp
Ekologisk Dynamik 15 hp
Analys av ekologiska data 15 hp 
Naturvård 15 hp

År 2
Valbara/Fria kurser 22.5 hp
Miljöbalken 7,5 hp
Examensarbete 30 hpExamensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom huvudområdet i biologi avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet, som omfattar minst 30 högskolepoäng, skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen samt i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Examensarbetet omfatta 45 eller 60 högskolepoäng om studenten så önskar. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom delområdet ekologi. Examensarbetet utförs under handledning och examineras i form av en skriftlig rapport som presenteras vid ett seminarium. Det avslutande examensarbetet kan utföras inom universitetet men också vid något företag eller myndighet. Examensarbetet utförs individuellt. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledare

Övrigt

Antagning till programmet sker en gång per år med start höstterminen.