"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i ekologi, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Ecology

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och tillsvidare

Programkod: NAEKM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 514-288-13

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-23

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 högskolepoäng i huvudområdet biologi. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida).
Naturvetenskaplig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet biologi (Biology) med någon av inriktningarna ekologi (Ecology) eller naturvård (Enviromental Protection).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

För masterexamen i biologi vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen:

- visa fördjupade kunskaper inom vissa biologiska delområden, främst ekologi,
- visa färdighet i att insamla, identifiera och undersöka biologiskt material,
- visa förmåga att använda biologiska mät- och analysmetoder samt statistiskt utvärdera och pröva erhållna resultat,
- visa insikt om det biologiska huvudområdets betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

För inriktning mot delområdet ekologi ska studenten även:

- visa erfarenhet av experimentellt arbetssätt och experimentella metoder inom ekologin,
- visa förmåga att identifiera och avgränsa ekologiska problem samt med olika metoder behandla/lösa dessa problem.

För inriktning mot delområdet naturvård ska studenten även:

- visa insikt om den lagstiftning som rör skydd och vård av fauna, flora och biotoper,
- visa förmåga att identifiera och avgränsa naturvårdsrelaterade problem samt med olika metoder behandla/lösa dessa,
- visa förmåga att ställa upp mål för skötsel av olika naturtyper samt skriva en skötselplan för att uppnå dessa mål.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Masterprogrammet har två olika inriktningar: ekologi respektive naturvård. Programmet omfattar 120 högskolepoäng och innehåller obligatoriska kurser, valbara kurser och fria kurser. Utbildningen är med undantag för enstaka fältkurser förlagd till Umeå.
Under hela programmet kombineras teoretisk undervisning med praktiska övningar i fält och på laboratoriet. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppundervisning samt handledning i samband med exkursioner, laborationer, grupparbeten eller projektarbeten. Exkursionerna och laborationerna är normalt obligatoriska. Studierna förutsätts bedrivas på heltid. En arbetsvecka omfattar normalt cirka 40 timmar, inklusive egna studier och övningar. Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska. Undervisning sker på engelska på alla kurser inom inriktningen mot ekologi medan en del valbara kurser inom inriktningen mot naturvård endast ges på svenska.

INRIKTNING EKOLOGI

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Skogsekologi, 15 högskolepoäng (5BI238), eller Akvatiska ekosystem, 7.5 högskolepoäng (5BI247) och Akvatisk ekosystemekologi 7.5 högskolepoäng (5BI209)
Analys av fältdata, 15 högskolepoäng (5BI171)
Ekologisk dynamik, 15 högskolepoäng (5BI270), eller Molekylär ekologi och Evolution, 15 högskolepoäng (5BI257)

Examensarbete i biologi avseende masterexamen, 30 högskolepoäng (5BI207) eller
Examensarbete i biologi avseende masterexamen, 60 högskolepoäng (5BI208)

På baskurserna har studenten platsgaranti.


Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt

År1

Skogsekologi 15 hp eller
Akvatiska ekosystem 7.5hp och Akvatisk ekosystemekologi 7.5hp
Analys av fältdata 15 hp
Ekologisk dynamik 15 hp

Molekylär ekologi och evolution15 hp

Valbara/fria 15 hp


År 2

Valbara/fria 30 hp Examensarbete 30 hp
Alternativt examensarbete 60 hp

INRIKTNING NATURVÅRD

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Skogsekologi, 15 högskolepoäng (5BI238), eller Akvatiskekosystem, 7.5 högskolepoäng (5BI247) och Akvatisk ekosystemekologi 7.5 högskolepoäng (5BI253)
Analys av fältdata, 15 högskolepoäng (5BI171)
Ekologisk dynamik, 15 högskolepoäng (5BI270) eller Molekylär ekologi och Evolution, 15 högskolepoäng (5BI257)
Naturvård, 15 högskolepoäng (5BI268)
Examensarbete i biologi avseende masterexamen, 30 högskolepoäng (5BI207) eller Examensarbete i biologi avseende masterexamen, 60 högskolepoäng (5BI208)


Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

 

 

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt

År 1

Skogsekologi 15 hp eller
Akvatiska ekosystem 7.5hp och Akvatisk ekosystemekologi 7.5hp
Analys av fältdata 15 hp
Ekologisk dynamik 15 hp eller

Molekylär ekologi och evolution15 hp

Naturvård, 15 hp


År 2

Valbara/Fria kurser 30 hp Examensarbete 30 hp
Alternativt examensarbete 60 hp

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom huvudområdet i biologi avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet, som omfattar minst 30 högskolepoäng, skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen samt i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Examensarbetet omfattar 45 eller 60 högskolepoäng om studenten så önskar. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom delområdet ekologi. Examensarbetet utförs under handledning och examineras i form av en skriftlig rapport som presenteras vid ett seminarium. Det avslutande examensarbetet kan utföras inom universitetet men också vid något företag eller myndighet. Examensarbetet utförs individuellt. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Antagning till programmet sker en gång per år med start höstterminen.