"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i IT Management, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in IT Management

Denna utbildningsplan gäller: HT18 och tillsvidare

Programkod: SAIMM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-590-17

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-09-15

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-04-25

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen omfattande minst 180 högskolepoäng, med minst 90 högskolepoäng inom något av följande huvudområden: informatik, företagsekonomi, pedagogik, psykologi, statsvetenskap, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, datavetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet informatik (Informatics). Inriktning: IT management ( IT management).

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet informatik (Informatics).  Inriktning: IT management (IT management).
 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
– ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
– utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
– utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9 §)

Nationella mål för aktuell examen

Magisterexamen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
– Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
– Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Masterexamen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
– Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
– Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
– Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
– Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Magisterexamen med inriktning IT management
För magisterexamen skall studenten kunna
– förstå, förklara och använda teorier och metoder för utveckling av informationsteknik (IT) och organisationer,
– förstå, förklara och analysera det komplexa samspelet mellan människor, teknologi och design,
– analysera, värdera och designa digitala innovations- och transformationsprocesser.

Masterexamen inriktning IT management
För masterexamen skall studenten kunna
– förstå, förklara och använda teorier och metoder för utveckling av informationsteknik (IT) och organisationer,
– förstå, förklara och analysera det komplexa samspelet mellan människor, teknologi och design,
– analysera, värdera och designa digitala innovations- och transformationsprocesser,
– analysera och designa olika digitala strategier,
– aktivt delta forsknings- och utvecklingsarbete inom IT management, samt
– aktivt och självständigt bedöma sitt eget kunskapsbehov samt kunna vidareutveckla sina färdigheter, förmågor och kunskaper inom IT management.

 

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Av programöversikten framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valfria. Valfri kurs kan väljas från det utbud som ges av de institutioner som är representerade i programmet. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programansvarig. Kurserna läses i den ordning som anges under programöversikten. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Undervisningen sker på engelska och kurslitteraturen är engelskspråkig. Examinationen på vissa kurser förutsätter goda kunskaper i skriftlig framställning.

Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i informatik med inriktning mot IT-management.
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng i informatik med inriktning mot IT-management.
Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng i informatik med inriktning mot IT-management eller motsvarande från utländsk utbildning.

Programöversikt magisterexamen (med möjlighet att fortsätta mot en masterexamen)
Termin 1
Organisationsstyrning och informationssystem, 15 hp
Verksamhetsanalys och organisationsförändring, 15 hp

Termin 2
Digital innovation, 7,5 hp
Kvalitativ forskning i informatik, 7,5 hp
Magisteruppsats i informatik med inriktning mot IT-management, 15 hp
»»»» Magisterexamen (ett år)

Termin 3 för fortsatta studier mot masterexamen
Att leda den digitala organisationen, 15 hp
Valbara/valfria kurser, 15 hp

Termin 4 för fortsatta studier mot masterexamen
Masteruppsats i informatik med inriktning mot IT-management I, 15 hp
Digital strategi, 15 hp
»»»» Masterexamen (två år)

Programöversikt masterexamen
Termin 1
Organisationsstyrning och informationssystem, 15 hp
Verksamhetsanalys och organisationsförändring, 15 hp

Termin 2
Digital innovation, 7,5 hp
Kvalitativ forskning i informatik, 7,5 hp
Digital strategi, 15 hp

Termin 3 för fortsatta studier mot masterexamen
Att leda den digitala organisationen, 15 hp
Valbara/valfria kurser, 15 hp

Termin 4 för fortsatta studier mot masterexamen
Masteruppsats i informatik med inriktning mot IT-management II, 30 hp
»»»» Masterexamen (två år)

 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT07