Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i matematisk statistik, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Mathematical Statistics

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: TAMSM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-362-19

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-07-02

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-02

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är minst 30 högskolepoäng i matematik, minst 15 högskolepoäng i matematisk statistik och minst 7,5 högskolepoäng i programmeringsmetodik, eller motsvarande. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 högskolepoäng, alternativt 60 högskolepoäng, kan studenten efter ansökan erhålla filosofie masterexamen, alternativt filosofie magisterexamen, i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se
https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar.
Filosofie magisterexamen och filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of master of Science (60 credits) respektive  Degree of master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet matematisk statistik (Mathematical Statistics).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §. Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Magisterexamen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Masterexamen

Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga 
För masterexamen ska studenten
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen ska studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha motsvarande kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenhet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa en eller flera kurser eller del av kurs i programmet. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Krav för filosofie magisterexamen i matematisk statistik vid Umeå universitet
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå. Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 30 högskolepoäng tillhöra huvudområdet matematisk statistik. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet matematisk statistik.
 
Krav för filosofie masterexamen i matematisk statistik vid Umeå universitet
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå. Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 60 högskolepoäng tillhöra huvudområdet matematisk statistik. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet matematisk statistik. Examensarbetet kan ersättas av ett examensarbete om minst 15 hp om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom det huvudområde som examen avser och detta arbete också ska ingå i aktuell examen.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Obligatoriska kurser på avancerad nivå i matematisk statistik
5MS062 Big data och analys av högdimensionella data, 7,5 hp
5MA200 Forskning inom matematiska vetenskaper, 7,5 hp
5MS071Försöksplanering och avancerad statistisk modellering, 15 hp
5MS056 Multivariat dataanalys, 7,5 hp
5MS073 Sannolikhetsteori, 7,5 hp  
5MS059 Statistiska metoder i genetik, 7,5 hp
5MS058 Statistikteori 2, 7,5 hp
5MS065 Stokastiska processer, 7,5 hp
5MSS072 Tidsserieanalys och spatial statistik, 7,5 hp
 
Obligatoriska kurser på avancerad nivå i statistik

2ST035 Statistisk programmering, 7,5 hp
 
Examensarbeten
5MS074 Examensarbete för magisterexamen i matematisk statistik, 15 hp
5MS056 Examensarbete för masterexamen i matematisk statistik, 30 hp

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att förkunskapskraven för aktuella kurser är uppfyllda, dock inte säkert på de kurser studenten valt i första hand. Förkunskapskrav anges i respektive kursplan.

Valbar kurs på avancerad nivå i matematik
5MA180 Stokastiska differentialekvation, 7,5 hp
 
Valbar kurs på avancerad nivå i statistik
2ST054, Kausal inferens7,5 hp

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt
Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet avslutar utbildningen och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet, som omfattar 30 högskolepoäng för masterexamen eller 15 högskolepoäng för magisterexamen, skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom området. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete. Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. En företagshandledare ska i så fall utses och denne utgör den dagliga kontakten och stödet för studenten under arbetets gång. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås. Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom universitetet och industrin.Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska, och då ska det finnas en svensk sammanfattning och en svensk översättning av titeln.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Studieplan

Giltig från: HT20

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.
 

Masterprogrammet i matematisk statistik (120 hp)
Hösttermin År 1
Period 1-2
Forskning inom matematiska vetenskaper
5MA200
Statistisk programmering
2ST035
ELLER
Sannolikhetsteori
5MS073
Hösttermin År 1
Period 3-4
Big data och analys av högdimensionella data
5MS062
Stokastiska processer
5MS065
ELLER
Statistikteori 2
5MS058
Vårtermin År 1
Period 1-2
Tidsserieanalys och spatial statistik
5MS072
Statistiska metoder i genetik
5MS059
Vårtermin År 1
Period 3-4
Försöksplanering och avancerad statistisk modellering
5MS071
Hösttermin År 2
Period 1-2
Multivariat dataanalys
5MS056
Sannolikhetsteori
5MS073
ELLER
Statistisk programmering
2ST035
Hösttermin År 2
Period 3-4
Statistikteori 2
5MS058
ELLER
Stokastiska processer
5MS065
Kausal inferens
2ST054
ELLER
Stokastiska differentialekvation
5MA180
Vårtermin År 2
Period 1-4
Examensarbete för masterexamen i matematisk statistik
5MS066
 
Masterprogrammet i matematisk statistik (60 hp)
Hösttermin
Period 1-2
Forskning inom matematiska vetenskaper
5MA200
Statistisk programmering
2ST035
ELLER
Sannolikhetsteori
5MS073
Hösttermin
Period 3-4
Big data och analys av högdimensionella data
5MS062
Stokastiska processer
5MS065
ELLER
Statistikteori 2
5MS058
Vårtermin
Period 1-2
Tidsserieanalys och spatial statistik
5MS072
Statistiska metoder i genetik
5MS059
Vårtermin
Period 3-4
Examensarbete för magisterexamen i matematisk statistik
5MS074