"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i Nationalekonomi, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Economics

Denna utbildningsplan gäller: HT19 och tillsvidare

Programkod: SANEM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1929-18

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Handelshögskolan, 2012-10-16

Reviderad av: Handelshögskolans styrelse, 2018-09-26

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. 75 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik, ekonometri, matematik eller motsvarande. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska 6/B från gymnasiet.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en ekonomie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.
Ekonomie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet: Nationalekonomi (Economics)

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla en ekonomie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.
Ekonomie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet: Nationalekonomi (Economics).

Tillgängliga inriktningar: Miljö- och naturresursekonomi samt Hälsoekonomi.
 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
– ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
– utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
– utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9 §)

Nationella mål för aktuell examen

Magisterexamen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
– Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
– Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Masterexamen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
– Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
– Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
– Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
– Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Masterexamen
Lokala mål för aktuell examen
Inriktning ”Miljö- och naturresursekonomi”:
Kunskap och förståelse
För masterexamen i nationalekonomi med inriktning mot miljö- och naturresursekonomi skall studenten:
-    Visa kunskap och förståelse om hur ekonomi och miljö samverkar samt om hur ekonomiska modeller och ekonometriska metoder kan användas för utvärdering och utveckling miljöekonomiska styrmedel.

Inriktning ”Hälsoekonomi”:
Kunskap och förståelse
För masterexamen i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi skall studenten:
-    Visa kunskap och förståelse om hur ekonomiska faktorer påverkar folkhälsan samt om hur ekonomiska modeller och ekonometriska metoder kan användas för utvärdering och utveckling av hälsosystem.

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se Högskoleförordningen.
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall  motiveras skriftligt.

Allmänt

Programmet består av obligatoriska respektive valbara/valfria kurser. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programsamordnare eller studievägledare. Kurserna läses i den ordning som anges i programöversikten nedan. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Under termin 3 skall den studerande läsa kurser som finns inom det valda profilområdet, om en profil valts. Detta val av profil bestämmer även innehållet på profilkursen under termin 4. Studenter som ej väljer någon av profilerna har under termin 3 rätt att läsa valfria kurser.

Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall den studerande inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng i nationalekonomi. För masterexamen måste den studerande ha fullgjort ett ytterligare examensarbete om 15 högskolepoäng i nationalekonomi.

Programöversikt

Termin
1
Matematik 7.5 hp
Ekonometri 7.5 hp
Mikroekonomi 15 hp
Termin
2
Offentlig ekonomi eller Arbetsmarknadsekonomi 7.5 hp (vartannat år)
Makroekonomi 7.5 hp
Magisteruppsats 15 hp
 
  Möjlighet till magisterexamen i nationalekonomi

 
  Generell inriktning Inriktning Miljö- och
naturresursekonomi

 
Inriktning Hälsoekonomi
Termin 3 Valbara kurser Kurser inom profilen
Miljö- och naturresursekonomi
 
Kurser inom profilen Hälsoekonomi
Termin
4
Offentlig ekonomi eller Arbetsmarknadsekonomi 7.5 hp (vartannat år) Offentlig ekonomi eller Arbetsmarknadsekonomi 7.5 hp (vartannat år) Offentlig ekonomi eller Arbetsmarknadsekonomi 7.5 hp (vartannat år)
  Mijöekonomi eller Hälsoekonomi 7.5 hp Miljöekonomi 7.5 hp Hälsoekonomi 7.5 hp
  Masteruppsats 15 hp
 
Masteruppsats 15 hp (inriktad mot profilområdet) Masteruppsats 15 hp (inriktad mot profilområdet)
  Masterexamen i nationalekonomi Masterexamen i nationalekonomi. Inriktning miljö- och naturresursekonomi Masterexamen i nationalekonomi. Inriktning hälsoekonomi

 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.