"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sociologiska perspektiv på arbete och familj

Kan du ge en kort beskrivning av kursen?

Kursen handlar om hur strukturella processer i arbetslivet och i olika välfärdskontexter är sammanlänkade med val och beteenden på mikronivå, i familjen. Kursen fokuserar även på hur olika ojämlikhetsdimensioner i samhället, t ex genus och klass, kan kopplas till sådana processer.

Vilket är det aktuella forskningsområde som kursen bygger på?

Kursen bygger på det forskningsområde på institutionen som rör sig i skärningspunkten mellan arbete, familj och välfärdsstat. Exempel på forskning inom området är hur människor upplever möjligheten att kombinera arbete och familj i olika välfärdskontexter, kvinnors och mäns arbetsfördelning, samt attityder kring familj och genus såsom attityder till icke-traditionella familjeformer eller arbetsfördelningen mellan könen. Ytterligare exempel på forskning inom området är analyser om hur könade sociala relationer formar och omformar individers möjligheter till god hälsa i relation till familjeliv och förvärvsarbete, samt demografiska frågor såsom barnafödande och skilsmässor.

På vilket sätt är institutionens forskning grund för kursen?

Forskare inom fältet har utformat kursen och är undervisande lärare. Kurslitteraturen består av aktuell forskning inom området.

Hur är kursen relevant för arbetsmarknaden och för ett framtida arbetsliv?

Kursen ger en fördjupad kunskap inom området och lägger även fokus på hur kunskapen kan omsättas i praktiken. Till exempel hur forskningen om ett visst tema kan presenteras på ett greppbart sätt och vad en forskningsfråga kan ha för policyrelevans. Dessutom lägger kursen fokus på att identifiera kunskapsluckor inom ämnet och hur dessa skulle kunna studeras. Sådana kunskaper och färdigheter är relevanta på arbetsmarknaden t ex inom utredningsarbeten på olika myndigheter eller organisationer som ägnar sig åt någon form av samhällsanalys, t ex fackföreningar, och även om man vill fortsätta med en forskarutbildning.

Senast uppdaterad: 2023-03-14