"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i sociologi, 120 hp

Engelskt namn: Master's programme in Sociology

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och tillsvidare

Programkod: SASOM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-956-22

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-05-31

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav: godkända kurser motsvarande 90 högskolepoäng (hp) i sociologi varav självständigt arbete 15hp i sociologi. Dessutom krävs Engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska.)

Examen

Examen (magister): Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida. Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet sociologi (Sociology).

Examen (master): Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida. Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet sociologi (Sociology).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att  studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet består av obligatoriska kurser respektive valbara eller fria kurser. I studieplanen framgår vilka kurser som är obligatoriska. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara fria kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet som studenten väljer själv. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser 
studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. Studenten har möjlighet att göra praktik som "valbar kurs" (15 hp). Praktik kan göras i Sverige eller utomlands. Studenten ansvarar själv för att ordna en praktikplats. Val av valbara kurser görs i samråd med studie-/programvägledaren.

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Val av fria kurser görs i samråd med studie-/programvägledaren. Kurserna läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Undervisningen på programmet sker på svenska och engelska.

Fria kurser
På programmet finns möjlighet för studenten att välja fria kurser om studenten så önskar. För att fördjupning i sociologi ska vara tillräcklig för att uppnå examenskraven ska valet av kurser ske samråd med studie-/programvägledaren.

Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i huvudområdet sociologi. 

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i huvudområdet sociologi. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng i huvudområdet sociologi eller tillgodoräknad motsvarande utbildning.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till
studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT23

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" 
ovan.

Termin 1

Sociologisk teori 15 hp
Obligatorisk
Sociologisk forskningsöversikt 15 hp
Obligatorisk

Termin 2

Vetenskaplig metod 15 hp
Obligatorisk
Magisteruppsats i sociologi 15 hp eller Valbar kurs / Fri kurs / Praktik 15 hp

Termin 3

Sociologiska perspektiv på politiska attityder 7,5 hp
Obligatorisk
Sociologiska perspektiv på arbete och familj 7,5 hp
Obligatorisk
Sociologiska perspektiv på globalisering och migration 7,5 hp
Obligatorisk
Sociologiska perspektiv på människa och miljö 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 4

För den som tidigare skrivit magisteruppsats om 15 hp Valbar kurs / Fri kurs / Praktik 15 hp Masteruppsats i sociologi 15 hp

För den som inte tidigare skrivit uppsats på avancerad nivå Masteruppsats i sociologi 30 h