"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Applied Culture Studies

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: HAKVM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS2021/2556

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Rektor, 2021-12-14

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 hp i något av ämnena etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys eller museologi, eller motsvarande, inklusive ett examensarbete om 15 hp. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Arts (120 credits). Examen utfärdas i något av huvudområdena etnologi (Ethnology), konst- och bildvetenskap (Art History and Visual Studies), kulturanalys (Cultural Analysis) eller museologi (Museology) med inriktning tillämpad kulturvetenskap (Applied Culture Studies).

Det är möjligt att ta ut en filosofie magisterexamen efter ett år. Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Arts (60 credits). Examen utfärdas i något av huvudområdena etnologi (Ethnology), konst- och bildvetenskap (Art History and Visual Studies), kulturanalys (Cultural Analysis) eller museologi (Museology) med inriktning tillämpad kulturvetenskap (Applied Culture Studies).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

(Högskolelagen 1 kap 9 §) Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Övrigt
För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning

Lokala mål för aktuell examen

Färdighet och förmåga
För masterexamen med inriktning mot tillämpad kulturvetenskap skall studenten
 

 • kunna tillämpa och fördjupa kulturvetenskapliga perspektiv på samhällsförändringar och social hållbarhet utifrån ett valt kulturvetenskapligt perspektiv,
 • kunna planera och föreslå en praktisk kulturvetenskaplig tillämpning baserad på social innovation och för social hållbarhet,
 • kunna visualisera vetenskapliga resultat genom användning av bilder och andra visualiseringspraktiker.

Examinationsformer

Se respektive kursplan.

Betyg

Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs eller visst moment sker examination enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen eller kontakta Studentcentrum/Examina.

Studenten har rätt att överklaga beslut om avslag. Detta ska göras skriftligt till Överklagandenämnden för högskolan, inom tre veckor från den dag studenten fick ta del av beslutet. Studenten ska då skicka sin motivering och sitt önskemål om ändring till Umeå universitet som sedan skickar det vidare till Överklagandenämnden för högskolan.

Allmänt

Tillämpad kulturvetenskap, masterprogram, är en tvåårig utbildning som syftar till att ge den studerande breddad och fördjupad kompetens i kulturvetenskap. Utbildningen är en förberedelse för fortsatta akademiska studier på forskarnivå, men förbereder även studenterna inför arbetsliv utanför universitet. Under utbildningen utvecklar studenterna förmågor att omsätta fördjupade kunskaper om teori och metod i kulturvetenskapliga arbeten samt utvecklar kulturvetenskapliga kunskaper för praktiska och arbetsmarknadsanpassade sammanhang. De praktiska delarna av utbildningen handlar om social innovation och social hållbarhet, samverkansprojekt med externa aktörer samt sociokulturella omvärldsanalyser. Teori- och metodfrågor liksom frågor som rör kulturvetenskaplig relevans, problem och möjligheter i dagens samhälle ägnas stor uppmärksamhet. Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna som i förväg anmälts till högskolan av studenten. Om studenten bedöms ha särskilda skäl att få fortsätta studierna efter uppehållet ska universitetet besluta om att bevilja platsgaranti vid viss termin efter studieuppehållet. Med särskilda skäl avses medicinska, sociala eller andra skäl (till exempel föräldraledighet) som påverkar den studerandes möjligheter att fullfölja programmet i normal tid. Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programansvarig eller motsvarande.