Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Utbildningsplan:

Politices kandidatprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science in Public Administration

Denna utbildningsplan gäller: HT16 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SGPOL

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-316-16

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-07

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-03-22

Behörighetskrav

Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4 med eller flera undantag). För dig som vill fortsätta dina studier inom nationalekonomi eller statistik utöver det som ingår i programmets basblock krävs Matematik C/3b eller 3c.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en politices kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Politices kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of  Science in Governace and Administration. Examen utfärdas i något av huvudområdena freds- och konfliktstudier (peace and conflict studies), statistik (statistics), nationalekonomi (economics)  eller statsvetenskap (political science).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

De studerande skall
– visa kunskap och förståelse för den offentliga sektorns ekonomi och struktur, interna processer och utveckling i Sverige och andra länder samt om uppbyggnaden och funktioner hos EU,
– visa kvalificerad kunskap om organisation, styrning, ledning och planering inom offentlig sektor,
– visa förmåga att självständigt identifiera, strukturera och analysera komplexa ekonomiska och politiska problemställningar.
 

Examinationsformer

Examination sker skriftligt i form av prov och/eller inlämnande av arbetsuppgifter. Examination kan också ske muntligt. Prov anordnas normalt i slutet av moment eller kurs. Studerande som underkänts vid prov har möjlighet att delta i förnyat prov enligt de regler som anges i kursplanen.
Antalet provtillfällen framgår av respektive kursplan.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Programmet syftar till att ge studenten såväl generella som specifika färdigheter för avancerat utrednings- och analysarbete inom förvaltningssektorn och det privata näringslivet. Det ger studenten stora möjligheter att välja egen inriktning inom en rad centrala samhällsvetenskapliga ämnen och öppnar upp för en bred arbetsmarknad efter examen. Programmet förbereder även för fortsatta studier på Magister-/Masternivå. De tre första terminerna utgörs av ett gemensamt basblock. Studenten väljer sedan inriktning mellan de fyra olika huvudområdena freds- och konfliktstudier, nationalekonomi, statistik och statsvetenskap. Möjligheten till praktik och utlandsstudier garanterar en god arbetslivskoppling samt det viktiga internationella utbytet.

Baskurser
Statsvetenskap A, 30hp.
Nationalekonomi A, 30hp.
Juridisk översiktskurs, 15 hp
Statistik, 15hp.

Valbara huvudområden
Freds- och konfliktstudier
Nationalekonomi
Statistik
Statsvetenskap

Observera att för den som vill läsa ytterligare kurser i statistik utöver basblocket och/eller välja huvudområde inom statistik eller nationalekonomi krävs MaC/Ma3b/3c

Valfria kurser
Inom ramen för de valfria kurspoängen kan studenten tillgodoräkna sig alla kurser som ges på högskole-/universitetsnivå. Dock saknas platsgaranti på kurser utanför programmets huvudämnen.

Programöversikt
Termin 1
Den första terminen läser studenten Statsvetenskap A, en kurs som bland annat fokuserar på de grundläggande politiska teorierna, det svenska samhällets funktionssätt, EU:s uppbyggnad och internationella relationer.

Termin 2
Studenten läser under denna termin Nationalekonomi A och bekantar sig med de grundläggande teorierna inom såväl mikro- som makroekonomi men även handelsteorier och ekonomisk politik.

Termin 3
Terminen inleds med en grundkurs i statistik omfattandes 15 hp där de grundläggande verktygen i en empirisk undersökning presenteras. Den andra halvan av terminen täcks av en kurs i rättsvetenskap som i huvudsak motsvarar den juridiska översiktskursen. Under denna termin väljer studenterna inriktning.

Termin 4
Under termin fyra läser studenter med inriktning mot nationalekonomi eller statsvetenskap B-kursen i respektive ämne. Studenter med statistik som huvudområde läser 15 hp inom huvudområdet och 15 hp valfria kurser/praktik. Det är den första terminen i freds- och konfliktstudier för studenter med denna inriktning.

Termin 5
Studenter med nationalekonomi  eller statsvetenskap som huvudområde kan, om de läst B-kursen under termin fyra , här välja valfria kurser/praktik. För övriga inriktningar gäller att studenten läser B-kursen inom respektive ämne.

Termin 6
Den avslutande terminen inleds med ett teoriblock inom respektive huvudområde och avslutas med ett examensarbete motsvarande 15 hp.
Av programöversikten nedan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/valfria. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programansvarig. Kurserna läses i den ordning som anges nedan. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Praktik
Praktik är ett valbart moment inom Politices kandidatprogrammet. Studenten har möjlighet att göra praktik som ”valbar kurs” antingen en hel termin (30 hp) eller en halv termin (15 hp). Studenten ansvarar själv för att ordna en praktikplats. Om studenten läser inriktningen mot statistik medges praktik enbart omfattandes totalt 15 hp. Väljer studenten inriktningen mot freds- och konfliktstudier finns inget utrymme för praktik inom ramen för programmet.

Examensarbete
För kandidatexamen skall studenten genomföra ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp i freds- och konfliktstudier, nationalekonomi, statistik eller statsvetenskap. Det självständiga arbetet skall ha en inriktning som motsvarar valt fördjupningsalternativ.

Termin 1

Statsvetenskap A 30 hp

Termin 2
Nationalekonomi A 30 hp

Termin 3
Statistik A 15 hp
Juridisk översiktskurs 15 hp

Termin 4
Statsvetenskap B 30 hp Nationalekonomi B 30 hp Statistik A 15 hp alt. valfria kurser /praktik 15 hp Freds- och konfliktstudier A
30 hp

Termin 5
Valfria kurser
/praktik 30 hp
Valfria kurser/praktik 30 hp Statistik B 30 hp Freds- och konfliktstudier B
30 hp

Termin 6
Statsvetenskap C inkl. examensarbete
30 hp
Nationalekonomi C inkl. examensarbete 30 hp Statistik C inkl. examensarbete 30 hp Freds- och konfliktstudier
C inkl. examensarbete 30 hp

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas om särskilda skäl finns, studenten beviljas i sådana fall studieuppehåll för en begränsad tid och garanteras en utbildningsplats vid uppehållets utgång. För att få ta sin utbildningsplats i anspråk skall den studerande skriftligen lämna besked till programstudievägledaren om studiernas återupptagande före den 15 april om det gäller höstterminen och före 15 oktober om det gäller vårterminen.
Student som avbryter programstudierna utan att studieuppehåll med platsgaranti beviljats kan återuppta studierna i mån av plats.

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.
 

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.