"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Thomas Sandström

Beredskapshandläggare, Beredskapsenheten, Jordbruksverket

Vad har du gjort efter studierna? Var jobbar du idag?
Idag arbetar jag på Jordbruksverket, en av Sveriges bevakningsansvariga myndigheter med ett särskilt ansvar inom krisberedskap och totalförsvar. Mellan min nuvarande arbetsplats och utbildningen har jag bland annat tjänstgjort i ett av Försvarsmaktens samverkansteam i Kosovo, arbetat på enheten för säkerhetspolitik på Utrikesdepartementet och arbetat med olika forskningsprojekt vid Europeiska CBRNE-centret. Jag har också läst Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande.

Vad består dina arbetsuppgifter av?
På Jordbruksverket arbetar jag med ett team som har till uppgift att se till att Jordbruksverkets krisorganisation är utbildad och övad, att vi har personal, utrustning och planer för olika typer av samhällsstörningar; allt från mindre utbrott av smittsamma djursjukdomar till krig. Arbetsuppgifterna varierar från långsiktiga strategiska till taktiska frågor. Det kan handla om allt från utredning av vilken motståndskraft vår ledningsplats ska ha mot exempelvis utsläpp av farliga ämnen och strömavbrott, till att hålla i korta introduk-tionsutbildningar för nyanställda på Jordbruksverket.

Jag ingår i Jordbruksverkets krisorganisation som biträdande stabschef
vilket innebär att jag tidvis leder den nationella ledningscentralen vid hantering av samhällsstörningar. Två exempel är utbrotten av mjältbrand 2016 och fågelinfluensa 2017. Vid en samhällsstörning leder jag bland annat samverkanskonferenser, är med och tar fram inriktning för hanteringen, och rapporterar lägesbild till bland annat myndighetsledningen, Regeringskansliet och andra aktörer som är delaktiga i hanteringen eller kan komma att involveras. Allt mitt arbete, både det kortsiktiga och det långsiktiga, genomförs i olika grad genom samverkan med andra aktörer så som FOI, Livsmedelsverket, MSB, SVA, och länsstyrelserna.

Vilken nytta har du haft av utbildningen på IKK-programmet?
Utbildningen har bidragit till att ge mig en helhetssyn där jag har förståelse för hur komplext samhället är, vikten av samarbete, och hur det nationella och internationella är sammankopplat. Eftersom så mycket arbete behöver genomföras i samverkan med andra aktörer är det viktigt med perspektivförståelse: att förstå andra perspektiv och ha insikt om vad de behöver och kan bidra med.

Har du något tips till våra nuvarande studenter om hur man förbereder sig för arbetslivet? 
Mitt tips till nuvarande studenter är att engagera sig i det som verkar intressant och inte vara för smala i ambitionerna med arbetsområde eller arbetsgivare. Du vet inte vad som kommer att vara aktuellt i närtid eller om några år, eller vilket arbete som genomförs hos olika aktörer. Jag tänkte länge att jag inte vill fördjupa mig på CBRNE-området, jag var intresserad av internationellt arbete inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GFSP). I brist på annat hoppade jag på en möjlighet vid Europeiska CBRNE-centret. Mitt arbete där har lett till att jag idag projektleder ett flermiljonersprojekt där Jordbruksverket tillsammans med FOI, Livsmedelsverket, MSB och Strålsäkerhetsmyndigheten under två år tittar på sanering och livsmedelsproduktion vid nedfall av radioaktiva ämnen från kärnvapendetonationer i Sverige eller i närområdet.

Finns det något övrigt som du tycker är viktigt att nämna om dina studier eller ditt arbetsliv? 
Utbildningen ger en god grund att arbeta som generalist och komplettera alla experter. Du kommer med tiden att kunna bli expert inom ett eller flera områden men inledningsvis är det den breda generella kompetensen som är nyckeln. Det är viktigt att se utbildningen som en grund i ett fortsatt lärande i arbetslivet, arbete inom krisberedskapsområdet och särskilt arbete med totalförsvar innebär ett fortsatt lärande. Vidareutbildning kan ske på flera olika sätt, från engagemang i föreningsliv till frivilligorganisationer. Om jag inte ständigt utökat min kunskap hade jag inte varit där jag är idag.

Publicerad: 2021-02-09