"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programmet för internationell kris- och konflikthantering

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

På programmet för internationell kris- och konflikthantering (IKK) studerar du olika typer av kriser och konflikter. Du studerar olika sätt att förstå och analysera hur kriser och konflikter kan uppstå, hanteras och lösas, och du deltar i praktiska övningar i krishantering. Du utvecklar en bred kompetens om kris- och konflikthantering som är värdefull för arbete inom en rad olika sammanhang både i Sverige och internationellt.

Följ med våra studenter på en händelserik dag på Programmet för internationell kris- och konflikthantering

Läs intervjuer med studenter

Linnea Johansson

Student på programmet för internationell kris- och konflikthantering, intervjuad under termin 2

Agnes Selnes

Student på programmet för internationell kris- och konflikthantering, intervjuad under termin 6

Esther Jonsson

Student på programmet för internationell kris- och konflikthantering, intervjuad under termin 6

Lovisa Helander

Student på programmet för internationell kris- och konflikthantering, intervjuad under termin 6

Läs intervjuer med tidigare studenter

Agnes Björn

Nordisk Humanitär Chef, Plan International

Christoffer Wedebrand

Analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut

Jenny Wärja

Biträdande enhetschef med operativa personalfrågor, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Mirja Gångare

Beredskapssamordnare, Köping, Arboga och Kungsörs kommuner

Under utbildningen

Kriser och konflikter drabbar samhällen världen över. På IKK-programmet studerar du både sådana kriser och konflikter som följer av naturkatastrofer och andra förändringar i människors livsvillkor och sådana som är politiskt, ekonomiskt och militärt betingade. De kan alla utvecklas till allvarliga utmaningar för samhällen.

IKK-programmet är mångvetenskapligt. Det betyder att det består av kurser från flera av universitetets olika ämnesområden och innebär att du under utbildningen får en bred kompetens inom kris- och konflikthantering och en förmåga att arbeta med de här frågorna i många olika sammanhang och i samarbete med många olika aktörer.

Stora delar av programmet är teoretiska och handlar om att utveckla din förmåga att förstå och analysera kriser och konflikter med hjälp av olika teoretiska perspektiv och modeller. Det handlar också om att du ska tillägna dig ett vetenskapligt förhållningssätt till kris- och konflikthantering. Men det finns också praktiska inslag i programmet, till exempel en kurs som ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och praktiska fältövningar under kursen i Katastrofmedicin. Delar av utbildningen läser du tillsammans med studenter från andra program, andra delar är specialdesignade kurser som bara ges inom IKK-programmet.

Programmets huvudämne är freds- och konfliktstudier, ett aktuellt och viktigt ämne där du studerar och analyserar konflikters uppkomst, förlopp, lösning och konsekvenser. Du får god kunskap om samtida och historiska konflikter i världen, om olika typer av hot mot fred och säkerhet, om olika sätt att hantera och lösa konflikter och om det ofta svåra arbetet med att bygga hållbar fred efteråt. Du utvecklar din förmåga att analysera och dra slutsatser om vad som händer i omvärlden.

Läsa utomlands?

Under termin 5 kan du läsa utomlands vid något av de partneruniversitet som statsvetenskapliga institutionen och Umeå universitet har avtal med. Flera studenter väljer också att söka MFS- stipendier (Minor Field Studies) i samband med det självständiga arbetet på C-nivå i Freds- och konfliktstudier. MFS-stipendier finansieras av SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) och avser materialinsamling i utvecklingsländer.

Läs mer om utlandsstudier

Programöversikt

År 1
Kriser och krishantering som empiriskt fenomen
Analytiska perspektiv på kriser och krishantering
Krishantering och offentlig förvaltning
Projektkurs Krishantering i praktiken
Freds- och konfliktstudier A

År 2
Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer
Kriskommunikation
Ekonomiska kriser i historisk belysning
Samhällsplanering under osäkra villkor
Katastrofmedicin

År 3
Freds- och konfliktstudier B och C

Efter utbildningen

IKK-programmet förbereder för arbete inom organisationer och myndigheter som arbetar med kris- och konflikthantering i Sverige och i omvärlden. Typiska anställningar bland dem som genomgått programmet är handläggare/samordnare inom krisberedskap och säkerhet, analytiker/utredare inom områden som omvärldsbevakning, krishantering och integrationsfrågor, projektering av internationella insatser, arbete med risk- och sårbarhetsplanering i kommuner och länsstyrelser, deltagande i internationella biståndsprojekt och humanitära insatser. 

Studenter som examinerats från IKK-programmet jobbar med olika aspekter av kris- och konflikthantering både på internationell och nationell nivå. Ett flertal arbetar med humanitära insatser och utbildning inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Andra arbetar på Folke Bernadotte Akademin, FN-organisationer, biståndsorganisationer, Migrationsverket, Försvarsmakten, Polisen, Röda Korset, Räddningstjänsten och Kunskapscentrum i katastrofmedicin. Några arbetar som handläggare på Länsstyrelsernas avdelning för krisberedskap liksom med risk- och sårbarhetsarbeten i kommuner och regioner. Du kan läsa intervjuer med ett flertal av våra tidigare studenter längre ner på sidan. 

Läsa vidare

Många arbetsgivare efterfrågar medarbetare med en examen på avancerad nivå och det är vanligt att studenter från IKK-programmet väljer att läsa vidare på magister- och masternivå. Det är särskilt viktigt om man vill arbeta internationellt. Vid Umeå universitet kan man läsa Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande, 60 eller 120 högskolepoäng (dvs ett eller två år). Inom masterprogrammet finns möjlighet till en termins praktik på en organisation eller myndigheter som arbetar exempelvis inom områdena kris- och konflikthantering och samhällelig rekonstruktion efter kriser och katastrofer.

Läs mer om Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande.

Du kan också själv sätta ihop din egen master- eller magisterutbildning genom att söka och läsa fristående kurser. Du kan på så sätt profilera din egen utbildning genom att kombinera de kurser du vill.

Läs mer om magister och masterexamen från fristående kurser

En magister- eller masterexamen berättigar också till att söka till forskarutbildningen i Statsvetenskap vid Umeå universitet.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: freds- och konfliktstudier. Inriktning: internationell kris- och konflikthantering

Anmälan och behörighet

Programmet för internationell kris- och konflikthantering, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 378 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1254

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Studievägledaren