Hoppa direkt till innehållet

Programmet för internationell kris- och konflikthantering

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2016

Hur uppstår nationella och internationella kriser och konflikter? Hur kan de hanteras inom ramen för internationellt bistånds- och hjälparbete? Utbildningen riktas både mot kriser som orsakas av naturkatastrofer och kriser och konflikter som har politiska ekonomiska och militära orsaker. Programmet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Akademi Norr och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De två första åren på programmet är förlagda till Sollefteå. Tredje året läses i Umeå.

Film: Jag är samhället
Jag är samhället

Med den snabba samhällsutvecklingen ökar behovet av samhällsvetare, med kunskap om sociala förändringar eller politikens betydelse.

Under utbildningen

Programmet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Akademi Norr och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tyngdpunkten ligger på kris- och konflikthantering, exempel på inslag från andra utbildningsområden är katastrofmedicin och geografiska informationssystem (GIS). Under utbildningen får du träna din förmåga att identifiera, strukturera och analysera olika perspektiv på kriser och konflikter.

Programmets huvudämne är freds- och konfliktstudier. Sammanlagt läser man 90 högskolepoäng i freds- och konfliktstudier. Därutöver innehåller programmet ett antal specialdesignade kurser inom området internationell kris- och konflikthantering. Utbildningen resulterar i en filosofie kandidatexamen med huvudområde: freds- och konfliktstudier. Inriktning: internationell kris- och konflikthantering.

Programmet för internationell kris- och konflikthantering är mångvetenskapligt. Det innebär att akademiska studier från flera olika ämnesområden kombineras med praktiska moment.

Som du ser av tablån nedan förekommer kurser i ekonomi, geovetenskap, geografiska informationssystem (GIS), samhällsplanering, demokratisering, organisationsteori och katastrofmedicin. Gemensamt för dessa kurser är att de på olika sätt skildrar och problematiserar förhållanden som är viktiga för förståelsen av hur större kriser och katastrofer kan hanteras. Projektkurser genomförs i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dessa kurser avslutas med veckolånga fältövningar där studenterna spelar de roller som olika internationella organisationer har när större katastrofer eller kriser kräver internationell närvaro och stöd.

Övningarna sker i ett övningsområde med tillhörande stabsfunktioner, kommunikationer, transporter, sjukvård och förläggning. I övningarna deltar också studenterna från angränsande årskurser. Personal från universitetet och MSB fungerar som övningsledning.

Programmet för internationell kris och konflikthantering omfattar sex terminer. De fyra första terminerna läses i Sollefteå och de två avslutande i Umeå. Lokaliseringen till Sollefteå beror på programmets samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vars övningsområde ligger på ett geografiskt fördelaktigt avstånd från Sollefteå. Dessutom bidrar Akademi Norr med ekonomiska medel för att projektkurserna ska kunna genomföras. Akademi Norr är ett kommunalförbund som syftar till att anordna högre utbildning utanför de ordinarie universitetsorterna i Norrland.

Läsa utomlands?

Termin fem kan läsas utomlands vid något av de partneruniversitet som statsvetenskapliga institutionen och Umeå universitet har avtal med. Flera studenter väljer också att söka MFS- stipendier (Minor Field Studies) i samband med det självständiga arbetet på C-nivå i Freds- och konfliktstudier. MFS-stipendier finansieras av SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) och avser materialinsamling i utvecklingsländer.

Läs mer om utlandsstudier

Programöversikt

År 1
Freds- och konfliktstudier A1 och A2. Ekonomier under osäkra villkor A. Projektkurs underhålls bas A. Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer A. Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) A.

År 2
Samhällsplanering under osäkra villkor A. Demokrati, demokratisering och valövervakning A. Organisation, ledarskap och förhandling under osäkra villkor A. Katastrofmedicin A.

År 3
Freds- och konfliktstudier B och C.

Efter utbildningen

Programmet förbereder för arbete inom organisationer som arbetar med kris- och konflikthantering i Sverige och i omvärlden. Du kommer att ha kunskap om kriser och förändringar i människors livsvillkor som orsakas av naturkatastrofer eller som är politiskt, ekonomiskt och militärt betingade. Typiska anställningar bland dem som genomgått programmet är: omvärldsanalytiker, arbete med risk- och sårbarhetsplanering i kommuner och länsstyrelser, projektering av internationella insatser, deltagande i internationella biståndsprojekt och humanitära insatser.

Studenter som examinerats från Programmet för internationell kris- och konflikthantering jobbar med olika aspekter av kris- och konflikthantering både på internationell och nationell nivå. Ett flertal arbetar med humanitära insatser och utbildning inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Andra arbetar på Folke Bernadotte Akademin som är en myndighet under Utrikesdepartementet. FN-organisationer, briståndsorganisationer, Migrationsverket, Försvarsmakten och Katastrofmedicinskt Centrum vid Umeå universitet är ytterligare exempel på myndigheter och organisationer där studenter med en bakgrund i programmet för Internationell kris- och konflikthantering arbetar. Några arbetar som handläggare på Länsstyrelsernas avdelning för krisberedskap liksom med risk- och sårbarhetsarbeten i kommuner och landsting.

Läsa vidare

Många arbetsgivare efterfrågar medarbetare med en examen på avancerad nivå och det är vanligt att studenter från Programmet för internationell kris- och konflikthantering väljer att läsa vidare på magister- och masternivå.

Vid Umeå universitet kan man bland annat läsa ett masterprogram som heter Krishantering och fredsbyggande. Det är antingen på 60 eller 120 högskolepoäng. Inom masterprogrammet finns möjlighet till en termins praktik på en organisation eller myndighetet som arbetar inom områdena kris- och konflikthantering och samhällelig rekonstruktion efter kriser och katastrofer.

Läs mer om krishantering och fredsbyggande.

Det finns även möjlighet att själv sätta ihop sin egen master- eller magisterutbildning genom att du söker och läser fristående kurser. Du kan på så sätt profilera din egen utbildning genom att kombinera de kurser du vill.

Läs mer om magister och masterexamen från fristående kurser

En magister- eller masterexamen berättigar också till att söka till forskarutbildningen i Statsvetenskap vid Umeå universitet.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: freds- och konfliktstudier. Inriktning: internationell kris- och konflikthantering

Anmälan och behörighet

Programmet för internationell kris- och konflikthantering, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2016 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2016

Studieort

Sollefteå/Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sh A eller Sh 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5 med undantag från MaB eller Ma 2a/2b/2c)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01254

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2016. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Ann-Sofi Rönnbäck

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen