Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Programmet för internationell kris- och konflikthantering

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2021

På programmet för internationell kris- och konflikthantering lär du dig om hur olika typer av kriser och konflikter uppstår och hur de kan förebyggas och hanteras. Du studerar olika vägar till konfliktlösning, försoning och återuppbyggnad av samhällen. Med kunskaper om hantering av kriser och konflikter har du en användbar kompetens för arbete i många olika sammanhang - både i Sverige och internationellt.

Under utbildningen

Kriser, konflikter och katastrofer drabbar samhällen världen över. Det kan vara kriser och konflikter som har politiska, ekonomiska och militära orsaker eller kriser som orsakas av naturkatastrofer. De kan alla utvecklas till allvarliga utmaningar för samhällen.

I programmet studerar du kriser och krishantering både teoretiskt och i praktiken. Du tränas i din förmåga att identifiera, strukturera och analysera olika perspektiv på kriser och konflikter. Programmet innehåller specialdesignade kurser inom området kris- och konflikthantering, där du får kunskaper om olika typer av kriser, vad som är viktigt när en kris inträffar samt hur olika aktörer samarbetar för att minska effekterna av en kris.

Programmet för internationell kris- och konflikthantering är mångvetenskapligt. Det betyder att akademiska studier från flera olika ämnesområden kombineras. Gemensamt för alla kurser är att de berättar om och ifrågasätter olika perspektiv på viktiga faktorer i arbetet för att förebygga och hantera större kriser och katastrofer.
Utbildningen består både av teoretiska kurser och av olika typer av övningar där du får fördjupad kunskap om hur krishantering sker i praktiken. Projektkursen Krishantering i praktiken genomförs i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som är en central myndighet i den svenska krishanteringen.

Programmets huvudämne är freds- och konfliktstudier, ett aktuellt och viktigt ämne där du studerar och analyserar orsaker till krig och konflikter och förutsättningar för fred. Du får god kunskap om samtida och historiska konflikter i världen, olika typer av hot mot fred och säkerhet, konfliktlösning och vägen mot fred och stabilitet. Du utvecklar din förmåga att analysera och dra slutsatser om vad som händer i omvärlden.


Programmet för internationell kris- och konflikthantering ger dig värdefulla kunskaper om kriser och förändringar i människors livsvillkor som har politiska, ekonomiska eller militära orsaker eller som beror på naturkatastrofer, och öppnar för arbete i olika typer av organisationer både nationellt och internationellt.

Läsa utomlands?

Termin fem kan läsas utomlands vid något av de partneruniversitet som statsvetenskapliga institutionen och Umeå universitet har avtal med. Flera studenter väljer också att söka MFS- stipendier (Minor Field Studies) i samband med det självständiga arbetet på C-nivå i Freds- och konfliktstudier. MFS-stipendier finansieras av SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) och avser materialinsamling i utvecklingsländer.

Läs mer om utlandsstudier

Programöversikt

År 1
Kriser och krishantering som empiriskt fenomen
Analytiska perspektiv på kriser och krishantering
Krishantering och offentlig förvaltning
Projektkurs Krishantering i praktiken
Freds- och konfliktstudier A

År 2
Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer
Kriskommunikation
Ekonomiska kriser i historisk belysning
Samhällsplanering under osäkra villkor
Katastrofmedicin

År 3
Freds- och konfliktstudier B och C

Efter utbildningen

Programmet förbereder för arbete inom organisationer och myndigheter som arbetar med kris- och konflikthantering i Sverige och i omvärlden. Typiska anställningar bland dem som genomgått programmet är: handläggare/samordnare inom krisberedskap och säkerhet, analytiker/utredare inom områden som omvärldsbevakning, krishantering, och integrationsfrågor, projektering av internationella insatser, arbete med risk- och sårbarhetsplanering i kommuner och länsstyrelser, deltagande i internationella biståndsprojekt och humanitära insatser.

Studenter som examinerats från Programmet för internationell kris- och konflikthantering jobbar med olika aspekter av kris- och konflikthantering både på internationell och nationell nivå. Ett flertal arbetar med humanitära insatser och utbildning inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Andra arbetar på Folke Bernadotte Akademin som är en myndighet under Utrikesdepartementet. FN-organisationer, biståndsorganisationer, Migrationsverket, Försvarsmakten, Polisen, Röda Korset, Räddningstjänsten och Katastrofmedicinskt Centrum vid Umeå universitet är ytterligare exempel på myndigheter och organisationer där studenter med en bakgrund i programmet för Internationell kris- och konflikthantering arbetar. Några arbetar som handläggare på Länsstyrelsernas avdelning för krisberedskap liksom med risk- och sårbarhetsarbeten i kommuner och landsting.

Fler exempel på vad våra studenter gör efter utbildningen

Läsa vidare

Många arbetsgivare efterfrågar medarbetare med en examen på avancerad nivå och det är vanligt att studenter från Programmet för internationell kris- och konflikthantering väljer att läsa vidare på magister- och masternivå. Det är särskilt viktigt om man vill arbeta internationellt. Vid Umeå universitet kan man läsa ett masterprogram som heter Krishantering och fredsbyggande. Det är antingen på 60 eller 120 högskolepoäng (dvs ett eller två år). Inom masterprogrammet finns möjlighet till en termins praktik på en organisation eller myndigheter som arbetar exempelvis inom områdena kris- och konflikthantering och samhällelig rekonstruktion efter kriser och katastrofer.

Läs mer om krishantering och fredsbyggande.

Det finns även möjlighet att själv sätta ihop sin egen master- eller magisterutbildning genom att du söker och läser fristående kurser. Du kan på så sätt profilera din egen utbildning genom att kombinera de kurser du vill.

Läs mer om magister och masterexamen från fristående kurser

En magister- eller masterexamen berättigar också till att söka till forskarutbildningen i Statsvetenskap vid Umeå universitet.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: freds- och konfliktstudier. Inriktning: internationell kris- och konflikthantering

Anmälan och behörighet

Programmet för internationell kris- och konflikthantering, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5 med ett eller flera undantag)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-P1254

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Malin Nygren