"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Programmet i statistik och data science, 180 hp

Engelskt namn: Programme in Statistics and Data Science

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SGSDS

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-1770-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2019-05-23

Reviderad av: Handelshögskolans styrelse, 2021-03-02

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet statistik (Statistics)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
- Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 - examensordningen)

Examinationsformer

Kan vara skriftlig tentamen, muntlig tentamen, seminarier, skriftliga eller muntliga arbeten, som kan göras enskilt eller i grupp. Regler för prov och betygssättning samt övriga därtill hörande frågor framgår av respektive kursplan.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Av programöversikten nedan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/valfria. En termin inom programmet består av valbara/valfria kurser. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programmets programvägledare. Vilka kurser som är aktuella ett specifikt år anslås på universitetets hemsida: https://www.umu.se/utbildning/. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.
 
Examensarbete/självständigt arbete
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
 
Programöversikt
 
Termin 1
Under den första terminen läses grundläggande kurser i statistik. Kurserna behandlar bl.a. datainsamling, grafisk eller numeriskt beskrivning av data, statistiska analyser av data (t.ex. sambandsanalys) med relevant programvara samt grundläggande sannolikhetslära och grundläggande statistisk inferensteori. Tolkning av erhållna resultat är ett frekvent inslag under kurserna denna termin.
Obligatorisk
 
Termin 2
Under terminen läses fortsättningskurser i statistik, där bl.a. viktiga generiska färdigheter för en statistiker/data scientist övas. Exempelvis behandlar kurserna olika aspekter av kommunikation, konsultationsarbete och visualisering av data. Samverkan med omgivande samhälle, t.ex. gästföreläsningar, är viktiga inslag i kurserna under denna termin.
Obligatorisk
 
Termin 3
Under terminen läses fortsättningskurser i statistik som ger en breddning och fördjupning av de kurser som lästes på termin 1. Ett viktigt inslag är att ge övning i att, med relevant programvara, praktiskt tillämpa de dataanalysmetoder, som behandlas under kurserna. Inom ramen för terminens kurser i statistik ingår också inslag av grundläggande programmering och grundläggande matematik. Detta för att trygga de kompetenser som krävs för att tillgodogöra sig de laborativa respektive teoretiska inslagen på kurserna.
Obligatorisk
 
Termin 4
Under terminen finns möjlighet att profilera sin utbildning inom det egna intresseområdet genom att läsa valbara/valfria kurser vid Umeå universitet eller vid annat lärosäte. En av de valbara kurserna vid Umeå universitet är en kurs med verksamhetsförlagd praktik. Inför denna termin finns möjlighet att ansöka om utbytesstudier i ett annat land. Val av kurser sker i samråd med programmets programvägledare.
Valbara/valfria
 
Termin 5
Under terminen läses kurser i programmering och databashantering samt kurser i matematik där grunderna i envariabelanalys (derivator och integraler) samt linjär algebra behandlas. Kunskap och förståelse och kompetens inom programmering, databashantering och matematik är viktiga för en statistiker/data scientist.
Obligatorisk
 
Termin 6
Under sista terminen på programmet läses fördjupande fortsättningskurser i statistik och data science som ger en fördjupning av statistisk teori och metod med ett speciellt fokus på analys av stora högdimensionella datamaterial med bl.a. maskininlärning (machine learning). Ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp ingår denna termin. Det självständiga arbetet erbjuder en möjlighet till fördjupning inom ett specifikt område och kan genomföras i samverkan med en extern part.
Obligatorisk

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Se Umeå universitets Antagningsordning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.

Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.