"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programmet i statistik och data science

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Data science handlar om att utifrån stora och komplexa datamängder skapa ny kunskap. På programmet lär du dig metoder och tekniker för att analysera och tolka datamängder och att göra prediktioner. Under en termin kan du välja att göra praktik eller plugga utomlands. Statistiker/data scientists har en viktig roll att fylla i framtiden och du kan jobba med algoritmutveckling, kund- och marknadsanalyser, miljö- och klimatfrågor, opinionsundersökningar eller utvärdering av hälso- och sjukvård.

Programmet ges av Handelshögskolan vid Umeå universitet som är kvalitetsackrediterad genom AACSB.

Under utbildningen

Statistikkurserna i programmet ger förståelse för statistiska resonemang och kunskap om de tekniker som tillämpas vid statistiska undersökningar. De ger också en djup och bred kunskap om statistiska metoder och tekniker för att tolka och analysera datamängder samt göra prediktioner. En viktig aspekt är att kunna bedöma rimligheten och säkerheten i de slutsatser som dras. I programmet ingår också kurser om statistisk kommunikation och visualisering av data. Programmet ger även kunskap och kompetens inom programmering, databashantering och matematik som är viktiga för en statistiker/data scientist.

En valfri termin

Den valfria terminen ger möjligheter till profilering mot områden där du kan tillämpa kunskaperna genom att läsa valbara/valfria kurser vid Umeå universitet eller vid annat lärosäte. Du kan också välja att göra praktik eller utbytesstudier under denna termin.

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Tillsammans med våra studenter arbetar vi aktivt för en mer hållbar handelshögskola och gör det genom att anpassa kurser på programmen för att på ett bra sätt lära ut om och för hållbarhet. Vi arbetar med de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som utgångspunkt. Vårt hållbarhetsarbete är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi är medlemmar i de internationella nätverken GBSN, PRME och SDSN.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

 

Vi integrerar kompetenser i våra utbildningar

I Handelshögskolans utbildningar fokuserar vi på kompetenser som behövs för ditt framtida yrkesliv.

Programöversikt

Termin 1
Grundläggande kurser i statistik. Kurserna behandlar bl.a. datainsamling, grafisk eller numeriskt beskrivning av data, statistiska analyser av data (t.ex. sambandsanalys) med relevant programvara samt grundläggande sannolikhetslära och grundläggande statistisk inferensteori. Tolkning av erhållna resultat är ett frekvent inslag under kurserna denna termin. 

Termin 2
Fortsättningskurser i statistik, där bl.a. viktiga generiska färdigheter för en statistiker/data scientist övas. Exempelvis behandlar kurserna olika aspekter av kommunikation, konsultationsarbete och visualisering av data. Samverkan med omgivande samhälle, t.ex. gästföreläsningar, är viktiga inslag i kurserna under denna termin.

Termin 3
Fortsättningskurser i statistik som ger en breddning och fördjupning av de kurser som lästes på termin 1. Ett viktigt inslag är att ge övning i att, med relevant programvara, praktiskt tillämpa de dataanalysmetoder, som behandlas under kurserna. Inom ramen för terminens kurser i statistik ingår också inslag av grundläggande programmering och grundläggande matematik.

Termin 4
Under terminen finns möjlighet att profilera sin utbildning inom det egna intresseområdet genom att läsa valbara/valfria kurser vid Umeå universitet eller vid annat lärosäte. En av de valbara kurserna vid Umeå universitet är en kurs med verksamhetsförlagd praktik. Inför denna termin finns möjlighet att ansöka om utbytesstudier i ett annat land.

Termin 5
Kurser i programmering och databashantering samt kurser i matematik där grunderna i envariabelanalys (derivator och integraler) samt linjär algebra behandlas. Kunskap och förståelse och kompetens inom programmering, databashantering och matematik är viktiga för en statistiker/data scientist.

Termin 6
Fördjupande fortsättningskurser i statistik och data science som ger en fördjupning av statistisk teori och metod med ett speciellt fokus på analys av stora högdimensionella datamaterial med bl.a. maskininlärning (machine learning). Ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp ingår denna termin. Det självständiga arbetet erbjuder en möjlighet till fördjupning inom ett specifikt område och kan genomföras i samverkan med en extern part.

Efter utbildningen

Behovet efter statistiker/data scientists ökar i samhället och det finns en bred arbetsmarknad inom såväl privat som offentlig sektor, hos olika myndigheter och företag som hanterar stora mängder data. Utbildningen ger dig också möjlighet att studera på avancerad nivå och i nästa steg möjlighet att fortsätta med forskarutbildning.

Ett varierande yrke

Arbetsuppgifterna för en statistiker/ data scientist är mångskiftande och kan handla om att göra marknadsundersökningar, prognosberäkningar, kvalitetsstyrning inom industrin, utvärdera effekten av politiska reformer, planera försök för att utvärdera effekten av läkemedel, finna riskfaktorer för sjukdomar samt göra undersökningar av finansiella marknader och samhällsekonomin.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde statistik.

Anmälan och behörighet

Programmet i statistik och data science, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1292

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Ansvarig för programmet är Maria Karlsson.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Maria Karlsson