"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp

Engelskt namn: Masters Programme in Sports Psychology

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SYPSI

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: FS 3.1.3-1083-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-07

Reviderad av: Dekanen för samhällsvetenskapliga fakulteten, 2021-05-24

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en psykologexamen, inriktning: idrott i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Psykologexamen, inriktning idrott översätts på engelska till Degree of Master of Science in Psychology, specialisation: psychology oriented towards sports
 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Psykologprogrammet leder till psykologexamen som är en yrkesexamen på avancerad nivå. (Om utbildning på grundnivå och avancerad nivå se Högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.)
Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst 120 högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara kurser på avancerad nivå om minst 90 hp. Dessutom till kommer minst 35 hp kliniskt behandlingsarbete och minst 20 hp yrkespraktik samt ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå.

Nationella mål för aktuell examen

För psykologexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog.

Kunskap och förståelse
För psykologexamen skall studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
– visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende individer, grupper och organisationer,
– visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män,
– visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och
– visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För psykologexamen skall studenten
– visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
– visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi,
– visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer,
– visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
– visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för utredning, åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa, och
– visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För psykologexamen skall studenten
– visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga,
– visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

För att erhålla examen skall den studerande
– visa särskild förmåga att tillämpa sina kunskaper och metoder inom områdena idrott, friskvård och hälsa
– ha förmåga att anlägga intersektionella perspektiv (inbegripande exempelvis genus, etnisk tillhörighet, och sexuell läggning) på sina studier och på psykologisk yrkesverksamhet
– ha kunskaper och färdigheter för den kompetens som fastställs i de två första faserna i läroplanen (EuroPsyT A framework for Education and Training of Psycologists in Europe) för erhållande av the European Certificate in Psychology (EuroPsy). Fas 1 uppnås efter de tre första åren och Fas 2 efter hela programmet. Efter ytterligare ett års godkänd handledd praktik (fas 3) kan kraven för det EuroPsy uppnås. Detta ger möjlighet att arbeta som psykolog inom EU och relaterade länder som anslutit sig till överenskommelsen om EuroPsy
– visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde

Examinationsformer

Regler för prov och betygssättning framgår av respektive kursplan. Studerande som underkänts vid prov har möjlighet att delta i förnyat prov enligt de regler som anges i kursplanen. Antalet provtillfällen framgår av respektive kursplan. Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs skall som betyg användas något av uttrycken underkänd eller godkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Vid prövning av den studerandes kunskaper och färdigheter skall, i fråga om tillämpliga kurser och moment, även självständigt omdöme och förmåga till kritisk analys beaktas. Prövningen inriktas så att den särskilt beaktar kraven på integrerade kunskaper och professionellt förhållningssätt och utbildningens mål som förberedelser för utövningen av psykologyrket och för uppbärande av legitimation som psykolog.
 

Betyg

På programmet tillämpas tvågradig betygsskala med betygen godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Utbildningen till psykolog omfattar tio terminer och leder till psykologexamen. Den är en generalistutbildning som skall ge de studerande en grund att arbeta som psykologer inom olika inriktningar av psykologyrket. Efter ett års praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP) har psykologen möjlighet att hos Socialstyrelsen ansöka om legitimation som psykolog.

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst 120 högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara kurser på avancerad nivå om minst 75 hp. Dessutom tillkommer minst 15 hp verksamhetsförlagd utbildning samt ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå.

Under programmets två första terminer ges teoretiska ämneskurser för att erhålla en god teoretisk bas. Från termin tre och framåt kombineras ämneskurser på grundläggande och avancerad nivå med professionstränande inslag. Del av termin sex genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under programmets två avslutande år tränas studenten i olika former av psykologisk behandling på programmets egen mottagning. Termin nio innehåller valbara kurser där studenten kan fördjupa eller bredda sig inom ett område. Under programmets sista år genomförs examensarbetet. Under utbildningen tränas studenten även fortlöpande i vetenskaplig metod och statistik.

Av programöversikten framgår grundstrukturen för utbildningen. Kurserna läses i den ordning som anges i aktuell programöversikt. Ordningsföljden på kurserna kan komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Programöversikt
År 1, 60 hp Kurser inom psykologi som rör yrkesroll och psykologi som vetenskapsområde samt olika teoretiska utgångspunkter med särskild tonvikt på idrottens område.

År 2, 60 hp Kurser inom psykologi, sociologi, pedagogik och juridik rörande människan i olika system, bedömning och utredning, juridiska aspekter av yrket samt professionell och vetenskaplig metod, med särskild tonvikt på idrottens område. Parallellt läses även professionskurs 1 och 2.

År 3, 60 hp Kurser inom psykologi rörande klinisk verksamhet samt verksamhetsförlagd utbildning. Parallellt läses professionskurs 3 och 4.

År 4, 60 hp Kurser inom psykologi rörande klinisk verksamhet, idrott/arbetslivet och idrott/hälsa. Parallellt läses även professionskurs 5 och 6.

År 5, 60 hp Kurser inom psykologi, examensarbete samt valbara kurser inom psykologi, pedagogik, eller sociologi med särskild tonvikt på idrottens område. Parallellt läses professionskurs 7 och 8.

Självständigt arbete (examensarbete)
För psykologexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng i psykologi.

 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Avrådan

Kursresultaten skall fortlöpande nyttjas i studievägledande syfte i samverkan mellan student, lärare och studievägledare. Om tveksamhet föreligger om en students förutsättningar att fullfölja den påbörjade utbildningen, eller om dennes lämplighet att utöva psykologyrket skall det prövas om studenten bör rådas att avbryta utbildningen. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och genomförs av studierektor.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.