"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Receptarieprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Study Programme in Pharmacy/Pharmaceutical Science

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: FYREC

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-143-14

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-10

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-23

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Examen

Efter genomgånget program kan en student som ansökt om examen erhålla en receptarieexamen och/eller en kandidatexamen i farmaci i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Receptarieexamen översätts på engelska till Bachelor of Science in Pharmacy. Kandidatexamen i farmaci översätts på engelska till Degree of Bachelor of Pharmaceutical Science.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För receptarieexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,  
 • visa kunskap om läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering för att därigenom bidra till en rationell och optimal läkemedelsanvändning,
 • visa kännedom om utveckling, prövning och användning av läkemedel och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För receptarieexamen skall studenten

 • visa förmåga att tillämpa vetenskaplig dokumentation samt söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och lösa läkemedelsrelaterade problem,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper och
 • visa förmåga att informera om och diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För receptarieexamen skall studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att verka inom såväl läkemedelsområdet som hälso- och sjukvårdsområdet med ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn på människan med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För receptarieexamen vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

 • förvärva breddning genom valbara kurser.

Färdighet och förmåga

För receptarieexamen vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

 • få träning i muntlig/skriftlig framställning, samarbete och kommunikation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För receptarieexamen vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

 • få träning i kritiskt tänkande och ett vetenskapligt arbetssätt.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Utbildningen är nätburen, förutom vissa kursmoment. Studenterna samlas för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment via nätet. Fysiska träffar för framförallt laborativ verksamhet sker i Umeå. Träffar i Umeå anordnas två till fem gånger per termin. Utbildningen inleds med en introduktionskurs som introducerar studenten till den kommande yrkesrollen, ger studenten en inblick i, och intresse för, det farmaceutiska vetenskapsområdet, samt underbygger ett vetenskapligt tankesätt, förmåga att söka information och att kommunicera. Dessutom ges studenten en introduktion i användning av de vanligaste datorprogrammen samt i funktionen av den nätplattform som används för att skapa det nätburna undervisningsmaterialet. Efter detta studeras grundläggande statistiska begrepp med applikationer i farmaceutisk vetenskap. Därefter följer en kurs i farmaceutisk kemi som ger fundamentala kunskaper i kemi och elementär laboratorievana. Resten av året ägnas åt biomedicinska vetenskaper som cellbiologi, genetik, mikrobiologi, virologi, immunologi, fysiologi, sjukdomslära och toxikologi.

Det andra året inleds med farmakologi, som ger basala kunskaper om olika läkemedelssubstanser och hur dessa påverkar människokroppen under tillstånd av sjukdom och hälsa. Nästföljande kurser behandlar läkemedel ur ett kemiskt perspektiv såsom samband mellan struktur och aktivitet samt beredning och produktion av läkemedel. Termin 4 inleds med två kurser som ger kunskaper om hur kroppen hanterar läkemedelssubstanser, behandlingsstrategier, interaktioner och biverkningar av läkemedel. Det andra året avslutas med en kurs som tar upp kliniska läkemedelsstudier, etik och hur man skall värdera information kring läkemedel samt läkemedelsanvändningen i ett samhällsperspektiv.

Utbildningens tredje år inleds med en kurs som tar upp värdering och användning av naturprodukter som läkemedel. Sedan följer en kurs som behandlar den juridik som är viktig att känna till i yrket. Därefter studeras egenvårdsrådgivning och läkemedels-kommunikation, inslag som blir allt viktigare för en receptarie. Kursutbudet kompletteras sedan med en eller flera valbara kurser samt praktik ute på apotek.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

 • Introduktionskurs    5 hp
 • Statistik för farmaceuter  3 hp
 • Farmaceutisk kemi        15 hp (Undervisning kan förekomma på engelska)
 • Biomedicinsk vetenskap I    14,5 hp (Undervisning kan förekomma på engelska)
 • Biomedicinsk vetenskap II   22,5 hp (Undervisning kan förekomma på engelska)
 • Farmakologi för farmaceuter   15 hp
 • Läkemedelskemi       4,5 hp
 • Galenisk farmaci       10,5 hp
 • Farmkokinetik           6 hp
 • Farmakoterapi   13,5 hp
 • Vetenskapliga metoder för värdering av läkemedel       10,5 hp
 • Naturprodukter och kosttillskott       4,5 hp
 • Farmaceutisk praxis m. författningar      4,5 hp
 • Egenvårdsrådgivning och läkemedelskommunikation       6 hp
 • Tillämpad apoteksfarmaci    15 hp

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

 • Läkemedelsbehandling hos äldre     7,5 hp
 • Fördjupad farmakoterapi      7,5 hp
 • Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling, 7,5 hp
 • Extemporetillverkning av läkemedel      15 hp

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt

År 1

Introduktions-
kurs i
farmaci, 5 hp
Statistik
för farma-
ceuter,
3 hp
Farmaceutisk
kemi 1, 15 hp
Biomedicinsk
vetenskap I, 14,5 hp
 • Cellbiologi
 • och genetik (7 hp)
 • Immunologi (3 hp)
 • Mikrobiologi och virologi (4,5 hp)

Biomedicinsk vetenskap II, 22,5 hp
 • Fysiologi (10,5 hp)
 • Sjukdomslära (9 hp)
 • Toxiologi (3 hp)


År 2

Farmakologi
för farma-
ceuter,
15 hp
Läkemedels-
kemi, 4,5 hp
Galenisk farmaci, 10,5 hp Farmo-kinetik, 6 hp Farmoko-
terapi, 13,5 hp
Vetenskapliga metoder för värdering av läkemedel, 10,5 hp


År 3

Naturprodukter och kost-
tillskott, 4,5 hp
Farm.
praxis
med
författn.,
4,5 hp
Egenv.
rådg.
och läke-
medels-
kommunik.,
6 hp
Valbar kurs/kurser,
15 hp
Examensarbete i farmaci, 15 hp Tillämpad
apoteksfarmaci, 15 hp
Tillämpad
apoteksfarmaci, 15 hp
Examensarbete i farmaci, 15 hp


Samläsning kan ske mellan vissa kurser vilket framgår av aktuella kurstider. Ovanstående schema är preliminärt och kan ändras år från år. Aktuellt schema återfinns på programmets hemsida.

Examensarbete/självständigt arbete
Det självständiga arbetet inom receptarieprogrammet får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I arbetet, som omfattar 15 högskolepoäng, skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden. Resultatet av arbetet skall redovisas i en skriftlig rapport/uppsats. Skriftlig och muntlig redovisning av arbetet samt opponentskap sker utifrån kursplan för det självständiga arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom det farmaceutiska området. Examensarbetet utförs individuellt.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

För tillträde till kurser inom programmet skall studenten inför kursstart uppfylla förkunskapskraven till kursen. Förkunskapskraven finns i kursplanen för respektive kurs.

För övrig information se regelsamlingen för grundutbildningen vid Umeå universitet https://www.umu.se/regelverk/