Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Diagnostic Radiology Nursing Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: VYRÖN

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 3.1.3-886-21

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2010-12-16

Reviderad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS), 2022-03-24

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en röntgensjuksköterskeexamen (Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing) och Medicine kandidatexamen med radiografi som huvudområde (Degree of Bachelor of Medical Science with a major in Radiography) i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Högskolelagen 1 kap 8 §
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Nationella mål för röntgensjuksköterskeexamen
För röntgensjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som röntgensjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För röntgensjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om fysikaliska, biologiska och tekniska aspekter på bild- och funktionsdiagnostik,
 • visa kunskap i planering, ledning och samordning av vårdarbetet, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga
För röntgensjuksköterskeexamen ska studenten
 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar,
 • visa förmåga att medverka till att all bestrålning av patienten ska vara optimerad med avseende på stråldoser samt att strålskyddsföreskrifter följs i enlighet med relevanta författningar,
 • visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt och kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
 • visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa, och
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För röntgensjuksköterskeexamen ska studenten
 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Examensarbete (självständigt arbete)
För röntgensjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 högskolepoäng.

Nationella mål för kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Examensarbete (självständigt arbete)
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

Efter fullgjord utbildning för röntgensjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa förmåga att tillämpa kunskap om vad som krävs för att genomföra undersökningar och behandlingar i diagnostiskt och behandlande syfte med hjälp av bildgivande morfologiska och funktionella metoder med avseende på såväl undersökningsresultat och patientsäkerhet
 • kunna beskriva, förstå och förklara vad som krävs för att etablera och vidmakthålla en omvårdande relation före, under och efter röntgenundersökning eller behandling.

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga, muntliga och praktiska prov. Skriftliga och muntliga examinationer genomförs webbaserade eller i skrivsal/lärosal. Examinationen är utformad så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna framgår av respektive kursplan. För ytterligare information se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå fastställd av rektor samt vad som anges i kursplanerna.

Betyg

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Allmänt

Beskrivning av huvudområdet

Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kunskaper främst från omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Radiografi involverar samtliga fyra områden och relationen dem emellan. 

Radiografi bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. För kunskapsutvecklingen inom radiografi är interaktionen mellan huvudområdets teoretiska och praktiska delar central. I den praktiska tillämpningen av huvudområdet radiografi beaktas individ-, familje- och samhällsperspektiv samt intersektionella perspektiv som till exempel ålder och genus.

Utbildning inom området radiografi ska ge de kunskaper som krävs för att genomföra undersökningar och behandlingar i diagnostiskt och behandlande syfte med hjälp av bildgivande morfologiska och funktionella metoder. Utbildning ska också ge de kunskaper i omvårdnad som krävs för att etablera och vidmakthålla en omvårdande relation före, under och efter en röntgenundersökning eller behandling. Att planera, genomföra och utvärdera undersökningar och behandlingar avseende bildkvalitet, stråldoser och patientsäkerhet är central kunskap inom radiografi. Undersökningar och behandlingar ska alltid ske i samverkan med patient och närstående utifrån patientens behov och förutsättningar. Huvudområdet beaktar också kunskap som bidrar till förståelse för interaktionen mellan människa, teknik och miljö.

Innehåll och uppläggning
Allmänt

Student är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. Kursernas innehåll bygger på varandra med en succesiv progression av kunskap genom programmet. Behörighetskrav för respektive kurs anges i kursplanen.

Utbildningsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng där även kliniska kurser ingår. Huvudområdet radiografi ingår med minst 90 högskolepoäng. Programmet genomförs som heltidsstudier.

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper,  kliniska tillämpningar, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både individuellt och i grupp under utbildningen. Vissa kurser/utbildningsmoment kan vara nätbaserade.

De teoretiska studierna syftar till att ge en grund för kliniska kurser och tillsammans utgör de underlag för analys, bearbetning, diskussion och reflektion. Arbetsformer som främjar integrering mellan teoretiska och kliniska studier eftersträvas.

Vid den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får studenten handledning inom röntgensjuksköterskans olika kompetensområden. Studentens erfarenhet från olika undersökningssituationer utgör underlag för reflektion. Samverkan sker mellan ansvariga lärare huvudhandledare samt kliniskt verksamma röntgensjuksköterskor. VFU  kan komma att förläggas utanför studieorten. Studenten har möjlighet att förlägga del av utbildningen i annat land. Genomgående ska kursinnehållet bygga på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Ålders-, genus-, klass- och transkulturella aspekter ska fortlöpande belysas i utbildningen. liksom ett globalt perspektiv på hälsa/ohälsa,

Samtliga kurser utvärderas av studenter, kursansvariga lärare och examinatorer. Utfallet ligger till grund för kvalitetsutveckling av utbildningen.


Baskurser
År 1
Radiografi I  15 hp
Vetenskaplig teori och metod I  4,5 hp
Anatomi och fysiologi  10,5 hp
Etik och kommunikation  7,5 hp
Biomedicin och allmän farmakologi  7,5 hp
Radiografi II  15 hp

År 2
Radiografi III  22,5 hp
Vetenskaplig teori och metod  II  7,5 hp
Omvårdnad  7,5 hp
Radiografi IV  22,5 hp

År 3
Radiografi V  7,5 hp
Radiografi VI  15 hp
Ledarskap och professionell utveckling  7,5 hp
Evidens inom radiografi  7,5 hp
Radiografi, examensarbete 15 hp
Radiografi VII  7,5 hp
 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum/Antagning efter att studenten fått ett positivt antagningsbesked. Det är möjligt att överklaga ett negativt beslut om anstånd med studiestart till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.

Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.

Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Övrigt

Hälso- och vaccinationsprogram
Studenter erbjuds vaccinationer enligt medicinska fakultetens hälso- och vaccinationsprogram. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning.

Samvetsfrågor
Utbildningen kan innehålla moment om till exempel abort, fosterdiagnostik, blodtransfusion, försöksdjursanvändning och dylikt. Vissa studenter kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur inför sådana moment. För godkänd röntgensjuksköterskeexamen krävs inhämtande av kunskaper inom sådana områden om det framgår i kursplanen.

Plagiatpolicy
Att fuska är ett regelbrott som Umeå Universitet ser allvarligt på och som kan leda till disciplinära åtgärder. För mer information se Handläggningsordning för disciplinärenden.

Övergångsbestämmelser
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2019 för de studenter som då antas till utbildningen. Programrådet för sjuksköterskeprogrammet (PRS) beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna.