Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

SÅ GÅR DET FÖR VÅRA STUDENTER!

Sammanfattning av alumnstudie för Samhällsplanerarprogrammet

En uppföljning av hur det gått för studenterna som fullföljt Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet visar att nio av tio alumner ett år efter utbildningen avslutats har jobb som är relevanta i förhållande till utbildningens inriktning. En femtedel uppgav dessutom att de fått erbjudande om jobb redan innan avslutad utbildning och två tredjedelar hade relevanta jobb inom 3 månader efter att man gått ut programmet. Av de som inte arbetade vid intervjutillfället, bedrev två personer fortsatta studier och en var arbetssökande.

En klar majoritet av de tidigare studenterna arbetar som planerare, exempelvis med översiktsplanering, detaljplanering (till exempel som planarkitekt), allmän samhällsplanering, trafikplanering eller regional utveckling (se bilden). En annan kategori har som främsta arbetsuppgift att ta fram kartor eller andra typer av underlag för planering med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) eller CAD. En mindre grupp jobbar med frågor som rör vindkraft och klimatanpassning. Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen, följd av projektanställning och vikariat.

Flertalet av alumnerna arbetar åt kommuner, medan resterande har olika regionala organ/ myndigheter (till exempel länsstyrelser och regionför-bund) eller konsultföretag som arbetsgivare. En majoritet av de tidigare studenterna uppgav att utbildningen var en viktig faktor till att man fått anställning. Vidare värdesatte alumnerna såväl akademiska kunskaper som mer tillämp-ade inslag i samhällsplanerarprogrammet, tillsammans med att man i projekt- och examens-arbeten under utbildningens gång fått kontakt med potentiella arbetsgivare.

Bakgrund

Det första intaget till Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet gjordes hösten 2007. Tre år senare gick den första kullen ut, det vill säga våren 2010. Vid intervjutillfället (sommaren 2014) hade den fjärde kullen gått ut ungefär ett år tidigare (våren 2013). Samtliga studenter som gått ut programmet med en examen kontaktades via telefon. 32 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 65 procent. 

Att arbetsmarknadsutsikterna för samhällsplanerare är mycket goda och förväntas fortsätta vara så under de närmaste åren stöds även av en rapport från SACO (2014) "Framtidsutsikter: Arbetsmarknaden för akademiker år 2019".

Kontaktinformation

För mer information eller frågor, kontakta programsamordnaren Madeleine Eriksson