"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Nursing Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och fram till HT23 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: VYSJS

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 3.1.3-885-21

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2012-05-10

Reviderad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS), 2022-03-24

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en sjuksköterskeexamen (Bachelor of Science in Nursing) och Medicine kandidatexamen med omvårdnad som huvudområde (Degree of Bachelor of Medical Science with a major in Nursing) i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Högskolelagen 1 kap 8 §
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 •  förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 •  förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 •  beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 •  söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 •  följa kunskapsutvecklingen, och
 •  utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

För sjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För sjuksköterskeexamen ska studenten

 •  visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 •  visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
 •  visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa,
 •  visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och
 •  visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För sjuksköterskeexamen ska studenten

 •  visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling,
 •  visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
 •  visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 •  visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
 •  visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 •  visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
 •  visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 •  visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 •  visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För sjuksköterskeexamen ska studenten

 •  visa självkännedom och empatisk förmåga,
 •  visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 •  visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 •  visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examensarbete (självständigt arbete)
För sjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 högskolepoäng.

Nationella mål för kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten

 •  visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten

 •  visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 •  visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 •  visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 •  visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten

 •  visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 •  visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 •  visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examensarbete (självständigt arbete)
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

Efter fullgjord utbildning för sjuksköterskeexamen ska studenten

 •  utifrån huvudområdets teoretiska referensram kunna beskriva, förstå och förklara omvårdnadens dimensioner och komplexitet i olika situationer, livsfaser och kontexter
 •  förstå sjuksköterskans roll och funktion med avseende på utveckling av yrkesrollen, vad gäller digitalisering, teknikanvändning och procedurer i relation till personcentrerad vård.

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga, muntliga och praktiska prov. Skriftliga och muntliga examinationer genomförs webbaserade eller i skrivsal/lärosal. Examinationen är utformad så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna framgår av respektive kursplan. För ytterligare information se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå fastställd av rektor samt vad som anges i kursplanerna.

Betyg

Som betyg används en tvågradig betygsskala: godkänd (G) eller underkänd (U).

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Allmänt

Utbildningen organiseras som ett utbildningsprogram med heltidsstudier och omfattar 180 högskolepoäng, inkl. teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmet genomförs som campusutbildning eller som distansutbildning med sammankomster på studieort. VFU genomförs inom institutionens/fakultetens avtalsområden, Västerbotten eller delar av Västernorrland.

Campusutbildningen bedrivs på studieorten, dvs. den ort studenten antagits till. VFU om totalt 32 veckor genomförs inom institutionens/fakultetens avtalsområden, där platsgaranti kan ges.

Distansutbildningen bedrivs delvis nätburet. Sammankomster på studieorten sker 2-4 gånger per termin, 2-5 dagar per sammankomst. VFU om totalt 32 veckor genomförs inom institutionens/fakultetens avtalsområden, där platsgaranti kan ges.

En modell för omvårdnad finns med som teoretisk referensram i programmets kurser. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion mot en alltmer ökande komplexitet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, metod- och kommunikationsövningar, simuleringsövningar, seminarier och föreläsningar. Arbetsformerna främjar integrering mellan teoretiska och kliniska kunskaper. De teoretiska studierna bidrar till att ge struktur åt de kliniska studierna och de kliniska studierna utgör underlag för analys, bearbetning och diskussion i teoretiska frågor. I samband med VFU samverkar institutionens lärare, student, kliniska handledare samt huvudhandledare, kring planering, innehåll, genomförande och uppföljning. Yrkesmässig handledning kopplad till de kliniska studierna ges, där samtal kring studentens erfarenhet från olika omvårdnadssituationer syftar till att utveckla professionell och personlig kompetens. Under VFU följer studenten de tider som förekommer i verksamheten, vilket kan innebära kvällar, helger samt eventuellt natt.

Genomgående bygger innehållet i kurserna på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Genomgående behandlas också intersektionalitet, dvs. ålders-, genus-, klass- och transkulturella aspekter, liksom ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv på hälsa/ohälsa. Internationalisering syftar till att skapa goda förutsättningar för den kommande yrkesfunktionen i internationella och mångkulturella miljöer. Sjuksköterskeprogrammet har bilaterala avtal med universitet och högskolor runt om i världen, vilket möjliggör internationalisering genom utlandsstudier via utbytesprogram men även genom möten med utländska föreläsare och utbytesstudenter på hemmaplan. Utlandsstudier genomförs företrädesvis under termin 4, 5 och 6.

Programöversikt - utbildningens tematisering och baskurser                      
Student är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. Kursernas innehåll bygger på varandra med en succesiv progression av kunskap genom programmet. Behörighetskrav för respektive kurs anges i kursplanen.

Den treåriga utbildningen har en inbyggd ämnesmässig och pedagogisk progression, där en utveckling från grundläggande ämneskunskaper och metodiker till ökad komplexitet och specialisering inom omvårdnad sker. Utvecklingen omfattar såväl akademiskt ämne som profession. Progressionen uttrycks i och operationaliseras genom utbildningens teman; Omvårdnadens grunder och metoder (år 1), Omvårdnad i olika livsfaser (år 2), samt Omvårdnad i olika kontexter (år 3).

Temat Omvårdnadens grunder och metoder fokuserar på att utveckla kunskap om omvårdnadens grunder, dess metoder och hantverk, dess bärande begrepp samt centrala frågeställningar och fenomen. Temat Omvårdnad i olika livsfaser fokuserar på att utveckla komplex och specifik kunskap om omvårdnad i olika åldrar och faser med fokus på att bibehålla hälsa samt motverka ohälsa och sjukdom utifrån specifika behov. Temat Omvårdnad i olika kontexter under år 3 fokuserar på att konsolidera de två tidigare årens lärande samt att utveckla färdigheter i relation till olika miljöer och situationer samt organisation och ledarskap. Omvårdnad utifrån modellen för omvårdnad samt omvårdnadsprocessen problematiseras och operationaliseras i samtliga teman ovan.

De ingående baskurserna omfattar:

År 1 - 60 hp Omvårdnadens grunder och metoder    
Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp
Kroppen och omvårdnad, 13,5 hp
Biomedicin och omvårdnad, 10,5 hp
Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund, 15 hp
Omvårdnadens metoder och procedurer, 15 hp
    
År 2 - 60 hp Omvårdnad i olika livsfaser    
Omvårdnad i olika livsfaser del I, 30 hp
Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp
Palliativ omvårdnad, 7,5 hp
    
År 3 - 60 hp Omvårdnad i olika kontexter    
Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp
Omvårdnadens organisation och ledning del I, 7,5 hp
Omvårdnadens organisation och ledning del II, 7,5 hp
Sjuksköterskans profession - tillämpning, 22,5 hp

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum/Antagning efter att studenten fått ett positivt antagningsbesked. Det är möjligt att överklaga ett negativt beslut om anstånd med studiestart till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.

Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.

Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Övrigt

Hälso- och vaccinationsprogram
Studenter erbjuds vaccinationer enligt medicinska fakultetens hälso- och vaccinationsprogram. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning.

Samvetsfrågor
Utbildningen kan innehålla moment om abort, fosterdiagnostik, blodtransfusion, försöksdjursanvändning och dylikt. Vissa studenter kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur inför sådana moment. För godkänd sjuksköterskeexamen krävs inhämtande av kunskaper inom sådana områden.

Fusk och plagiat
Att fuska är ett regelbrott som Umeå Universitet ser allvarligt på och som kan leda till disciplinära åtgärder. För mer information se Handläggningsordning för disciplinärenden.

Övergångsbestämmelser
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2019 för de studenter som då antas till utbildningen. Programrådet beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt denna utbildningsplan.