Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Sociologiprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: The Sociology Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT18 och tillsvidare

Programkod: SGSOC

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-1679-17

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-06-18

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-10-25

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Social Science. Examen utfärdas i huvudområdet sociologi (Sociology)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Under det första året läser studenterna kurser i sociologi och socialpsykologi. Det andra året ägnas åt programspecifika kurser om utbildning och arbetsmarknad, internet och sociala medier, modern idé- och samhällshistoria, utrednings- och utvärderingsarbete samt arbetsrätt. Det tredje året innehåller en valfri termin samt en fördjupningstermin i sociologi/sociologi med inriktning mot socialpsykologi. Under ett flertal kurser sker kopplingar till sociologiska och socialpsykologiska arbetsområden, genom exempelvis föreläsningar, seminarier, examinationer och inom ramen för examensarbeten.

Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/valfria. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med studie-/programvägledare. Kurserna läses i den ordning som anges under rubriken Studieplan. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda anges i de olika kursplanerna. På samtliga kurser kan det förekomma undervisning på engelska på hela eller delar av kurser. Det finns stora möjligheter under utbildningen att studera utomlands via något av institutionens eller universitetets utbytesavtal i Norden, Europa eller övriga världen. Den valfria terminen är den mest lämpliga för utbytesstudier inom programmet.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i sociologi eller i sociologi med inriktning mot socialpsykologi.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagande-nämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT07

Termin 1

Sociologi A 30.0 hp
Grundnivå
Sociologi:Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Obligatorisk

Alternativt

Socialpsykologi A 30.0 hp
Grundnivå
Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Obligatorisk

 

Termin 2

Sociologi B 30.0 hp
Grundnivå
Sociologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
Obligatorisk

Alternativt

Socialpsykologi B 30.0 hp
Grundnivå
Sociologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
Obligatorisk

 

Termin 3

Utbildning, arbete och arbetsmarknad 7.5 hp
Grundnivå
Sociologi:Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå eller minst två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Obligatorisk

Internet, sociala medier och samhälle 7.5 hp
Grundnivå
Sociologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå eller minst två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Obligatorisk

Bilden av den andre 7.5 hp
Grundnivå
Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Obligatorisk

Välfärdssamhällets utveckling 7.5 hp
Grundnivå
Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Obligatorisk

 

Termin 4

Utrednings- och utvärderingsarbete 15.0 hp
Grundnivå
Sociologi:Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Obligatorisk

Arbetsrätt för sociologer 15.0 hp
Grundnivå
Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Obligatorisk

Termin 5

Valfri kurs 30 hp

Termin 6

Sociologi C 30.0 hp
Grundnivå
Sociologi: Grundnivå, min 60 hp kurser på grundnivå el min 2 års studier som förkunskapskrav, innehåller ex.arbete för kandidatexamen
Obligatorisk

Alternativt

Sociologi C med inr mot socialpsykologi 30.0 hp
Grundnivå
Sociologi: Grundnivå, min 60 hp kurser på grundnivå el min 2 års studier som förkunskapskrav, innehåller ex.arbete för kandidatexamen
Obligatorisk