"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Socionomprogrammet, 210 hp

Engelskt namn: Study Programme for Social Work

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SYSOC

Högskolepoäng: 210

Diarienummer: FS 3.1.3-1081-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-10-25

Reviderad av: Dekanen för samhällsvetenskapliga fakulteten, 2021-05-24

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en socionomexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Socionomexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science in Social Work.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Socionomprogrammet leder till socionomexamen som är en yrkesexamen på grundnivå med sista terminen på avancerad nivå. Målen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

Examinationen syftar till att utvärdera om de förväntade studieresultat som framgår av kursplanen har uppnåtts. Närmare föreskrifter om examinationsformer anges i kursplanen för respektive kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Socionomprogrammet genomförs på helfart och omfattar sammanlagt 210 hp och leder till socionomexamen (3,5 år). Socialt arbete utgör programmets huvudområde och grundar sig på kunskap om och förståelse för samspelet mellan människan och det omgivande samhället. Genom att integrera teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter förbereder programmet för ett hållbart yrkesliv inom det breda kunskaps- och verksamhetsfält där socionomer är verksamma. Socionomprogrammet utbildar till en professionell kompetens att utföra socialt arbete med olika målgrupper i offentlig, privat och ideell regi, nationellt och internationellt, ofta i samverkan med andra verksamheter och professioner. Inom programmet läses kurser som förbereder studenten för att arbeta med förebyggande socialt arbete, behandlingsarbete, socialt förändringsarbete, handläggning, myndighetsutövning, arbetsledning, utvärdering och utveckling av sociala verksamheter. Den personliga och professionella utvecklingen genomsyrar hela programmet och i utbildningen integreras specifika moment som syftar till personlig utveckling, samt att utveckla studentens förmåga till professionellt förhållningssätt och bemötande, empati, självkännedom samt samverkan.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges irespektive kursplan. 

I socionomprogrammet ingår verksamhetsförlagd utbildning. Termin 5 utgörs i sin helhet av handledd verksamhetsförlagd utbildning som genomförs vid en verksamhet i Norrbottens-, Västerbottens- eller Västernorrlands län. Den studerande tränas i att på ett kritiskt och reflexivt sätt omsätta sina kunskaper och erfarenheter i det sociala arbetets praktik. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas utomlands.

Under programmet finns inslag av valbara kurser som erbjuds inom ramen för programmet. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. Information om valbara kurser ges under föregående termin.

Under rubriken Studieplan framgår de kurser som ingår i programmet och i den ordning de läses. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Fördjupningskurser
Under programmets sjunde termin erbjuds den studerande valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete. Utöver de valbara kurserna läses en obligatorisk kurs. Vid avsnittet om programmets uppläggning framgår villkoren för de valbara kurserna.  

Självständigt arbete (Examensarbete)
Det självständiga arbetet omfattar 15 högskolepoäng och utförs under termin 6. Det självständiga arbetet skall relatera till och innebära en ämnesmässig fördjupning i socialt arbete och kan skrivas i samverkan med extern part.

Terminsbeskrivningar

Termin 1 Introduktion till socialt arbete

Under den första terminen ges en bred introduktion till socialt arbete som ämne, profession och forskningsfält. Den kontext som ramar in och därmed skapar villkor och förutsättningar för det sociala arbetet och socionomyrket är ett centralt tema under den inledande terminen. Terminen inleds med en introducerande kurs om socialt arbete, som följs av kurser i statsvetenskap, socialpolitik och välfärdspolitik. Terminen avslutas med en kurs som introducerar studenterna i socialt arbete som forskningsfält.

Termin 2 Socialt arbete, juridik och centrala teorier

Under den andra terminen fokuseras teorier och begrepp på samhälls-, grupp- och individnivå, som är centrala för det sociala arbetet. Terminen inleds med en kurs om teorier och begrepp som på en övergripande nivå kan förklara individers och gruppers förutsättningar och villkor att utforma sina liv i olika sammanhang. Den efterföljande kursen fokuserar på de teorier och begrepp på grupp- och individnivå, som är centrala för det sociala arbetet. Terminen avslutas med en kurs i juridik som introducerar rätten i socialt arbete.
 

Termin 3 Socialt arbete som verksamhetsfält och vetenskap

Termin 3 fokuserar, med utgångspunkt i kunskaper från terminerna 1 och 2, det sociala arbetets olika verksamhetsfält och målgrupper. Vidare behandlar terminen vetenskaplig metod med relevans för socialt arbete och ett vetenskapligt fördjupningsarbete genomförs. Terminen inleds med en kurs som belyser sociala problem, samt utsatthet hos individer och grupper som kan föranleda insatser från yrkesverksamma inom socialt arbete. Den andra kursen på terminen behandlar de verksamhetsområden där socionomerna som yrkesgrupp finns representerade, både inom offentlig och privat sektor, samt inom ideella verksamheter. Möjlighet att välja en kurs som fokuserar socialt arbete i ett internationellt perspektiv finns. Viss del av kursen förläggs utomlands i form av fältstudier. De två avslutande kurserna på termin 3 behandlar vetenskaplig metod, samt ett vetenskapligt fördjupningsarbete. 

Termin 4 Socionomers profession, praktik och verksamhetsfält
Under termin 4 fördjupas kunskaperna i det sociala arbetets olika metoder, arbetssätt samt förhållningssätt, i relation till de individer och grupper som socialt arbete i olika former riktar sig till. Terminen inleds med en kurs som fokuserar på professionella möten och samtal i socialt arbete. I den följande kursen fokuseras på metoder, interventioner och behandling i socialt arbete. Vidare fördjupas de juridiska kunskaperna med fokus på myndighetsutövning och rättssäkerhet. Terminen avslutas med en kurs om ledning, styrning och organisering av det sociala arbetet.

Termin 5 Handledd verksamhetsförlagd utbildning

Termin 5 utgörs i sin helhet av handledd verksamhetsförlagd utbildning som genomförs vid en verksamhet i Norrbottens-, Västerbottens- eller Västernorrlands län. Den studerande tränas i att på ett kritiskt och reflexivt sätt omsätta sina kunskaper och erfarenheter i det sociala arbetets praktik. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas utomlands.

Termin 6 Vetenskaplig metod, utvärdering och examensarbete

Under termin 6 fördjupas inledningsvis kunskaperna i vetenskaplig metod, som förberedelse inför det examensarbete som skrivs under terminen. Terminen avslutas med en kurs som behandlar utvärdering samt kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete.

Termin 7 Fördjupning i socialt arbete

Under denna termin sker fördjupning av socialt arbete som ämne, profession och forskningsfält. Terminen utgörs av valbara fördjupningskurser samt en obligatorisk fördjupningskurs i professionellt socialt arbete, där samhälleligt förändringsarbete och samverkan fokuseras.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestarten finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Denna utbildningsplan gäller från och med vårterminen 2021 och framåt. För student som påbörjat socionomprogrammet fr.o.m. vårterminen 2020 innebär revideringen av utbildningsplanen att valbara kurser i termin 3 införts i programmet, se studieplanen. För dessa studenter gäller att de kan slutföra programmet enligt den utbildningsplan (dnr FS 3.1.3-1336-17) som de antogs på och/eller denna utbildningsplan.

Student som fullföljt sex terminer på Socionomprogrammet kan även erhålla:
Filosofie kandidatexamen (Degree of Bachelor of Science).

Studieplan

Giltig från: VT21

För att få veta vad obligatoriska och valbara kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Socialt arbete: en introduktion 7,5 hp 
Obligatorisk
Socialt arbete och samhällets organisering 7,5 hp 
Obligatorisk
Socialpolitik, välfärd och sociala problem 7,5 hp 
Obligatorisk
Socialt arbete som forskningsfält 1 7,5 hp 
Obligatorisk.

Termin 2

Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete 7,5 hp 
Obligatorisk
Teorier om individer och grupper i socialt arbete 7,5 hp 
Obligatorisk
Rätten i socialt arbete 15 hp
Obligatorisk

Termin 3

Det sociala arbetets målgrupper 7,5 hp 
Obligatorisk
Socionomers verksamhetsfält 7,5 hp 
Obligatorisk
Vetenskaplig metod i socialt arbete 7,5 hp 
Obligatorisk
Socialt arbete som forskningsfält 2 7,5 hp 
Obligatorisk

eller

Socialt arbete i ett internationellt perspektiv 15 hp
Obligatorisk
Vetenskaplig metod i socialt arbete 7,5 hp
Obligatorisk
Socialt arbete som forskningsfält 2 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 4

Professionella möten och samtal i socialt arbete 7,5 hp 
Obligatorisk
Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation i socialt arbete 15 hp 
Obligatorisk
Organisering och ledning i socialt arbete 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 5

Handledd verksamhetsförlagd utbildning eller Field Placement - Practicum 30 hp
Obligatorisk

Termin 6

Vetenskaplig metod och examensarbete i socialt arbete 22,5 hp 
Obligatorisk
Utvärdering, kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 7

Professionellt socialt arbete: samhälleligt förändringsarbete och samverkan 15 hp 
Obligatorisk

Valbara kurser på avancerad nivå som är relevanta mot målen 15 hp för socionomexamen

1Om kurs på avancerad nivå är läst som fristående kurs vid annat svenskt universitet/högskola anses denna med automatik som valbar kurs om den ingår i lärosätets socionomutbildning.