Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 maj 2021)

printicon
Utbildningsplan:

Socionomprogrammet, 210 hp

Engelskt namn: Study Programme for Social Work

Denna utbildningsplan gäller: VT19 och fram till VT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SYSOC

Högskolepoäng: 210

Diarienummer: FS 3.1.3-1336-17

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-10-25

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-09-06

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en socionomexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Socionomexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science in Social Work.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Socionomprogrammet leder till socionomexamen, som är en yrkesexamen på grundnivå med den sista terminen på avancerad nivå. Om utbildning på grundnivå och avancerad nivå - se Högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.
Socionomprogrammet vid Umeå universitet består av obligatoriska baskurser på grundnivå och valbara kurser på avancerad nivå om sammanlagt 195 högskolepoäng samt ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng på grundnivå.
Student som fullföljt sex terminer på Socionomprogrammet kan även erhålla:
Filosofie kandidatexamen (Degree of Bachelor of Science).

Nationella mål för aktuell examen

För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kunskap och förståelse
För socionomexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer,
- visa kunskap om ledning av socialt arbete, och
- visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnor och mäns livsbetingelser och
- visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Färdighet och förmåga
För socionomexamen skall studenten
- visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs,
- visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området,
- visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem, och
- visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För socionomexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt,
- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 - examensordningen)

Examinationsformer

Examinationen syftar till att utvärdera om de förväntade studieresultat som framgår av kursplanen har uppnåtts. Examinationsformerna inom programmet varierar och kan vara muntliga, skriftliga och/eller praktiska. Dessutom krävs godkända aktiviteter på obligatoriska moment. Närmare föreskrifter om examinationsformer anges i kursplanen för respektive kurs.
 

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Socionomprogrammet genomförs på helfart och omfattar sammanlagt 210 hp och leder till socionomexamen (3,5 år). Socialt arbete utgör programmets huvudområde och grundar sig på kunskap om och förståelse för samspelet mellan människan och det omgivande samhället. Genom att integrera teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter förbereder programmet för ett hållbart yrkesliv inom det breda kunskaps- och verksamhetsfält där socionomer är verksamma. Socionomprogrammet utbildar till en professionell kompetens att utföra socialt arbete med olika målgrupper i offentlig, privat och ideell regi, nationellt och internationellt, ofta i samverkan med andra verksamheter och professioner. Inom programmet läses kurser som förbereder studenten för att arbeta med förebyggande socialt arbete, behandlingsarbete, socialt förändringsarbete, handläggning, myndighetsutövning, arbetsledning, utvärdering och utveckling av sociala verksamheter. Den personliga och professionella utvecklingen genomsyrar hela programmet och i utbildningen integreras specifika moment som syftar till personlig utveckling, samt att utveckla studentens förmåga till professionellt förhållningssätt och bemötande, empati, självkännedom samt samverkan.

Under programmet finns inslag av valbara kurser. Av kursplanerna framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara. Val av valbara kurser görs i samråd med studievägledare vid institutionen för socialt arbete. Kurserna läses i den ordning som anges i den separata programöversikten (se institutionens hemsida för mer information, www.umu.se/socw). Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Baskurser
Se programöversikten på institutionens hemsida för mer information (www.umu.se/socw).

Fördjupningskurser
Under programmets sjunde termin erbjuds den studerande valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete. Utöver de valbara kurserna läses en obligatorisk kurs. Val av valbara kurser görs i samråd med studievägledare vid institutionen för socialt arbete. Kurserna läses i den ordning som anges i den separata programöversikten (se institutionens hemsida för mer information, www.umu.se/socw). Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna (se institutionens hemsida för mer information, www.umu.se/socw).

Självständigt arbete (Examensarbete)
Det självständiga arbetet omfattar 15 högskolepoäng och utförs under termin 6. Det självständiga arbetet skall relatera till och innebära en ämnesmässig fördjupning i socialt arbete och kan skrivas i samverkan med extern part.

Terminsbeskrivningar

Termin 1 Introduktion till socialt arbete

Under den första terminen ges en bred introduktion till socialt arbete som ämne, profession och forskningsfält. Den kontext som ramar in och därmed skapar villkor och förutsättningar för det sociala arbetet och socionomyrket är ett centralt tema under den inledande terminen. Terminen inleds med en introducerande kurs om socialt arbete, som följs av kurser i statsvetenskap, socialpolitik och välfärdspolitik. Terminen avslutas med en kurs som introducerar studenterna i socialt arbete som forskningsfält.


Termin 2 Socialt arbete, juridik och centrala teorier

Under den andra terminen fokuseras teorier och begrepp på samhälls-, grupp- och individnivå, som är centrala för det sociala arbetet. Terminen inleds med en kurs om teorier och begrepp som på en övergripande nivå kan förklara individers och gruppers förutsättningar och villkor att utforma sina liv i olika sammanhang. Den efterföljande kursen fokuserar på de teorier och begrepp på grupp- och individnivå, som är centrala för det sociala arbetet. Terminen avslutas med en kurs i juridik som introducerar rätten i socialt arbete.
 

Termin 3 Socialt arbete som verksamhetsfält och vetenskap

Termin 3 fokuserar, med utgångspunkt i kunskaper från terminerna 1 och 2, det sociala arbetets olika verksamhetsfält och målgrupper. Vidare behandlar terminen vetenskaplig metod med relevans för socialt arbete och ett vetenskapligt fördjupningsarbete genomförs. Terminen inleds med en kurs som belyser sociala problem, samt utsatthet hos individer och grupper som kan föranleda insatser från yrkesverksamma inom socialt arbete. Den andra kursen på terminen behandlar de verksamhetsområden där socionomerna som yrkesgrupp finns representerade, både inom offentlig och privat sektor, samt inom ideella verksamheter. De två avslutande kurserna på termin 3 behandlar vetenskaplig metod, samt ett vetenskapligt fördjupningsarbete.

Termin 4 Socionomers profession, praktik och verksamhetsfält

Under termin 4 fördjupas kunskaperna i det sociala arbetets olika metoder, arbetssätt samt förhållningssätt, i relation till de individer och grupper som socialt arbete i olika former riktar sig till. Terminen inleds med en kurs om ledning, styrning och organisering av det sociala arbetet. I den följande kursen fördjupas de juridiska kunskaperna med fokus på myndighetsutövning och rättssäkerhet, medan kursen därefter fokuserar på metoder, interventioner och behandling i socialt arbete. Terminen avslutas med en kurs som fokuserar på professionella möten och samtal i socialt arbete.


Termin 5 Handledd verksamhetsförlagd utbildning

Termin 5 utgörs i sin helhet av handledd verksamhetsförlagd utbildning. Den studerande tränas i att på ett kritiskt och reflexivt sätt omsätta sina kunskaper och erfarenheter i det sociala arbetets praktik. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas utomlands.

Termin 6 Vetenskaplig metod, utvärdering och examensarbete

Under termin 6 fördjupas inledningsvis kunskaperna i vetenskaplig metod, som förberedelse inför det examensarbete som skrivs under terminen. Terminen avslutas med en kurs som behandlar utvärdering samt kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete.

Termin 7 Fördjupning i socialt arbete

Under denna termin sker fördjupning av socialt arbete som ämne, profession och forskningsfält. Terminen utgörs av valbara fördjupningskurser samt en obligatorisk fördjupningskurs i professionellt socialt arbete, där samhälleligt förändringsarbete och samverkan fokuseras.


 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra
särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.