Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Språkkonsultprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Swedish Language Consultancy

Denna utbildningsplan gäller: HT14 och tillsvidare

Programkod: HGSPR

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 511-1649-07

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2007-04-18

Reviderad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-12-05

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B eller Engelska 6 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) samt godkänt antagningsprov.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.umu.se/utbildning/efter/examen/nya/examensbeskrivningar. Avklarad utbildning ger en kandidatexamen med inriktning mot språkkonsultverksamhet (Degree Bachelor of Arts in Scandinavian languages with specialisation Swedish language consultancy).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildningen är på grundnivå och ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Högskolelagen (1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Högskoleförordningen (Bilaga 2 – examensordningen.)

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
Studenten ska visa

 • kunskap om språkvetenskaplig teori och metod inom den tillämpade språkvetenskapens område
 • kunskap om svenska språkets uppbyggnad (fonologi, morfologi, syntax och semantik) i ett första- och andraspråksperspektiv
 • kunskap om teorier och metoder för analys av kommunikation, text och samtal inom den tillämpade språkvetenskapens område
 • fördjupad kunskap om läsbarhet och begriplighet för olika typer av mottagare
 • kunskap om språklig variation, språkförändring och språkattityder i det svenska samhället
 • fördjupade kunskaper om språkvård, språkriktighet och praktiskt arbete med språkvård och språkrådgivning
 • kunskap om svenska som andraspråk och flerspråkighet i det svenska samhället
 • fördjupad förståelse för språkbruket i arbetsliv, vetenskap, organisationer, offentlig förvaltning och massmedier
 • kunskap om hur kommunikation påverkas av kulturella sammanhang
 • kunskap om skillnader och likheter i svenskans och engelskans grammatiska struktur
 • kunskap om hur skriftlig kommunikation på engelska bör anpassas i olika kulturella kontexter.
Färdighet och förmåga
Studenten ska
 • visa förmåga att uttrycka sig situationsanpassat i skrift och tal, såväl i egen textproduktion som vid omarbetning av andras texter
 • visa förmåga att använda språkteknologiska verktyg och annan modern teknik
 • visa förmåga att planera och genomföra utbildningar och projekt av relevans för språkkonsultverksamhet
 • visa förmåga att identifiera, analysera och lösa kommunikativa, textuella och språkliga problem av relevans för språkkonsultverksamhet
 • kunna analysera kommunikation och kommunikationsproblem med relevanta språkvetenskapliga redskap samt på vetenskaplig grund och med grund i beprövad erfarenhet föreslå lösningar på dessa
 • visa grundläggande skriftlig språkfärdighet i engelska
 • visa förmåga att anpassa sitt engelska skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver
 • visa förmåga att skriva och reflektera kring egna texter på engelska
 • visa förmåga att analysera engelskspråkiga texter av olika slag i syfte att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder
 • visa förmåga att känna igen typiska fallgropar för svensktalande som skriver på engelska.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna
 • sakligt värdera språkliga uttryck och ge råd i frågor kring språkvård och språkriktighet
 • värdera och diskutera språkfrågor ur ett socialt och kognitivt perspektiv.

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande både individuellt och i grupp. Den kan vara i muntlig eller skriftlig form. Se respektive kursplan för mer detaljerade beskrivningar.

Betyg

Om inte annat anges i kursplanen, används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Allmänt

Språkkonsultprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier. Undervisning sker i form av föreläsningar, praktiska tillämpningar, gruppövningar, seminarier, handledning och verksamhetsförlagd utbildning. Olika former av arbetslivsanknytning och samverkan med uppdragsgivare inom och utom universitetet förkommer. Utöver detta anordnas seminarier med externa föreläsare.

År 1
I år 1 ingår framför allt teoretiska kurser som ska ge den kunskapsbas en blivande språkkonsult behöver för sin yrkesutövning. Kurserna innehåller både allmänna delar som rör svensk språkvetenskap, och mer specifika delar som är yrkesförberedande.

År 2
Kurserna under år 2 innehåller dels teoretiska moment som är specialinriktade mot språkkonsultverksamhet, dels praktiska moment där studenten får öva på situationer som speglar den förväntade yrkesrollen. Ett väsentligt inslag är verksamhetsförlagd utbildning.

År 3
Det tredje året består dels av en specialkomponerad kurs i engelska som ska stärka studenternas anställningsbarhet, dels av fortsatt verksamhetsförlagd utbildning, samt ett examensarbete.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum. Studenten har möjlighet att överklaga ett negativt beslut om anstånd med studiestart till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som har antagits till programmet och önskar studieuppehåll med platsgaranti ska lämna in en ansökan till studievägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Övriga skäl ger normalt studieuppehåll utan platsgaranti. Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen bör meddela studieavbrott.

Avrådan

Om det hos lärare eller hos programansvarig uppstår allvarlig tveksamhet om studentens möjlighet att fullfölja utbildningen med godkänt resultat eller om dennes lämplighet att utöva det yrke utbildningen förbereder för, kan studenten avrådas från fortsatta studier inom programmet. En sådan avrådan görs så tidigt som möjligt av utbildningsansvariga i samråd med lärare, studievägledare och studenten i fråga.

Övrigt

Behörighet till enskilda terminer anges i kursplanerna.