Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Career Counselling Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT20 och fram till HT22 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: LYSYV

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 515-1442-13

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Fakultetsnämnden för Lärarutbildning, 2007-03-14

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2021-06-02

Behörighetskrav

Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en Studie- och yrkesvägledarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida).

Studie- och yrkesvägledarexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildningen återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet är uppbyggt genom en introducerande termin i yrket och därefter studier inom samhällsvetenskap och arbetsmarknad. Under andra året fördjupas det yrkesspecifika innehållet mot karriärvägledning, samtalsmetodik samt praktik. Under det tredje året studeras bland annat specialpedagogik knutet till yrket, samt en ytterligare praktik genomförs. Studier i vetenskaplig teori och metod förbereder för det avslutande examensarbetet. Inom utbildningen lär sig den studerande att vägleda och informera inför studie- och yrkessituationer.

I utbildningen ingår även handledd praktik. Praktikplaceringar sker i samtliga kommuner i Västerbottens län samt i andra närliggande kommuner. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Studenter som påbörjat utbildningen före ht 2020 enligt tidigare gällande utbildningsplan har rätt att slutföra enligt de äldre reglerna.