"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Career Counselling Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: LYSYV

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 515-1442-13

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Fakultetsnämnden för Lärarutbildning, 2007-03-14

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2021-09-30

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en Studie- och yrkesvägledarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida).

Studie- och yrkesvägledarexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildningen återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet är uppbyggt genom en introducerande termin i yrket och därefter studier inom samhällsvetenskap och arbetsmarknad. Under andra året fördjupas det yrkesspecifika innehållet mot karriärvägledning, samtalsmetodik samt praktik. Under det tredje året studeras bland annat specialpedagogik knutet till yrket, samt en ytterligare praktik genomförs. Studier i vetenskaplig teori och metod förbereder för det avslutande examensarbetet. Inom utbildningen lär sig den studerande att vägleda och informera inför studie- och yrkessituationer.

I utbildningen ingår även handledd praktik.
Campusförlagd utbildning: Praktikplaceringar sker i första hand i de kommuner och fristående skolhuvudmän som Lärarhögskolan har tecknat avtal med. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas. Därför kan studenter som har särskilda skäl för placering på viss ort ansöka om detta. Se beskrivning av regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet.

Distansförlagd utbildning: Praktikplaceringar kan dels ske i de kommuner och fristående skolhuvudmän som Lärarhögskolan har tecknat avtal med. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas. Dels kan placering ske utanför avtalsområdet, exempelvis i den studerandes hemkommun. Den som har särskilda skäl för placering på viss ort kan ansöka om detta. Se beskrivning av regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet.   

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Studenter som påbörjat utbildningen före ht 2020 enligt tidigare gällande utbildningsplan har rätt att slutföra enligt de äldre reglerna.

Studieplan

Giltig från: HT20

Termin 1

6SY003

Studie- och yrkesvägledningens grunder 15 hp

Grundnivå

6ST000

Politik och samhälle 15 hp

Grundnivå

Statsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 2

6NE002

Introduktion till samhällsekonomi 7,5 hp

Grundnivå

Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6SY013

Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning 7,5 hp

Grundnivå

6ST001

Utbildning och arbetsmarknad I 7,5 hp

Grundnivå

Utbildningsledarskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6SY032

Kommunikation och undervisning 7,5 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 3

XXXXX Beteendevetenskapliga grunder 5 hp

XXXXX Utbildningssystem i Sverige och andra länder 5 hp

6SY037

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 20 hp

Grundnivå

Termin 4

6SY031

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling 7,5 hp

Grundnivå

XXXXX Karriärutveckling i socialt och kulturellt perspektiv 22,5 hp

Termin 5

6SY036

Arbetsliv och lärande 7,5 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

XXXXX Vägledningsinsatser för människor i behov av särskilt stöd 7,5 hp

XXXXX Karriärteori och vägledning, 7,5 hp

XXXXX Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Termin 6

6SY018

Studie- och yrkesvägledningens praktik 15 hp

Grundnivå

6PE055

Examensarbete för Studie- och yrkesvägledarprogrammet 15 hp

Grundnivå

Studieplan

Giltig från: HT22

Termin 1

6SY003

Studie- och yrkesvägledningens grunder 15 hp

Grundnivå

6ST000

Politik och samhälle 15 hp

Grundnivå

Statsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 2

6NE002

Introduktion till samhällsekonomi 7,5 hp

Grundnivå

Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6SY013

Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning 7,5 hp

Grundnivå

6ST001

Utbildning och arbetsmarknad I 7,5 hp

Grundnivå

Utbildningsledarskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6SY032

Kommunikation och undervisning 7,5 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 3

6SY045

Beteendevetenskapliga grunder för karriärvägledning 5 hp

Grundnivå

6SY043

Utbildningssystem 5 hp

Grundnivå

6SY046

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 20 hp

Grundnivå

Termin 4

6SY050

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling 7,5 hp

Grundnivå

6SY044

Karriärutveckling och social skiktning 22,5 hp

Grundnivå

Termin 5

6SY036

Arbetsliv och lärande 7,5 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

6SY047

Vägledningsinsatser för individer i behov av särskilt stöd 7,5 hp

Grundnivå

6SY048

Karriärteori och vägledning 7,5 hp

Grundnivå

6SY049

Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp

Grundnivå

Termin 6

6SY051

Karriärvägledningens praktik 15 hp

Grundnivå

6SY052

Examensarbete i Studie- och yrkesvägledarprogrammet 15 hp

Grundnivå