"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Tekniskt-naturvetenskapligt basår, 60 fup

Engelskt namn: Science and Technology Foundation Year Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och fram till HT23 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: TZBTN

Förutbildningspoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-273-19

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-20

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c

Examen

Utbildningen leder inte fram till en examen, och kurserna inom utbildningen kan inte ingå i någon annan examen vid Umeå universitet.

Nationella mål för aktuell examen

Lokala mål för aktuell examen

Lokala mål för aktuell examen

Studenten skall efter genomgånget Tekniskt-naturvetenskapligt basår:

  • visa kunskap och förståelse inom matematik och naturvetenskap, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpningar och metoder inom området
  • visa förmåga till kritiskt tänkande utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt
  • visa förmåga att tillämpa ett naturvetenskapligt arbetssätt utifrån problemlösningsmetodik, modelltänkande experiment och teorikonstruktion
  • vara väl förberedd för universitetsstudier inom naturvetenskap/teknik/medicin och ha en för universitetsstudier anpassad studieteknik.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används på varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används på varje enskild kurs.

Tillgodoräknande

Inga tillgodoräknanden görs inom ramen för Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet.

Allmänt

Allmänt
Utbildningen består av kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Kurserna har motsvarigheter i gymnasieskolan och ger motsvarande behörighet vid ansökan till såväl Umeå universitet som till andra svenska universitet och högskolor.

Studenterna väljer själv mellan de olika kurserna, men måste anpassa sitt val så att de får behörighet till den utbildning de ämnar fortsätta på. De måste också anpassa sitt val till den behörighet de har när de börjar på basåret.

Programöversikt
Inom basåret erbjuds tio olika kurser, kallade baskurser, i ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Varje enskild baskurs är på 7,5 förutbildningspoäng (fup) och går på 50 % studietakt. Nedan följer en tabell som visar baskurserna, förkunskapskrav samt vilken behörighet de (minst) ger enligt Gy11. Alternativa kurser som ger tillräckliga förkunskaper listas i följande ordning: Baskurs/Gy11-kurs/Lpf94-kurs

 

Kurs inom basåret Förkunskapskrav Ger behörighet motsvarande
Biologi baskurs I (Bi bas I) - Biologi 1
Biologi baskurs II (Bi bas II) Bi bas I / Bi 1 / Bi A Biologi 2
Fysik baskurs I (Fy bas I) Ma bas I / Ma 2c / Ma C -
Fysik baskurs II (Fy bas II) Fy bas I / - / Fy A Fysik 1a
Fysik baskurs III (Fy bas III) Fy bas II / Fy 1a / - Fysik 2
Kemi baskurs I (Ke bas I) - Kemi 1
Kemi baskurs II (Ke bas II) Ke bas I / Ke 1 / Ke A Kemi 2
Matematik baskurs I (Ma bas I)  - / Ma 2a,b,c / Ma B Matematik 2c *
Matematik baskurs II (Ma bas II) Ma bas I / Ma 3b,c / Ma C Matematik 3c *
Matematik baskurs III (Ma bas III) Ma bas II / - / Ma D Matematik 4 *


* Förtydligande angående baskurserna i matematik: Matematik baskurs I bygger vidare från de lägsta förkunskapskraven (Matematik B respektive Matematik 2a) och avslutas med första delen av Matematik 3c. Matematik baskurs II innehåller senare delen av Matematik 3c samt första delen av Matematik 4. Matematik baskurs III innehåller resterande delen av Matematik 4.

Dessa kurser ges så att det går att läsa alla kurser under ett år. För en enskild student kan detta dock innebära studier på mer än heltid. Mer information om kurserna finns på basårets utbildningssida, se länk: https://www.umu.se/utbildning/program/tekniskt-naturvetenskapligt-basar/

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida, se länk: https://www.umu.se/utbildning/anmal-dig/anmalan-steg-for-steg/ansokan-om-anstand/

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida, se länk: https://www.umu.se/student/mina-studier/studieuppehall-parallellasning-och-studieavbrott/

Notera att den som är antagen till basåret och som gör ett studieuppehåll kan inte längre åberopa sin garantiplats till efterföljande utbildningsprogram.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida, se länk: https://www.umu.se/student/mina-studier/studieuppehall-parallellasning-och-studieavbrott/

Övrigt

Garantiplats - rätten att bli antagen till efterföljande utbildningsprogram
Alla studerande som antagits till och fullgjort basåret har rätt att bli antagen till en av de högskoleutbildningar som basåret ger särskild behörighet till. Garantiplatsen gäller på program inom teknik, naturvetenskap, medicin och vård vid Umeå universitet. Regler för samt utbudet av garantiplatser fastställs inför varje ny ansökningsomgång. 

Om det till något enskilt program finns fler sökande än det antal platser som universitetet har beslutat att tilldela basårsstudenter, så måste ett urval göras. Urvalet baseras på studenternas meritvärde från gymnasiet samt eventuellt resultat på högskoleprovet. För att kunna nyttja garantiplatsen måste studenten vara godkänd på minst 30 fup av kurserna inom basåret. Poängen måste vara avklarade senast 15 juni. 

För mer information hänvisas till basårets utbildningssida, se länk: https://www.umu.se/utbildning/program/tekniskt-naturvetenskapligt-basar/