"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i landskapsarkeologi/miljöarkeologi, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Landscape Archaeology / Environmental Archaeology

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: HALMM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.3.3-1907-21

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Rektor, 2021-02-02

Reviderad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2021-09-17

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är 90 hp i något av följande huvudområden: arkeologi, miljöarkeologi, naturgeografi, geovetenskap, historia, antropologi, antikens studier, biologi, miljövetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier och, om programmet ges på svenska, svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Arts (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet landskapsarkeologi (Landscape Archaeology) eller i huvudområdet miljöarkeologi (Environmental Archeology).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §. Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå:

* ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper,
* utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer, och
* utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
* visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
* visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
* visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även utifrån begränsad information,
* visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att förmå utvärdera detta arbete,
* visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
* visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
* visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
* visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
* visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

För en masterexamen inom landskapsarkeologi eller miljöarkeologi skall man utöver de nationella målen också uppnå de lokalt preciserade målen:

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
* visa sådana färdigheter som fodras för att integrera naturvetenskapliga och humanistiska metoder inom ett projekt för att öka sin effektivitet som uppdragsarkeolog eller forskare
* visa förmåga att aktivt delta i aktuella debatter om valt huvudområdes plats i forskning och uppdragsarkeologi.
* visa förmåga att förhålla sig kritisk till populära föreställningar om det förflutna med särskilt fokus på forntida landskap, samt miljö- och klimatförändringar.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till.
Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Upplägg
Programmet är relevant för de som vill:

* bygga en karriär inom arkeologi, uppdragsarkeologi, fältarkeologi, landskapsarkeologi, miljöarkeologi, paleoekologi, kvartärgeologi eller annat liknande
vetenskapligt ämne där kunskap och förståelse beträffande forntida mänskliga interaktioner med landskap, forntida miljöer och klimat samt därmed relaterade
forntida mänskliga aktiviteter är av betydelse
* komplettera tidigare utbildning med ett starkt färdighetspaket med utgrävningar, analys samt tolkning och presentation av arkeologisk och miljöarkeologisk data
* i relation till ett valt ämne, lära sig överförbara färdigheter av många lab-baserade, kvantitativa och kvalitativa metoder
* få fördjupade insikter om landskaps- miljö- och klimatförändringar ur ett långtidsperspektiv och om sådana förändringars relevans för ett hållbart samhälle.

Programmet är tvåårigt och studenten väljer en ämnesinriktning mot landskapsarkeologi eller mot miljöarkeologi. Målet är att efter två år uppnå en masterexamen. Det är även möjligt att ta ut en magisterexamen efter att ha fullgjort det första året.

Programmet är starkt problem- och lösningsorienterat med en tyngdpunkt på inlärning av yrkesmässiga och överförbara färdigheter inom landskapsarkeologi eller miljöarkeologi som ska kunna användas inom en yrkes- eller forskningskarriär. Programmet kan läsas i sin helhet på engelska om studenten väljer att kombinera med fria engelskspråkiga kurser.

Under år 1 läser studenten 5 obligatoriska kurser (60 hp) som inkluderar en Magisteruppsats (15 hp). Uppsatsen kan utgöra ett examensarbete för en magisterexamen.

Under år 2 väljer studenten en av två inriktningar; antingen en specialistinriktning med en valbar metodfördjupning på 15 hp och fria kurser om 15 hp; eller en generell inriktning med valbara eller fria kurser om 30 hp. Praktik är frivilligt; en student som vill göra praktik kan göra det inom ramen för en valbar kurs (15 hp). Studenten förutsätts aktivt delta i planeringen inför praktik och i sökande av praktikplats. Under år 2 skriver studenten även en masteruppsats inom ramen för en obligatorisk kurs om 30 hp. Uppsatsen utgör examensarbete för masterexamen.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Denna utbildningsplan är i grunden en breddning av den utbildningsplan som har gällt för masterprogrammet i miljöarkeologi. Den tidigare masterutbildningen och dess kurser är i praktiken inkorporerade i detta program.

Studieplan

Giltig från: HT22

Kurser med en asterisk (*) är obligatoriska. För år 1 innebär kurser med två asterisker (**) att
de är obligatoriska och delvis gemensamma för båda ämnesinriktningarna. För år 2 innebär
två asterisker (**) att formatet är likadant för båda ämnesinriktningarna. För att få veta vad
obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

År 1
Landskapsarkeologiska ämnesinriktningen:
Termin 1
*  1AR073 Landskapsarkeologisk metodik (15 hp)
Modul 1. Forskningsmetoder
Modul 2. Fältmetoder

**  1AR074 Landskap och miljöarkeologi: fördjupning i historia, teori & metodik (15 hp)
Modul 1a (landskapsinriktning). Landskapets historia och teori. Arkeologiforskning
Modul 2. Metodik och fallstudier

Miljöarkeologiska ämnesinriktningen:
Termin 1
*  1AR075 Miljöarkeologisk fält- och labbmetodik (15 hp)
Modul 1. Miljöarkeologisk fältmetodik
Modul 2. Miljöarkeologisk labbmetodik

**  1AR074 Landskap och miljöarkeologi: fördjupning i historia, teori & metodik (15 hp)
Modul 1b. (miljöinriktning). Miljöarkeologins teori och forskningshistoria
Modul 2. Metodik och fallstudier

Termin 2

År 1
Termin 2

** GIS för landskaps- och miljöarkeologi (15 hp)
**  Magisteruppsats (15 hp)

Termin 3

År 2
Landskapsarkeologiska ämnesinriktningen
Termin 3
Valfria vägar:
** Generell inriktning (30 hp)
Fria och valbara kurser (se lista nedan) eller studiepraktik
Specialistinriktning (30 hp)
Metodologisk specialisering inom landskapsarkeologi (15 hp)
Fria och valbara kurser (se lista nedan) eller studiepraktik (15 hp)

Miljöarkeologiska ämnesinriktningen
Termin 3
Valfria vägar:
** Generell inriktning (30 hp)
Fria och valbara kurser (se lista nedan) eller studiepraktik
Specialistinriktning (30 hp)
Metodologisk specialisering inom miljöarkeologi, t.ex. arkeobotanik,
geoarkeologi, paleoentomologi, palynologi, digital miljöarkeologi (15 hp)
Fria och valbara kurser (se lista nedan) eller studiepraktik (15 hp)

Valbara kurser (tillgänglighet beror på studentintresse och lärarresurser):
Studier i materiell kultur (7,5 hp)
Avancerad läsning av landskap (7,5 hp)
Jordar och arkeologi (7,5 hp)
Kritisk läsning (7,5 hp)
Norrlands förhistoria (7,5 hp)
Europeisk förhistoria och materiella kultur (7,5 hp)
Våtmarker & hållbarhet (7.5 hp)
Från jägar-samlarlandskap till bondelandskap (7.5 hp)
Studiepraktik (15 hp)
Miljöarkeologi - metodisk specialisering (15 hp)
Miljöarkeologi: avancerad studie i teori och metodik II (7,5 hp)
Forensisk arkeologi (7,5 hp)

Studenter måste själva ordna plats på studiepraktik under termin 3

Fria kurser:
Studenter kan läsa upp till 30 hp fria kurser inom ramen för programmet. Dessa kurser kan
sökas antingen vid Umeå universitet eller andra universitet och de kan användas för att
profilera studentens utbildning. Exempel på kurser: botanik/entomologi/biologi,
kvartärgeologi/paleoekologi, Geologi/geovetenskap, Statistik/avancerad GIS/biostatistik
Projekthantering/planering

Termin 4

År 2
Gemensamt för ämnesinriktningarna
Termin 4
* Examensarbete, masteruppsats (30 hp)
Självständigt arbete. Uppsats i landskapsarkeologi eller miljöarkeologi