"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor's Programme in Philosophy and Social Analysis

Denna utbildningsplan gäller: HT24 och tillsvidare

Programkod: HGFIS

Högskolepoäng: 180

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2009-09-15

Reviderad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2023-06-27

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts. Examen utfärdas i huvudområdet filosofi (Philosophy) med inriktningen filosofi och samhällsanalys (Philosophy and Social Analysis).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

 

Lokala mål för aktuell examen

Efter genomgången utbildning ska den studerande:

Kunskap och förståelse
* visa kunskap om centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin
* visa fördjupade kunskaper inom ett delområde av filosofin
* visa kännedom om aktuella forskningsfrågor i filosofi
* visa grundläggande kunskaper inom något samhällsvetenskapligt huvudområde
* visa en grundläggande förståelse för vad vetenskaplighet och vetenskaplig metod är
* visa grundläggande kunskaper om användningen av formella metoder inom filosofi

Färdighet och förmåga 
* visa färdigheten att självständigt analysera och bedöma argument
* visa förmåga att självständigt konstruera, presentera och diskutera filosofiska argument
* visa förmåga att presentera och diskutera filosofiska argument och problem muntligt och skriftligt
* visa förmåga att tillämpa filosofiska kunskaper och färdigheter vid analyser av samhället
* visa förmåga att i muntlig och skriftlig form formulera och presentera de filosofiska kunskaper och färdigheter man tillägnat sig under utbildningen
* visa grundläggande färdigheter i användningen av formella metoder inom filosofi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* visa förståelse för hur dessa kunskaper och färdigheter är relevanta för och kan användas i verksamheter utanför filosofin.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys riktar sig till studenter som vill läsa filosofi med inriktning mot samhällsanalys och kombinera det med studier inom samhällsvetenskapliga ämnen.
 
Som huvudämne läses filosofi (mellan 112,5 och 142,5 hp). Därutöver ingår minst 30 hp samhällsvetenskapliga kurser där studenter själva väljer ämne. Inom utbildningen finns också möjlighet att studera utomlands eller att göra praktik under en eller en halv termin, alternativt att välja fördjupade studier i filosofi eller att läsa något annat för programmet relevant ämne. Inom utbildningen erbjuds karriärvägledning, studiebesök och annan arbetsmarknadsinformation.

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Förkunskapskraven för valbara och fria kurser kan skilja sig från förkunskapskraven för programmet, och programstudenter måste i förväg kontrollera om de är behöriga att antas till de valfria kurser de planerar att söka inom programmet.

Studieplan

Giltig från: HT24

Termin 1

Grundkursen Filosofi A 30 hp (obligatorisk kurs), som innehåller Filosofins historia, Kritiskt tänkande, Etik och Kunskapsteori.

1FL106

Filosofi A för programmet i filosofi och samhällsanalys 30 hp

Grundnivå

Filosofi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

Fortsättningskursen Filosofi B 30 hp (obligatorisk kurs), som innehåller Politisk filosofi, Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori, Metaetik och Metafysik.

1FL121

Filosofi B för programmet i filosofi och samhällsanalys 30 hp

Grundnivå

Filosofi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

Denna termin läses en valbar samhällsvetenskaplig kurs om 30 hp. Programmet har platsgaranti på:
Pedagogik A 30 hp
Sociologi A 30 hp
Statistik A 30 hp
Statsvetenskap A 30 hp
Juridisk översiktskurs 15 hp + Förvaltningsrätt 15 hp

Termin 4

Fördjupningskurs i filosofi och samhällsanalys (obligatorisk kurs), som innehåller Formella metoder, Filosofi och samhällsanalys i praktiken, Modern politisk filosofi och Filosofisk policy-analys.

1FL128

Fördjupningskurs i filosofi och samhällsanalys 30 hp

Grundnivå

Filosofi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 5

Fria kurser. Under den femte terminen har studenten möjlighet att välja inriktning på studierna. Det finns fem alternativ:

1) Utlandsstudier, i mån av plats.

2) Praktik under hela terminen, praktikplats söks av studenten med stöd av institutionen.

3) Påbyggnadskurs i filosofi 30 hp.

4) Praktik under första halvan av terminen samt studier inom Påbyggnadskurs i filosofi under andra halvan.

5) Valfria kurser om 30 hp med relevans för programmet.

Termin 6

Fördjupningskursen Filosofi C 30 hp, som innehåller momenten Individuell fördjupning, ett självständigt examensarbete i filosofi på 15 hp, samt ett moment med inriktning mot programmets profil.

1FL120

Filosofi C för programmet i filosofi och samhällsanalys 30 hp

Grundnivå

Filosofi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Obligatorisk