Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor Programme in Fine Arts

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och fram till HT14 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: HGFRI

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 511-3077-07

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2007-06-28

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt arbetsprov och intervju. Obs! Ansökningsdatum för utbildningen är den 1 april. Information finns på www.art.umu.se.

Examen

Examination
Utbildningen i fri konst på Kandidatnivå är till sin struktur projektorienterad varför examination sker kontinuerligt vid handledning på det egna konstnärliga arbetet samt vid deltagande i workshops, seminarier mm.

Under termin 6 anordnas dessutom en särskild examination som består utav
- presentation av examensarbetet (en konstnärlig gestaltning med fokus på konstnärligt undersökande utvecklingsarbete (35 hp)
- dokumentation av examensarbetet (stillbild, rörlig bild eller annat med hänsyn till ett för den konstnärliga gestaltningen lämpligt format)
- muntlig presentation av examensarbetet (en föreläsning på 30 min)
- skriftlig presentation av examensarbetet (en reflekterande text med utgångspunkt i den konstnärliga gestaltningen på max fyra A4-sidor).

Den muntliga och skriftliga presentationen skall innehålla en analys av gestaltningens bakgrund och sammanhang samt reflektion över metod, praktik och referenser inom och utanför konstens område.

Examensarbetet presenteras för studentgruppen samt handledare, ansvarig professor och extern examinator som värderar arbetet. I värderingen läggs vikt vid arbetsinsats och resultat, kunskaper och färdigheter, självständighet, insikt och kritisk reflektion samt presentationens helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Innehåll och uppläggning
Utbildningen är internationellt inrikta med många gästlärare från utlandet och riktar sig till studenter som vill arbeta professionellt som konstnär i Sverige eller utomlands eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap och forskning är av betydelse.

Samtliga studenter skall ha tillgång till en ateljéplats under utbildningen.

Undervisningen består utav projektarbete (individuellt och i grupp), handledning (individuellt och i grupp), föreläsningar, seminarier, kurser och fältstudier.

Särskilda "körkortskurser" ges under första året. Genomgången sådan kurs krävs för självständigt arbete i verkstäderna.

Kurser i konstnärlig gestaltning, teori och teknik samt workshops och handledning erbjuds utifrån ett brett utbud i kurswebben. De studerande väljer fritt bland kurser och workshops motsvarande 25 hp per läsär, vilket innebär att det konstnärliga arbetet motsvarar 35 hp per läsår. Stora krav ställs på de studerande att i samråd med handledaren upprätta egna planer för studierna.

Obligatoriska moment för kandidatstudenterna är
- ett konstnärligt gestaltningsarbete med inriktning mot konstnärligt undersökande utvecklingsarbete på 30 hp,
- ett samverkansarbete förankrat i det konstnärliga gestaltningsarbetet,
- en skrivuppgift som relaterar till den egna konstnärliga praktiken och dess metod. Texterna diskuteras fortlöpande i textseminarier under handledning och tillsammans med studentgruppen,
- regelbundna handledarsamtal med utgångspunkt i det egna konstnärliga arbetet, och
- offentliga presentationer av det konstnärliga gestaltningsarbetet vid minst två tillfällen under studietiden.

Nationella mål för aktuell examen

Nationella mål
Kunskap och förståelse
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudomårdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig kandidatexamen skall stud
enten

- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka sina idéer, identifera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga och etiska aspekter,
- visa förståelse för konstens roll i samhället, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

Lokala mål
De studerande skall efter Kandidatprogrammet i fri konst ha

- en grundläggande orientering i samtidens praktiker, metoder och verkan,
- sådana teoretiska och praktiska kunskaper att de självständigt kan uttrycka och formulera sin konstnärliga gestaltningsförmåga och egenart i skilda medier,
- en grundläggande orientering i samtidsteori såväl som i konstens historia,
- förmåga att kritiskt analysera kulturella idéer och de sammanhang i vilka de ingår, samt förmåga att väcka och debattera frågor om konst eller för konsten intressanta ämnen,
- färdigheter att verka för etnisk och kulturell mångfald liksom för genusperspektiv,
- färdigheter att arbeta professionellt som konstnär i Sverige eller utomlands eller inom områdena i samhället där konstnärlig kunskap är av betydelse.

Examinationsformer

Examensarbete/ självständigt arbete
Konstnärligt gestaltningsarbete med inriktning mot konstnärligt utvecklingsarbete (35 hp) inkluderat skrivuppgift som relaterar till den egna konstnärliga praktiken och dess metod.


Årskurs 1                                Årskurs 2                              Årskurs 3

Eget arbete, 35 hp Eget arbete, 35 hp Examensarbete, 35 hp
Kurser, handledning mm, 25 hp Kurser, handledning mm, 25 hp Kurser, handledning mm,   25 hp

Betyg

Betyg
Som betyg används uttrycken godkänd eller underkänd.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande
Studenter har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/bestammelser/

Studieuppehåll

Studieuppehåll
Om särskilda skäl föreligger kan studieuppehåll beviljas. Ansökan ställs till prefekten.

Studieavbrott

Studieavbrott
Anmälan om studieavbrott ställs till prefekten.