Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor Programme in Fine Arts

Denna utbildningsplan gäller: HT14 och fram till HT17 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: HGFRI

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 511-3077-07

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2007-06-28

Reviderad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2014-05-27

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt arbetsprover och intervju. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en konstnärlig kandidatexamen i fri konst i enlighet med lokal examensbeskrivning.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Enligt Högskolelagen (2009: 1037), 1 Kap 8 § gäller:
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternasförmåga att

 • göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter
 • utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen inbegripen kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.
Färdighet och förmåga
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten:
 • visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständiga skapa, förverkliga och uttrycka sina idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper samt visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa förståelse för konstens roll i samhället och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

Den studerande skall efter kandidatprogrammet i fri konst

 • visa en grundläggande orientering och fördjupning i samtidskonstens praktiker, metoder och verkan,
 • ha tillgodogjort sig sådana teoretiska och praktiska kunskaper att han eller hon självständigt kan uttrycka och formulera sin konstnärliga gestaltningsförmåga och egenart i skilda kulturella sammanhang,
 • redovisa en grundläggande orientering i såväl konstens samtidsteori som i konstens historia,
 • visa förmåga att kritiskt analysera konstnärliga idéer och de sammanhang i vilka de ingår,
 • visa förmåga att väcka och debattera frågor om konst eller för konsten intressanta ämnen,
 • ha färdigheter att arbeta professionellt som konstnär och/ eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap är av betydelse, samt
 • ha tillgodogjort sig kunskaper om juridiska, ekonomiska och samhälleliga förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete i Sverige.

Examinationsformer

Examination av kurser sker kontinuerligt och oftast genom bedömning i seminarieform av konstnärliga gestaltningsarbeten. Även bedömning av muntliga och/ eller skriftliga presentationer förekommer. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner.

Examination av examensarbetet äger rum under slutet av termin 6 i anslutning till den avslutande grupputställning där de konstnärliga gestaltningsarbetena presenteras. Examinationen av den studerande, som genomförs i seminarieform, innefattar främst bedömning av

 • den studerandes utställda konstnärliga gestaltningsarbete,
 • en reflekterande text som tar sin utgångspunkt i det utställda konstnärliga gestaltningsarbetet,
 • dokumentation av det utställda gestaltningsarbetet i ett för detta lämpligt format,
 • en muntlig presentation av det utställda examensarbetet under ett slutseminarium i anslutning till examensutställningen,
 • den studerandes muntliga försvar av det egna examensarbetet under slutseminariet, samt
 • opposition av en medstuderandes examensarbete.
I bedömningen och värderingen av examensarbetet läggs vikt vid arbetsinsats och resultat samt vid kunskaper och färdigheter i relation till uppställda mål för kandidatutbildningen. Den muntliga och skriftliga presentationen skall innehålla en analys av gestaltningens bakgrund och sammanhang samt reflektion över metod, praktik och referenser inom och utanför konstens område. Den studerandes medverkan och arbetsinsats i framställningen av utställningskatalog och i uppbyggandet av utställningen vägs också in i den samlade bedömningen av examensarbetet.

Betyg

Som betyg används nivåerna Godkänd och Underkänd.

Tillgodoräknande

Den studerande har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan tillgodoräknas. För närmare information se högskoleförordningen samt http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/bestammelser/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.

Allmänt

Utbildningen är internationellt inriktad med många gästlärare från utlandet och riktar sig till studenter som vill arbeta professionellt som konstnär i Sverige eller utomlands eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap är av betydelse.

Den studerande har tillgång till en ateljéplats under utbildningen.

Var och en av de tre årskurserna inom kandidatprogrammet är indelad i ett antal kurser inom områdena Den fria konstens teorier och historia, Kreativt skrivande, Konstnärligt arbete i dagens samhälle samt Konstnärligt gestaltningsarbete. Kursen Konstnärligt gestaltningsarbete löper under hela terminen och övriga kurser under terminen läses parallellt med denna kurs.

Under termin 1 inleds studierna med en Introduktionskurs där studenten ges en praktisk introduktion till skolan, utbildningen och de verkstäder som finns där. Kurserna Konstnärligt gestaltningsarbete A, B, C, D och E upptar  merparten av studietiden under var och en av terminerna. Inom dessa kurser arbetar den studerande främst individuellt men även i grupp med konstnärligt gestaltningsarbete. Detta redovisas och diskuteras individuellt i handledande ateljésamtal men också i seminarieform i studerandegruppen där varje studerande som regel minst tre gånger per termin presenterar det egna arbetet och dessutom aktivt deltar i de seminarier där de medstuderande presenterar sina gestaltningsarbeten. Inom ramen för dessa kurser deltar den studerande också i minst en valfri workshop under var och en av terminerna. Där erbjuds den studerande fördjupning inom olika konstnärliga delområden som t ex måleri, rumslighet, fotografi, grafik och video. Stora krav ställs på den studerande att tillsammans med sin årskurshandledare planera utvecklingen, den innehållsliga inriktningen och arbetssättet av det egna konstnärliga gestaltningsarbetet. Undervisningen bedrivs i form av seminarier och lektioner men främst i form av individuellt arbete och handledning i ateljéer och verkstäder samt i seminarier inom handledningsgrupper.
 
Studierna avslutas med ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng där den studerande under handledning planerar och färdigställer ett konstnärligt gestaltningsarbete som presenteras i en gemensam grupputställning. Inom examensarbetet planerar och redigerar de studerande en utställningskatalog vilken i tryckt form är en del av den gemensamma utställningen. I examensarbetet ingår också att den studerande i en egen text reflekterar kring det egna konstnärliga gestaltningsarbetet.

Programöversikt
Årskurs 1
Introduktion till kandidatprogrammet i fri konst, 9 hp
Den fria konstens teori och historia, A, 3 hp
Konstnärligt gestaltningsarbete, A,18 hp *

Den fria konstens teori och historia, B, 3 hp
Konstnärligt gestaltningsarbete, B, 27 hp *

Årskurs 2
Den fria konstens teori och historia, C, 7,5 hp
Konstnärligt gestaltningsarbete, C, 22,5 hp *

Den fria konstens teori och historia, D, 7,5 hp
Konstnärligt gestaltningsarbete, D, 22,5 hp *

Årskurs 3
Kreativt skrivande, 3 hp
Konstnärligt arbete i dagens samhälle, 3 hp
Konstnärligt gestaltningsarbete, E, 24 hp *

Examensarbete kandidatprogrammet i fri konst, 30 hp

* Inom kursen Konstnärligt gestaltningsarbete, A-E, skall den studerande delta i minst en valbar workshop varje termin.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan görs hos Studentcentrum/ Antagning. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Om särskilda skäl föreligger kan studieuppehåll beviljas. Ansökan ställs till prefekten. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Anmälan om studieavbrott ställs till prefekten.

Övrigt

Undervisningsspråket är svenska men litteratur och viss undervisning på engelska förekommer.

Konsthögskolan samarbetar med andra universitet och högskolor inom och utanför Sverige också inom utbytesprogram. Studentutbyten genomförs bäst under termin 4.