"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, 330 hp

Engelskt namn: Subject Teacher Education Programme for Upper Secondary School

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: LYAGS

Högskolepoäng: 330

Diarienummer: 511-699-13

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Styrelsen för Lärarhögskolan, 2020-06-11

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2021-11-17

Behörighetskrav

Ingångsämne: Bild

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Dessutom krävs behörighetsprov.

Ingångsämne: Biologi

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Engelska 6, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ingångsämne: Engelska

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ingångsämne: Franska

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Franska 3, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ingångsämne: Geografi

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ingångsämne: Historia

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ingångsämne: Idrott och hälsa

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ingångsämne: Matematik

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 4 eller Matematik D, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ingångsämne: Musik

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Dessutom krävs behörighetsprov.

Ingångsämne: Naturkunskap

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Engelska 6, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ingångsämne: Religionskunskap

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ingångsämne: Samhällskunskap

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 2

Ingångsämne: Spanska

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Spanska 3

Ingångsämne: Svenska

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ingångsämne: Svenska som andraspråk

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ingångsämne: Tyska

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Tyska 3, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan översätts på engelska till Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå och avancerad nivå. Målen för utbildning på dessa nivåer återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.
 
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser.
 
Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Antalet examinationstillfällen på de kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är begränsade. Begränsningen framgår av aktuell kursplan.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Där framgår också övriga regler för betygssättning och omprov.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 300 eller, när så krävs 330 högskolepoäng. Vilka kombinationer som är möjliga att studera till inom programmet utgår från Högskoleförordningen. Vid Umeå universitet ges inriktningen med ett begränsat antal ämneskombinationer. För närmare information om tillgängliga kombinationer se Lärarhögskolans hemsida.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng består av följande utbildningsområden:

  •  Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om 60 högskolepoäng,
  •  Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 210 eller, när så krävs 240 högskolepoäng, varav ett examensarbete om 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom inriktningen. Examensarbetet ska ha ämnesdidaktisk inriktning.
  •  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska enligt Högskoleförordningen anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:

  • skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
  • läroplansteori och didaktik,
  • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
  • utveckling, lärande och specialpedagogik,
  • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
  • bedömning och betygsättning, och
  • utvärdering och utvecklingsarbete.

Ovanstående innehåll behandlas huvudsakligen men inte uteslutande i UVK-kurserna.
 
De ämnes- och ämnesdidaktiska kurserna om 210 eller, när så krävs, 240 högskolepoäng i två undervisningsämnen ska omfatta 120 högskolepoäng inom ett ämne, samt 90 högskolepoäng i ett annat ämne. När svenska, samhällskunskap och musik ingår i examen krävs dock alltid 120 högskolepoäng inom relevanta ämnen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över utbildningen. VFU-placeringar sker i första hand i de kommuner och fristående skolhuvudmän som Lärarhögskolan har tecknat avtal med. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas. Därför kan studenter som har särskilda skäl för placering på viss ort ansöka om detta. Se beskrivning av regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet.

Samtliga UVK och VFU-kurser på programmet är obligatoriska och läses normalt av alla studenter inom programmet. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser. Studenten har även platsgaranti på de ämnesstudier som den blivit antagen på samt studierna i det andraämne som den påbörjat inom programmet. All platsgaranti är under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. Ansökan till andraämne sker efter att studenten påbörjat utbildningen och urval kan komma att göras i antagningsprocessen.
 
Under rubriken Studieplan nedan framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses. Aktuell information om programinnehåll och struktur finns även på programmets hemsida.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Övriga riktlinjer framgår av Regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på Umeå universitets hemsida.

Studieplan

Giltig från: HT21

Detta är en generell studieplan för samtliga inriktningar på programmet. De exakta kurser som läses varierar beroende på ingångsämnet samt vilket andraämne som väljs under studierna.

Mer information om obligatoriska och valbara kurser i programmet, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

6PE185 Ämneslärare som profession (UVK), 6 hp

6PE186 Att vara lärare (VFU), 1,5 hp

6PE187 Lärande och undervisning (UVK), 7,5 hp

6LU006 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UVK), 7,5 hp

6LU007 Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UVK), 7,5 hp

Termin 2

Ämnesstudier i ingångsämnet, 1-30 hp

Termin 3

Ämnesstudier i ingångsämnet, 31-60 hp

Termin 4

Ämnesstudier i ingångsämnet, 61-90 hp

Termin 5

6PE226 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande (UVK), 8 hp

6PE238 Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UVK), 11 hp

Att undervisa i ingångsämnet (VFU), 6 hp

6PE223 Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UVK), 5 hp

Termin 6

Ämnesstudier i andraämnet, 1-30 hp

Termin 7

Ämnesstudier i andraämnet, 31-60 hp

Termin 8

Ämnesstudier i andraämnet, 61-90 hp

Termin 9

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne (VFU), 22,5 hp

Examensarbete för ämneslärarexamen, 30 hp

Termin 10

Examensarbete för ämneslärarexamen (forts.), 30 hp

6SH014 Profession och vetenskap (UVK), 7,5 hp