Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Vidareutbildning av lärare (VAL), 120 hp

Engelskt namn: Professional Qualification Course for Teachers and Pre-School Teachers

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: LYVAL

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-2199-21

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Styrelsen för Lärarhögskolan, 2021-10-21

Behörighetskrav

Behörig är den som saknar en examen som kan vara behörighetsgivande enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) för legitimation som lärare, om han eller hon har genomgått högskoleutbildningar eller tidigare motsvarande utbildning, eller har förvärvat arbetslivserfarenhet som lärare eller förskollärare i den omfattning som behövs för att uppnå examen inom 120 hp, samt är verksam som lärare eller förskollärare hos svensk skolhuvudman.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student erhålla examen i enlighet med den studerandes individuell studieplan och i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets webbinformation).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå eller på avancerad nivå i enlighet med den studerandes individuella studieplan. Målen för utbildningen återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 - 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för aktuell examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Allmänt

Vidareutbildningen av lärare (VAL) är en kompletterande utbildning som bygger dels på tidigare högskoleutbildning, dels på yrkeserfarenhet. En individuell studieplan upprättas för varje studerande. I samband med upprättande av den individuella studieplanen planeras vilka kurser som skall ingå i utbildningen beroende på studentens kompletteringsbehov för att uppnå avsedd lärarexamen. Studierna kan avse såväl komplettering inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ämnesstudier. Studierna förutsätter att den studerande är verksam i för avsedd examen relevant skolform samt på rätt nivå och i rätt ämne eller ämnesområde.

Den individuella studieplanen utgår från den enskilde studerandes kompletteringsbehov och kan maximalt omfatta 120 hp. Under studiernas gång kan, i dialog med den studerande, studieplanen komma att revideras. Den individuella studieplanen finns tillgänglig för den studerande i Lärarhögskolans planeringssystem Studieplansverktyget.

Särskilda kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) erbjuds studerande inom VAL. Kurserna ges med 50 procents studietakt och på distans. Kompletterande ämnesstudier erbjuds ur universitetets samlade kursutbud eller vid annat lärosäte och med varierande takt och form.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs på den studerandes hemort och i den studerandes egen tjänst där så är möjligt. Detta framgår av den individuella studieplanen. I vissa fall sker placering i kommuner i Västerbottens län samt i andra närliggande kommuner. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas. Se regelverk och principer för VFU på Lärarhögskolans webbinformation.

I samband med ansökan till utbildningen upprättas en individuell studieplan där beslut om tillgodoräknanden finns inlagda. En student som anser sig ha ytterligare kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan inkomma till Lärarhögskolans kansli, VAL, för eventuella beslut om ytterligare tillgodoräknanden. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar.
Umeå universitet (nationell samordnare) skall enligt regeringsbeslut (U2010/2757/UH) tillsammans med Stockholms universitet, Karlstad universitet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Jönköping samt Malmö högskola, anordna vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar examen. Utbildningarna skall ges för att öka andelen lärare och förskollärare i skolan och förskolan som har en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800).

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Eftersom VAL är en tidsbegränsad utbildning kan anstånd beviljas endast om utbildningen kan genomföras under uppdragstiden. Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Studieuppehåll kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Eftersom VAL är en tidsbegränsad utbildning kan studieuppehåll beviljas endast om utbildningen kan genomföras under uppdragstiden. Studenten skall vända sig till Lärarhögskolans kansli, VAL.

Studieavbrott

Studenten skall meddela studieavbrott till Lärarhögskolans kansli, VAL.

Övrigt

Antagning till utbildning skall göras senast den 30 juni 2026 och utbildningen skall vara avslutad senast 30 juni 2030 (SFS 2011:689 med senare ändringar).

Studenter som påbörjat utbildningen före vårterminer 2022 enligt tidigare gällande utbildningsplan har rätt att slutföra enligt de äldre reglerna.