"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa, 180 hp

Engelskt namn: Exercise Physiologist Programme - Sports Medicine, Performance and Health

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: MGIPH

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 3.1.3-1474-21

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2019-02-11

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen samt tränarprogrammet, 2021-06-21

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en medicine kandidatexamen med huvudområde idrodttsmedicin (Degree of Bachelor of Medical Science. Main Field of Study: Sports Medicine) i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar.

Definition av huvudområde

Idrottsmedicin är den del av medicinsk vetenskap som omfattar läran om fysisk aktivitet med betoning på fysisk träning och hur fysisk träning kan tillämpas för att förebygga och behandla ohälsa och idrottsrelaterade tillstånd och även för prestationsutveckling. Utförande, tolkning och tillämpning av fysiologiska tester används för att anpassa träning för individer och grupper utifrån deras förutsättningar och målsättning. Idrottsmedicin spänner över ämnen som fysiologi, traumatologi, kinesiologi, medicin och rehabilitering.

Eftersom Idrottsfysiologprogrammet riktar sig till arbetsfälten utanför de legitimerade medicinska yrkena läggs ingen tonvikt på behandling och rehabilitering, utan fokus ligger på idrottsfysiologi och träning för hälsa och prestation.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

(Högskolelagen 1 kap 8§)
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå ska utveckal studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området Lag (2009:1037)

Nationella mål för aktuell examen

Nationella mål för kandidatexamen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

-  visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

-  visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
-  visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
-  visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
-  visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

-  visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
-  visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
-  visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 - examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Lokala mål för kandidatexamen

Färdighet och förmåga

Visa förmåga att självständigt planera, genomföra samt utvärdera träning och idrottsrelaterade tester för hälsosam prestationsutveckling, anpassat till olika målgrupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Visa förmåga till etiskt och pedagogiskt grundat ledarskap med respekt för klienters integritet och säkerhet.

Examinationsformer

Examination och betygssättning

Examination
Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga, muntliga och/eller praktiska prov. Examinationerna är utformade så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Prov kan ske fortlöpande och i slutet av moment eller kurs. Examinationsformer framgår av respektive kursplan. Regler för prov och betygsättning framgår av respektive kursplan.

Betyg

Som betyg används en tregradig betygsskala med betygsstegen underkänd, godkänd eller väl godkänd om inte annat anges i kursplanen. Det är inte tillåtet höja ett redan godkänt betyg, om inte betyget är uppenbart oriktigt.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Allmänt

Utbildningen är campusbaserad och bedrivs med stöd av en nätbaserad lärplattform och omfattar sex terminers heltidsstudier (180 högskolepoäng). Distansbaserade kurser kan förekomma. Huvuddelen av programmet består av kurser inom det idrottsmedicinska huvudområdet, men även kurser med innehåll som är relaterat till pedagogik och psykologi ingår. Utbildningen bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området.

Syftet med utbildningen är att ge kompetens inom hälsosam prestationsutveckling för arbete t.ex. i idrottsföreningar eller inom hälso- och friskvårdssektorn.

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. På en valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval av kurser som motsvarar heltidsstudier, dock inte med garanti för förstahandsval. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.

Undervisning och lärandeformer
Studerandeaktiva arbetsformer används inom utbildningen för att underlätta studentens egen inlärning, där teori varvas med praktisk eller teoretisk tillämpning. Undervisningen bedrivs med varierande arbetssätt såsom föreläsningar, laborationer, seminarier och arbete enskilt eller i grupp. I utbildningen ingår examinerande moment som innebär praktiskt utförande av idrottsrelaterade tester som inkluderar fysisk kontakt med testperson samt visuell bedömning av rörelse.

En del av utbildningen bedrivs i samarbete med idrottsverksamhet i form av verksamhetsintegrerat lärande (ViL) och delar av utbildningen kan därför komma att bedrivas på kvällar och helger.

Baskurser
Av programöversikten framgår grundstrukturen för utbildningen. Kurserna läses i den ordning som anges i studieplanen. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Genomgående under programmet utför studenterna tillämpade uppgifter relaterade till programmets innehåll i samverkan med relevant idtrotts- och hälsoverksamhet.

Valbara kurser
På en valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval av kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. Valbara kurser anges i studieplanen.

Examensarbete/självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet idrottsmedicin på kandidatexamensnivå.

Programöversikt
Detaljerad information om kurserna presenteras i studieplanen.
 

Översikt av kurser som ingår i programmet Hp Nivå Termin
År 1: Fokus på grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt kroppens anpassning till fysisk aktivitet och träning för prestation och hälsa. Grundläggande kunskap om idrottsmedicinsk traumatologi samt även tillämpat ledarskap ingår. 60
 
Grund
 
1-2
 
År 2: Fördjupning av de teoretiska kunskaperna om idrottsfysiologi, idrottsmedicin och nutrition samt funktionell anatomi och biomekanik. Kunskaperna tillämpas i utvecklande av träningsprogram i relation till olika målgrupper. Grundläggande kunskap om testmetodik och idrottspsykologi ingår också. 60
 
Grund
 
3-4
 
År 3: innehåller kurser där teoretiska kunskaper fördjupas och tillämpas. Vidare innehåller året en obligatorisk praktik (verksamhetsförlagd utbildning) och en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen består av ett självständigt examensarbete inom huvudområdet idrottsmedicin om 15 hp, som studenter genomför parvis, och endast i undantagsfall individuellt. Då examensarbetet genomförs av två studenter skall det framgå att båda aktivt bidragit till arbetets genomförande och att vars och ens insats kan examineras. 60
 
Grund
 
5-6
 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum/Antagning efter att studenten fått ett positivt antagningsbesked. Det är möjligt att överklaga ett negativt beslut om anstånd med studiestart till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution. Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.

Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återtagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Avrådan

Om det hos lärare, programansvarig eller utbildningsledningen uppstår tveksamhet om studentens möjlighet att fullfölja utbildningen med godkänt resultat eller om dennes lämplighet att arbeta inom de fält som utbildningen förbereder för bör studenten avrådas från fortsatta studier inom programmet. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och göras av utbildningsansvariga i samråd med lärare, studievägledare och studenten i fråga.

Övrigt

Plagiatpolicy
För information om universitets plagiatpolicy: http://www.studentcentrum.umu.se/digitalAssets/123/123130_06396_bld_fusk-o-plagiat.pdf
 
 
Regler för grundutbildningen vid Umeå universitet
Regler för utbildningen finns i Högskolelagen (1992:1434) och Högskoleförordningen (1993:100) samt i Umeå universitetets regelsamling för grundutbildning.
http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Studieplan

Giltig från: HT22

Termin 1

Termin 1 - 4 x 7,5 hp

 • Grundläggande humananatomi och idrottstraumatologi
 • Grundläggande humanfysiologi
 • Tillämpat ledarskap inom idrott och träning
 • Idrottsfysiologi I - Grundläggande principer

Termin 2

Termin 2 - 4 x 7,5 hp

 • Idrottsfysiologi II - Uthållighetsträning
 • Idrottsfysiologi III - Styrketräning
 • Träning, fysisk aktivitet och hälsa I
 • Träning, fysisk aktivitet och hälsa II

Termin 3

Termin 3 - 4 x 7,5 hp

 • Forskningsmetodik och statistik
 • Testmetodik I - Enkla tester
 • Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning
 • Idrottspsykologi

Termin 4

Termin 4 - 4 x 7,5 hp

 • Psykologiska perspektiv på beteendeförändring och prestationsförbättring
 • Idrotts- och hälsonutrition
 • Testmetodik II - Avancerade tester
 • Idrottsskador och återgång till idrott

Termin 5

Termin 5 - 4 x 7,5 hp

 • Idrottsfysiologi IV - Individanppasad träningsplanering
 • Funktionell rörelseanalys för skadeprevention och idrottsprestation
 • Valbar kurs - Idrottsmedicin med inriktning mot idrottspsykologi (halvfart) eller Verksamhetsintegrerat lärande för idrottsfysiologprogrammet (halvfart)

Termin 6

Termin 6 - 2 x 15 hp

 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) halvfart - under hela terminen
 • Examensarbete för kandidatexamen i Idrottsmedicin (halvfart)