"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i management, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Management

Denna utbildningsplan gäller: HT16 och tillsvidare

Programkod: SAMGM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1538-15

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Handelshögskolan, 2011-12-12

Reviderad av: Handelshögskolans styrelse, 2015-09-23

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 75 högskolepoäng i företagsekonomi varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande. Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (d.v.s. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Företagsekonomi C 15 hp Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska). Studenter som söker till våra program utan en färdig examen kommer att antas under förutsättning att de vid registrering kan uppvisa intyg på färdig examen. Har du frågor om detta kontakta programkoordinatorn.

Examen

Examen (magister): Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en ekonomie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Ekonomie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet företagsekonomi (Business Administration). Inriktning: Management (Management)

Examen (master): Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en ekonomie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Ekonomie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet företagsekonomi (Business Administration). Inriktning: Management (Management)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
– ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
– utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
– utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
(Högskolelagen 1 kap 9 §)

Nationella mål för aktuell examen

Magisterexamen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
– Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
– Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Masterexamen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
– Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
– Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
– Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
– Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Magisterexamen
Kunskap och förståelse
För att erhålla en Ekonomie magisterexamen 60hp, huvudområde: företagsekonomi, specialisering: management måste studenten
- visa kunskap om etiskt uppförande i ledningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För att erhålla en Ekonomie magisterexamen 60hp, huvudområde: företagsekonomi, specialisering: management måste studenten
- visa och använda färdigheter som behövs för organisationsövergripande analyser och lösningar på strategiska problem i en globaliserad värld,
- visa förmåga att ta ledningsansvar som kräver avancerad analys, problemlösning och implementering,
- visa förmåga att arbeta i team.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För att erhålla en Ekonomie magisterexamen 60hp, huvudområde: företagsekonomi, specialisering: management måste studenten
- visa förmåga att överväga etiska och hållbara perspektiv vid analys och lösning av ledningsproblem.

Masterexamen
Kunskap och förståelse
För att erhålla en Ekonomie masterexamen 120hp, huvudområde: företagsekonomi, specialisering: management måste studenten
- visa kunskap om etiskt uppförande i ledningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För att erhålla en Ekonomie masterexamen 120hp, huvudområde: företagsekonomi, specialisering: management måste studenten
- visa förmåga att integrera olika kunskapsfält för beslutsfattande i företag och organisationer,
- visa och använda färdigheter som behövs för organisationsövergripande analyser och lösningar på strategiska problem i en globaliserad värld,
- visa förmåga att ta ledningsansvar som kräver avancerad analys, problemlösning och implementering,
- visa förmåga att arbeta i team.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För att erhålla en Ekonomie masterexamen 120hp, huvudområde: företagsekonomi, specialisering: management måste studenten
- visa förmåga att överväga etiska och hållbara perspektiv vid analys och lösning av ledningsproblem.

Examinationsformer

Skriftliga tentamina, muntliga seminarier, studiebesök och skriftliga PM är examinationsformer som kan komma att användas inom programmet.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Studenter på detta program har garanterad plats på alla obligatoriska kurser inom programmet. När det gäller valbara kurser så har studenten garanterad plats på ett antal olika kurser motsvarande heltidsstudier men studenten är inte garanterad att få sitt förstahandsval. Valfria kurser sökes i konkurrens med andra studenter. För att kunna antas måste studenten uppfylla kursens förkunskapskrav. Kursplanen för varje kurs beskriver förkunskapskraven.

Läsperioder
Programmet är tvåårigt och består av fyra terminer om vardera ca 20 veckor. Programmet startar enbart på höstterminen och ges som heltidsstudier. Varje termin är indelad i fyra moment utom de terminer då studenten skriver uppsats då en 15 högskolepoäng uppsats är ett moment och en 30 högskolepoäng uppsats också är ett moment.

Parallella och seriella kurser.
Alla kurser ges seriellt.

Undervisning och lärandeformer
Med undantag för några valbara kurser så ges hela programmet på engelska.

Programöversikt
Av programöversikten framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/valfria. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programvägledare. Kurserna läses i den ordning som anges nedan. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur det enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Programöversikt - masterexamen
Termin 1

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 30 hp


Termin 2

Valfria kurser, 30 hp


Termin 3

Metod 7,5 hp
Valbar kurs i företagsekonomi på avancerad nivå, 15 hp
Aktuella trender i företagsekonomi, 7,5 hp


Termin 4

Masteruppsats i företagsekonomi III 30 Hp

Programöversikt - magisterexamen (med möjlighet till fortsatta studier mot masterexamen)
Termin 1

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 30 hp


Termin 2

Valfria kurser, 15 hp
Magisteruppsats i företagsekonomi I 15 Hp

»»»» Ekonomie magisterexamen (60 hp, behörig tilt forskarutbildning)

Termin 3  (för fortsatta studier mot masterexamen)

Metod 7,5 hp
Valbara kurser i företagsekonomi på avancerad nivå 15 hp
Aktuella trender i företagsekonomi 7,5 hp


Termin 4  (för fortsatta studier mot masterexamen)

Valfria kurser 15 hp
Masteruppsats i företagsekonomi II 15 hp

»»»» Ekonomie masterexamen (120 credits)

Valfria kurser: Du har garanterad plats på valfri kursinom företagsekonomi. Det är dock möjligt att läsa en valfi kurs i valfritt ämne på grundläggande eller avancerad nivå vid Umeå universitet, förutsatt att du är behörig och förutsatt att det finns platser.

Valbara kurser
Studenten är garanterad plats på ett utbud av valbara kurser motsvarande heltidsstudier, men han/hon är inte garanterad sitt förstahandsval av valbar kurs. Valet av valbar kurs görs i samråd med programvägledaren i början av höstterminen. Platsgaranti gäller enbart om studenten uppfyller förkunskapskraven som beskrivs i kursplanen för respektive kurs. Ämnena; nationalekonomi, ekonomisk historia, statistik och juridik erbjuder också ett antal valbara heltidskurser på grundläggande nivå med platsgaranti.

Fria kurser
Valfria kurser sökes i konkurrens med andra studenter. Valfria kurser från andra universitet/högskolor kan inkluderas. De valfria/valbara kurserna vid Umeå universitet återfinns på följande webbsida:
Kurser som erbjuds på svenska http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/masterprogram/ För enbart kurser som ges på engelska väljer man "In English" på ovanstående webbsida.

Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i företagsekonomi med inriktning mot management.
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng i företagsekonomi med inriktning mot management. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng företagsekonomi med inriktning mot management eller motsvarande från utländsk utbildning.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.