"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt, 60 hp

Engelskt namn: Master Program in Land Use and Environmental Law

Denna utbildningsplan gäller: HT14 och fram till HT23 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SAMMR

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: 502-1551-13

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2013-09-11

Behörighetskrav

Avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av följande områden: arkitektur, biologi, byggteknik, ekonomi, fysisk planering, geografisk informationsteknik, geovetenskap, kulturgeografi, miljöskydd, miljövetenskap, miljövård, naturgeografi, lantmäteri, rättsvetenskap, samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering, skogsvetenskap och väg- och vattenbyggnad eller motsvarande huvudområden. Dessutom krävs Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Filosofie magisterexamen. Huvudområde: rättsvetenskap. Inriktning: mark- och miljörätt.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom
utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i
förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 •  ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 •  utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten

 •  visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten

 •  visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 •  visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 •  visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten

 •  visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Examinationsformer

Examinationen syftar till att utvärdera om de förväntade studieresultat som framgår av kursplanen för respektive kurs har uppnåtts. Examination sker vanligen genom en skriftlig individuell tentamen och andra individuella skrivuppgifter (PM) men även andra examinationsformer kan förekomma.
Närmare föreskrifter om examinationsformer m.m. anges i kursplanen för respektive kurs.

Betyg

Studentens prestationer bedöms enligt en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) och
underkänd (U).
Den som godkänts vid ett prov eller en examination får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall motiveras skriftligt.

Allmänt

Programmet förbereder för yrkesverksamhet som kräver djupgående kunskaper i mark- och miljörätt,
exempelvis inom lantmäteriområdet, och riktar sig till bl.a. byggnadsingenjörer, ekonomer, geologer, jurister, kulturgeografer, miljöinspektörer, miljövetare, naturgeografer och samhällsplanerare.
Utbildningen omfattar två terminer om sammanlagt 60 högskolepoäng. Programmet omfattar fyra
kurser på 15 hp vardera.
Utbildningen bygger på ett problembaserat lärande, där den enskilde studentens egna aktiviteter och
arbetet i mindre grupper utgör basen för lärandet. Undervisning i form av traditionella föreläsningar
har därför begränsats till förmån för andra undervisningsformer som exempelvis seminarier och
grupparbeten. För området relevanta teorier och metodfrågor behandlas inom ramen för respektive
kurs. Frågor om teori och metod behandlas också i handledningssituationen i anslutning till det ämne
inom vilket den studerande författar sitt examensarbete/självständiga arbete.

Delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan
innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. På vissa kurser kan förekomma
litteratur på engelska. Viss undervisning kan också komma att ske på engelska.
Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen
för programmet. En förutsättning för att få läsa en kurs är dock att man uppfyller de förkunskapskrav
som uppställs. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.
Valbara eller s.k. fria kurser förekommer f.n. inte på programmet.

Baskurser och programöversikt
Följande kurser ingår i programmet.
1. Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp
2. Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp
3. Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering, 15 hp
4. Självständigt arbete i mark- och miljörätt, 15 hp.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.