"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, 60 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Constitutional Law and Human Rights

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: SAMRM

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-1059-20

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-09-06

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-06-03

Behörighetskrav

För tillträde till programmet krävs Juristexamen eller lägst kandidatexamen om 180 högskolepoäng med minst 120 högskolepoäng inom rättsvetenskap (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen inklusive ett självständigt skriftligt vetenskapligt arbete motsvarande minst 15 högskolepoäng. Därutöver krävs engelska från gymnasieskolan för grundläggande behörighet till högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie
magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet rättsvetenskap (Law) med inriktningen konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter (Constitutional Law and Human Rights).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

För magisterexamen ska studenten
- visa förmåga att självständigt identifiera, analysera och lösa komplexa problem med koppling till konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter.

Examinationsformer

Examinationen syftar till att utvärdera om de förväntade studieresultat som framgår av kursplanen för respektive kurs har uppnåtts. Examinationen på kurserna sker vanligen genom skriftlig, individuell tentamen och andra individuella skrivuppgifter (PM), men även andra examinationsformer kan förekomma. I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Magisterutbildningen utgör en utbildning på avancerad nivå och omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) fördelat på fyra kurser om 15 högskolepoäng vardera. Programmet behandlar hur internationella och regionala rättsregler, värden och principer påverkar konstitutioners utformning och tillämpning. I magisterutbildningen görs även komparativa studier av nationell rätt i olika stater. Delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Programmet genomförs på engelska och all undervisning liksom kurslitteraturen är på engelska.
Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser/obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet. En förutsättning för att få läsa en kurs är dock att man uppfyller de förkunskapskrav som uppställs. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. Valbara eller s.k. fria kurser förekommer f.n. inte på programmet.

Baskurser och programöversikt
Följande kurser ingår i programmet (samtliga kurser är på avancerad nivå):
Termin 1
1. Rättsstaten, konstitutionalism och grundläggande principer, 15 hp
2. Rättsligt skydd för mänskliga rättigheter, 15 hp

Termin 2
3. Maktbalans och konstitutionellt genomdrivande, 15 hp
4. Självständigt arbete i rättsvetenskap med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, 15 hp

Anstånd med studiestart

Information om antånd med studiestarten finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programsamordnaren. Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Tillträde till kurserna inom programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT21

För att få veta vad obligatoriska kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Rättsstaten, konstitutionalism och grundläggande principer, 15 hp
Obligatorisk

Rättsligt skydd för mänskliga rättigheter, 15 hp
Obligatorisk

Termin 2

Maktbalans och konstitutionellt genomdrivande, 15 hp
Obligatorisk

Självständigt arbete i rättsvetenskap med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, 15 hp
Obligatorisk