"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i statsvetenskap, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Political Science

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SAMSV

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1691-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-06

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-25

Behörighetskrav

Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp i statsvetenskap, alternativt kandidatexamen med 90 hp freds- och konfliktstudier och minst 30 hp statsvetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska).

Examen

Examen (magister): Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet statsvetenskap (Political Science)

Examen (master): Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet statsvetenskap (Political Science).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Av programöversikten framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive fria. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Val av fria kurser görs i samråd med programansvarig. Kurserna läses i den ordning som anges i Studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Undervisningen på programmet sker på engelska, men studenten kommer att kunna genomföra skriftliga examinationer på svenska.

Fria kurser
På programmet finns möjlighet för studenten att välja fria kurser om studenten så önskar. För att fördjupning i statsvetenskap ska vara tillräcklig för att uppnå examenskraven ska valet av kurser ska ske samråd med programsamordnare eller studievägledare på programmet.

Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i statsvetenskap. För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng i statsvetenskap. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng i statsvetenskap eller tillgodoräknad motsvarande utbildning.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida. Ansökan lämnas till studie­/programvägledaren.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie­/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT22

För att få veta vad obligatoriska och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Statsvetenskapliga analysinriktningar, 15 hp
Obligatorisk
 Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7,5 hp
Obligatorisk
 Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 2

Sverige i EU - akademiska perspektiv och omvärldsbevakning, 15 hp
Obligatorisk
 
Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning inom Arktis, 15 hp
Eller
Magisteruppsats, 15 hp

Termin 3

Praktik, utlandsstudier eller fri kurs, 15 hp
Global och regional styrning, 15 hp
eller
Praktik, utlandsstudier eller fri kurs, 15 hp
Ledarskap i offentlig förvaltning, 15 hp

Termin 4

För den som tidigare skrivit magisteruppsats om 15 hp:
Fri kurs, 15 hp
Masteruppsats, 15 hp
 
För den som inte tidigare skrivit uppsats på avancerad nivå:
Masteruppsats, 30 hp